Amerikanske tilstande

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 03 - side 51-52

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

AMERIKANSKE TILSTANDE

AF HANNA LUND

Filmen »Ungdommens Melodi«, der for Tiden opføres paa Dagmar Teatret, har sikkert faaet mange Mennesker til at forbavse sig over og beundre de amerikanske Børns Dygtighed i Musik.

Allerede tidligere har Filmen fremført eminente Børnesolister, men her presenteres man for et helt Orkester, en stor Forsamling dygtige Børnemusikere.

Dette Orkester er absolut ikke det eneste af sin Art i Amerika, tværtimod enhver blot mellemstor amerikansk By har udemærkede Børneorkestre, -Kor og -Solister. Det er saaledes ikke ualmindeligt, at et otte Aars Barn giver en hel Klaveraften, med et Program som oftest sammensat af Stykker fra Bach: Anna Magdalenes Klaverbog, en Sonatine, Menuetter af Mozart og Beethoven samt nogle moderne Stykker. Man forbavses ved slige Lejligheder over er disse Børns Modenhed og teknik

Mange begynder i Amerika at tage Undervisning, naar de er fire Aar gamle, deres Mødre overværer Timerne, tager Instrukser fra Læreren og øver med Børnene. Undervisningen er ligesom Skoleundervisning tilrettelagt i Grader, og hvert Aar indstilles Børnene til en Eksamen, hvor de skal spille en Del Skaler, et Par Etuder og tre eller fire Stykker, tit udenad. Desuden eksamineres de i Hørelære og spiller fra Bladet. De Børn, der faar Aarets bedste Eksaminer i hver By, deltager senere i Provinsens Musikkonkurrencer.

Eksaminatorerne udvælges blandt Landets førende Professorer, og de rejser i Juni og Juli Maaned hele Landet igennem, saa eleverne kan indstille sig og blive eksamineret selv i en lille By. Det er klart, at Standarden bliver høj, naar Børnene hvert Aar faar en Ekperts Kritik, en Kritik som i høj Grad ogsaa er opdragende særligt, for en ung Lærer. Kritiken, der altid er ineget indgaaende bliver senere sammen med Barnets Karakter tilsendt Forældrene.

I Skolerne lægger man stor Vægt paa, at Børnene skal tage Musikundervisning, da dette Fag mere end noget andet træner et Menneskes Hukommelse og Koncentrationsevne. Et slaaende Bevis herfor er Victor Schiølers fremragende Præstation, i Rekordtid har han bestaaet sin medicinske Eksamen og tillige varetaget sin Profession endda i en Alder, hvor de fleste vilde kalde det umuligt at gennemføre et Studium.

For at give Børnene tilstrækkelig Tid til Øvning fritages de Børn, der bestaar deres Eksaminer fra visse Fag i Skolen. Saaledes gælder tiende Aars Eksamen i et eller andet Instrument plus tredie Aars Teori plus første Aars Musikhistorie tilsammen for tre Fag til Studentereksamen. Det er unødvendigt at tilføje, at mange unge Piger foretrækker disse Fag og har mere kulturelt Udbytte deraf end af Studiet af Specialfag som Astronomi, Fysik og Geologi. Lige saalidt knurrer et amerikansk Barn over at spille Bach som over at studere Klassikerne i Literaturhistorie, det hele gaar af sig selv, tilrettelagt efter et fremragende System, hvorfor kan ikke ogsaa Danmark udfra Musikkonservatoriet systematisere sin Børneundervisning?