Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 09 - side 231-231

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26284, »Musikpædagogisk forening«, Sortedamsdossering 6,5A,København Ø.FORMAND: Tborvald Nielsen, Am,-igerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Sortedainsdossering 65 A, 0.Tlf. Nora 5246.REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆIR: Knud Leopold Nielsen, l~cersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 934 x. FORENINGSSEKRETÆR: fru Anna Veibel, Skt. ~edersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965. Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Stjerne i telef on-fagbogen. Medlemmer i Storkøbenhavn, der er

optaget i fagbogen under rubrikkerne musikundervisning eller sang-undervisning, og som ikke har stjerne udfor deres navn, anmode,,;indtrængende om så snart -som overhovedet muligt at henvende sig til Mp Fs sekretær (palæ 4965) og forlange stjerne udfor deres navn ifa,gbogen for 1940. Betalingen for denne stjerne 1,00 kr. opkr,----:eves,samtidig med medlemskontingentet for 2. halvår 1940. Af kollegialegrunde bør alle Mp Fs medlemmer i Storkøbenhavn ha-,.,e stjernen, ogfor den personlige reklame er den ganske simpelt uundværlig, paingen anden måde kan man få -sit navn frem,hævet så effektivt ol,,samtidigt billigt. 4(

Musikpacdagogisk eksamen i bifaget, niusikhistorie fandt sted d. 17. november. Eksamen i hovedfaget. klaver finder sted onsdag d. 29. november så vidt muligt fra kl. 13 i konservatoriets festsal. Nærrnere oplysninger hos eksamen!ssekretæren.

_4(

2. medlemsaften find-er sted tirsdag d. 28. november kl. 20 hos fru Gerda v. Bfflow, Set. Thomasallé 1, 4 . Tilmeldelse senest 3 dage før til foreningens kontor. Dagsorden: Nyere undervisningslitteratur. Medlemmer med kendskab til v,-erker af almen interesse i denne forbindelse bedes meddeleværkernes titel til sekretæren. Også sammenspilslitteraturen vil blive drøftet, hvorfor også andre end klaverpædagoger opfordres til at deltage i medlemsaftenen.

1. medlemsaften. viste, at foreningens medlemmer satte pris p,,-'i denne form for samvær. Der var stor tilslutning og ivrig samtale og diskussion på grundlag af dagsordenen: Erfaringer vedrørende holdundervisning. Einar Boesen, Asta Whitta Jørgensen og Knud Leopold Nielsen indledede, og diskussionen fortsattes frit indtil kaffebordet. Senere drøftedes forskellige pædagogiske problemer, o--, der gaves forslag til ny diskussionsemner. En afstemning viste, at der var stærk, stemning for at afholde en sådan medlem-saften hver måned.

Årgang 14/1939, nr. 09