En ny bog om musik

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 01 - side 10-11

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

EN NY BOG OM MUSIK

For 12 Aar siden tidkom en norsk Musikbogs, som i høj Grad satte Sindene i Bevægelse i vort hjemlige Musikliv. Det var Gusta N~ Smit11-s'

n

»Om ~lusikkens Dob-beltvirkning«. Jtist nu er der u-dko-minel cii svensk Bog om Musik, som heller ikke maa gaa os tipaaagtet forbi. Det er Yngve Flyckt: Svenskt Musikli-v (Almquist &,- Wiksell, Uppsala). Ganske vist er dens Hovedindhol-d. et vold-somt Angreb pa,,1 »Musikaliska Akademien« af niere speciel og for os niere fjemtliggende Karakter, men den indeholder en Fylde af Betragtninger offentligt Musikliv, soni ogsaa ~~il ha-~,-e Bud til alle danske, for hveni ,et sundt Musikliv er en alvorlig Sag. Forfatteren redegør for, h-,,ad der ikke opnaas -med de, efter dansk Maalestok s-torslaaede Bevillinger (2,134,187,94 Kr.), der i Sverige, -haves til Raadighed for Musiklivet,,,, Frenime - specielt -de store »konsertfóretag« i Malm6, Hålsingborg, Gåvle -og Stockhol-rn, og her er meget at lære, meget at tænke over. Han ofrer et..Kap,itel.paa »Ra,,diotjånst«s Arbej.dsgang, som vist uden særlig Omskrivning kan overføres til dansk - blot at vi i Danmark ikke har nogen Julius Rabe, hverken i Radioraadet eller i - den interne Ledelse og han redegør for Konservatoriets Stilling og Musiklæreruddannelsen paa en Maade, der er vær.d at gøre -sig bekendt med. Dette skal imidlertid ikke være nogen Anmeldelse -- det er svært at »aninelde« et Værk, der til -den Grad baseres paa Tal og Fakta. Meningeli er kun at gøre danske Interesserede opmærksomme paa, at her er en Bog, der er værd, at lægge Mærke til. Alle der tager Del i dansk Musikliv med videre Sigt bør købe den og lære af den, saa vil den maaske faa ligesaa stor Virkning so-in Gustav Smiths Bog, om end paa et andet Felt. Den er et af de Fonsøg paa at komnie. det lunkne til- livs, soill vi altid har Brug for.

Richard Hove.