Thorvald Rischel in memoriam

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 07 - side 163-164

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

THORVALD RISCHELIN MEIMORIAM, t 29. APRII, 1939

Daninarks største --- og eneste store - Guitarist er død.

Det lyder ikke af saa meget; inen i en Tid, hvor store Guitarspillere ,som Segovia, Mobet, Sainz de la Maza, Pujol og andre henrykker Europas og Arnerikas Musikpublikuni med deres Kunst, og i Betragtning af, hvor uhyre van,skelig Guitaren er sorn Soloinstrument, er der dog maaske Grund til at pege paa, at ogsaa en Dansker i vor Tid var berettiget til at bærer Virtuo!snavnet.

-1 hele sit lange Liv dyrkede Rischel Guitaren, og hans Interesse for dette af saa mange miskendte Instrument holdt, sig usvækket. gennem Aarene.

Hans Lærer var »gamle Degen«, der var vor største Guitarist for sin Tid, og som -selv var Elev af den fremragende Virtuos og Koinponist Napoléon Co-ste (Ven med alle Tiders største Navne paa dette Omraade: Sor, Aguado, Carulli og Carcassi); men selv i den modne Alder veg Rischel ikke tilbage for Anstrængelserne -,,ed at tilegne sig den moderne Guitarteknik, saaledes som den i første Række er udformet af den berømte, Tárrega.

Uendelig beskeden, næsten sky, som Rischel var, traadte han yderst sjældent frem for et Publikum; dog har han enkelte Gange, som

f. Eks. ved Musikhistorisk Museums Indvielse og ved Cæciliaforeningens Mindefest for Henrik Rung, ladet en :større. Kreds nyde sit eminente Spil.

Rischels Interesse for Guitaren indskrænkede sig imidlerfid ikke til Udøvelsen; han besad en enestaaende Samling af uhyre sjældne Kompositioner for Guitaren, saavel Solo som i Ensembler. Da Coste i 1883 var død, rejste Rischel til Paris og erhvervede for at komplettere sin Coste-Samling af hans Enke en Række uudgivne Kompositioner i Manuskript; ogsaa af den berømte, østrigske Guitarkomponist M- ertz',s uudgivne Værker ejede Rischel en Del, ligesom Mertz's pragtfulde Guitar »die Kaisergitarre« var i Rischels Besiddelse. At Sor',s Kompositioner ogsaa. findes i Samlingen, komplette og i de sjældne Originaludgaver, skal lige nævnes.

Et enestaaende Kendskab havde Rischel til den klassiske Guitarliteratur, og dette satte ham i Stand til for faa Aar siden at paavise (i en Artikel i Dansk Musiktidsskrift, 7. Aarg. Nr. 4), -at den - under Schuberts Navn gaaende - bekendte Kvartet

for Fløjte, Guitar, Bratsch og Violoncel i Virkeligheden er en Trio for Fløjte, Bratsch og Guitar af W. Matiegka (Op. 21), hvortil Schubert har føjet en Cellostemme.

Som et andet Udslag af Rischels Interesse for Guitaren kan næ,.nes, at han for faa Aar siden fuldendte et stort matematisk-fysisk Værk (foreligger kun i Manuskript) om Guitarhalsens Inddeling, Strængenes Sp«- icndingsforhold og de dertil knyttede akustiske Problemer.

Personlig -,ar Rischel som -sagt det beskedneste og elskeligste Menneske; altid hjælpsom med Raad og Daad, og ikke faa yngre Guitar~ spillere staar i dyb Taknemlighedsgæld til hain for hans uegennyttige Undervisning o,, -for lærerigt Sammenspil.

Ære ~,ære han Minde! Det elskelige Menneske og den fremragende Guitarist Thorvald Rischel!

Fr. Birket-Smith.