Martin Andersen-sagen. Udskrift af Østre Landsrets dombog

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 01 - side 15-17

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MARTIN ANDERSEN-SAGEN

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

Aar 1939 den 23. November blev afsagt følgende Dom i Sagen Musikpædagog Martin Andersen, Københaavn, mod Frk. Ellen Andersen, Nr. Aaby. Arne Bertelsen, Odense. W. Bolø, Svendborg. J. Chonowitsch, Odense. Clara Geisler, Odense. Edel Hansen, Odense. Carl Hingst, Svendborg. Chr. Jensen, Odense. Ejnar Kelstrup, Odense. Edith Nielsen, Odense. Edith Bønler Nielsen, Nyborg. Ove Peters, Odense. Anton Rasniussen, Odense. Inger Sinith, Svendborg. Kaj Senstius Pedersen, Odense. Wilhelm Pedersen, Odense. K. Myltoft Andersen, Odense. Karl Bak, Ryslinge. Margrethe Chonowitsch, Odense. Gitte Hassenkam, Odense. Marius Hansen, Odense. Jørgen Jensen, Odense. Johs. Kruse, Nyborg. Lis Markvardsen, Odense. Johannes Nielsen, Odense. Hilde Tom-Petersen, Odense. Fritz Petersen, Odense. Kaj Rosendahl, Odense. Philip Schou, Svendborg. Helene Windinge, Odense. Karl Larsen Odense. Alfred Christiansen, Dalby og Signe Lønborg, Odense.

Paa et den 22. November 1938 afholdt fortroligt Møde af fynske Musiklærere, blev der efter Forhandling om de Metoder, der skulde være anvendt af Musikpædagog Martin Andersen som Leder af »Det fynske Musikkonservatorium« i Odense med Henblik paa at erhverve Elever til Konservatoriet, vedtaget følgende Udtalelse:

»Til Ledelsen af det fynske Musikkonservatorium.

Da, det gennem længere Tid er konstateret, at der fra Herr Martin Andersens Side bruges usmagelige Midler med Henblik paa at erhverve Elever til Konservatoriet, hvilket bl. a. giver sig Udslag i direkte Besøg i Hjemmene hos andre Læreres Elever, ønsker nedennævnte Musiklærere og Musiklærerinder, der er i Besiddelse af Materiale til Belysning af Sagen, at udtale den skarpeste Fordømmelse af saadan illoyal Konkurrence.«

Denne Udtalelse tilstilledes »Musikpædagogisk Forening« i København, af hvilken Andersen er Medlem,(1) hvorhos Afskrifter tilstilledes Redaktionerne for Musikfagbladene »Dansk Musiktidsskrift« og »Dansk Musikertidende«, i hvilke Blade Udtalelsen dog ikke optoges paa Grund af Henstilling fra Martin Andersen.s Side.Under Henvisning til at Udtalelsen indeholder ærefornærmende Sigtelser imod ham og er egnede til at skade ham i hans Erhverv, har Sagsøgeren, Musikpædagog Martin Andersen, under nærværende ved Odense Købstads Ret forberedte Sag paastaaet Underskriverne af forannævnte Udtalelse idømt Straf efter Straffelovens § 267, Stk. 2, jfr. Stk. 3, samt dømt til in solidum at betale Sagsøgeren en Erstatning stor 5.000 Kr., subsidiært Erstatning efter Rettens Skøn, med Renter 5 pct. p. a. fra Stævningens Dato den 10. Februar 1.939 til Betaling sker, samt Sagens Omkostninger derunder Omkostningerne ved Dommens Bekendtgørelse i Med,før af Straffelovens § 273, Stk. 2, hvorhos de i Udtalelsen indeholdte Sigtelser: »at der fra Sagsøgerens Side bruges usmagelige Midler med Henblik paa at erhverve Elever til Konservatoriet« og Udtrykket: »Illoyal Konkurrence« paastaas kendt ubeføjede.

De Sagsøgte har principalt paastaaet sig frifundne, idet de mener at have ført Sandhedsbevis, subsidiært at den mulig forskyldte Straf bortfalder i Medfør af Straffelovens § 269, Stk. 2 jfr. Straffelovens § 272, og at de frifindes for Erstatningskravet og Kravet om Omkostninger til Bekendtgørelse af Dommen.

Under Sagens Forberedelse er afgivet Partsforklaring af Sagsøgeren og nogle af de Sagsøgte, samt Vidneforklaringer af adskillige Personer angaaende Henvendelser foretagne af Sagsøgeren til forskellige Elever hos andre Lærere.

For Landsretten er der afgivet supplerende Partsforklaring af Sagsøgeren samt, Vidneforklaringer af Magister'Povl Hamburger, Organist Johs. Viggo Pedersen og Organist Valdelmar Hansen.

Efter ved de afgivne Forklaringer tilvejebragte Oplysninger om Sagsøgerens Henvendelser til forskellige Personer, der modtog Undervisning hos andre Lærere, og hans Udtalelser til disse Personer om sine egne og de paagældende Læreres Kvalifikationer m.m.. findes den af de Sagsøgte underskrevne Udtalelse, der kun er tilstillet faglige Foreninger og Fagtidsskrifter, ikke at overskride Ytringsfrihedens Grænser.

De Sagsøgte vil herefter være at frifinde.

Sagens Omkostninger vil Sagsøgeren have at godtgøre de Sagsøgte med 500. Kr.

Thi kendes for Ret

De Sagsøgte bør for Tiltale af Sagsøgeren, Musikpædagog Martin Andersen, fri at være.

I Sagsomkostninger betaler Sagsøgeren til de Sagsøgte inden 15 Dage fra nærværende Doms Afsigelse 500 Kr.

Det idømte at efterkommes under Adfærd efter Loven. Fodnoter:
(1) Inden Dommens Afsigelse har Iklartin Andersen udmeldt sig af Musikpædagogisk Forening.(Red.)