Akademisk studieorkester

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 01 - side 17-17

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

AKADEMISK STUDIEORKESTER

»Akadem-isk Orkester« beder os hen-lede særlig Strygepædagogernes Opmærksomhed paa, at -det har oprettet et Stu,die-Orkester, der for Tiden ledes af Fløjtenisten Johan Bentzon. Orkesterets Arbejde er lagt til Rette paa en saadan Maade, at det i særlig Grad søger at styrke og udvikle Glæden ved Orkestersammens,pil og Kendskabet til Orkestermusikken, og ikke lægger saa stærkt Veegt paa Indstudering af enkelte Programnumre, hvorfor ogsaa, min;dre fremskredne Elever skul,de kunne have Glæde af at deltage. Nærmere Oplysninger faas ved skriftlig Henvendelse til Kontorchef Bi. Gamborg, Kanimasvej 3, F., eller telefonisk Øbro 1625, bedst inden Kl. 12.