Odd Fellow Palæets 50 aars jubilæum

Af
| DMT Årgang 14 (1939) nr. 09 - side 218-218

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

ODD FELLOW PALÆETS50 AARS JUBIL.ÆUM

Den 3. November fejre,de Koncertpalæet, som det hed i gamle Dage, sit 50 Aars Jubilæum, og i den Anledning var det kgl. Kapel mobiliseret me,d -Georg Høeberg som Dirigent o-,, et festklædt Publikum med Kongehuset i Spidsen. Altsaa alle Faktorer der kunde muliggøre et virkeligt festligt Jubilæum var til Stede. Men hvad fik man saa at høre! Ud over Beethovens Ouverture og Gades »Agnete og Havfruerne«, som opførtes for 50 Aar siden, da denne Sal indviedes

en naturlig Begrundelse til atter at spille dem - hørte man Johan Svendsen, Sibelius, Alfvén og Kuhlau. Hvilken Opfindsomhed i Programvalg! - Nej! hvilken Haan mod vor egen Ti.d. Det kunde maaske forstaas at en Koncertsal, -der stod foran sin Nedrivning, mindedes de henfarne Mestre, ved kun at lade deres Toner lyde til Afsked; inen Odd Fellow Palæet, der lige har anskaffet sig nye Stole til Publikum, tænker dog aabenbart paa at være Koncertsal en. rum Tid endnu, og derfor burde Programmet have været sammensat af Værker fra vor egen Tid og helst nogle af dem, der peger fremefter og s-om kan vække de slumrende Sjæle til Eftertanke eller Forargelse. Det er dog en Falliterklæring, at naar vi riatig skal feste, saa har vi kun fra dansk S-ide Elverhøj Ouverturen.

. De, der har Ansvaret for dette talentløse Programvalg, burde fremtidig gemme sig i et Musehul og tage -den Lære, at kan man ikke lave bedre Program, bur-de man hellere lade være.

Aksel Agerby.