Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 02 - side 42-43

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26284, »~fusikpædagogisk forening«, København Ø.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NAESTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, Ø. Tlf. Nora 5246.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvqj 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf- RYvang 934 x.

FORRETNINGSKYNDIGT 1~1EDLE~l: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K. Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Den ordinære Generalforsamling finder Sted Mandag den 26. Februar 1940 Kl. 20 paa Musikkonservatoriet. Dagsorden: 1) Formanden aflægger Beretning. 2) Kassereren aflægger Regnskab. 3) Valg af to Revisorer. 4) Eventuelt. NB. Punkt 3 er faldet ud i den direkte Meddelelse til Medlemmerne.

Landsretssagfører Lytting beder os meddele vore Medlemmer, at Direktøren fo,r Fyens Musikkojiservatorium, Hr. Martin Andersens Udmeldelse af »Musikpædagogisk Forening« ikke er sket i Anledning af den Retssag mellem ham og en Gruppe fyenske Musiklærere, der nylig har fundet sin Afslutning.

-)K

Medlemmer af Musikpædagogisk Forening, der endnu ikke har betalt Medlemskontingent for I. Halvaar 1940, anmodes om snarest at indhente det forsømte.

4. Medlemsaften, der fandt Sted den 2. Februar, var en overordentlig . vellykket Aften. Emnet, Solfége, blev paa den smukkeste Maade fremført af Kapelmester Erik Tuxen (som Gæst), der holdt et lille orienterende Foredrag, og Fru Henny Prior, der havde overtaget den praktiske Del, idet hun demonstrerede Fremgangsmaaden med 4 meget dygtige Børneelever. Baade Fore-drag og Demonstration vakte stor Glæde hos Tilhørerne, der bag

,efter diskuterede Emnet ivrigt ved Kaffebordet, hvor Finn Høffding takke-de de medvirkende for «Ieres veltilrettelagte Arbejde og ogsaa rettede en særlig Tak til Fru Dagmar Borup for hendes store Indsats for Udbredelsen af Kendskabet til Solfége her i Landet.

-4K

5. Medlemsaf ten finder Sted Mandag den 4. Marts Kl. 20 hos Fru Gerda v. Billow, St. Thomasallé 14 . Der er denne Gang fastlagt følgende 2 Punkter for Aftenens Forløb:

1)Der søges Lærerkræfter med speciel Uddannelse.

2)Guitaren og dens Musik med Fremførelse af Solostykker og Kammermusik fra det 16., 17. og 18. Aarhundrede. Fru Lis Jacobsen medvirker som Gæst.

Anmeldelse om Deltagelse i Kaffebordet (75 Øre) 3 Dage før hos Foreningens Sekretær, Palæ 4965. Medlemmer, der ikke ønsker at deltage i Kaffebordet behøver ikke at anmelde sig forinden.

Censuren til Elevkoncerterne den 9. og 12. April afholdes i Hornung & Møllers Sal, Torsdag den 28. Marts. Tilmeldelse maa ske skriftligt til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø, inden den 23. Marts. Der maa nøjagtig angives Kom Positionens Varighed samt Elevens Navn, Alder og hvor lang Tid, Eleven har faaet Undervisning.

Årgang 15/1940, nr. 02