Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 03 - side 58-62

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAl': liverdage 16-17, fru Anna Veibel, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, København Ø. FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739. NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, Ø.

Tlf. Nora 5246.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

I,'AGPRØVESEKRET.-Ell: Kniid Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454. FORRETNINGSKYNDIGT 'k MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K. Tlf. Central 8178.

E'mil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDE'L1~1'LSER

,,5. Medlemsaf ten

fandt Sted d. 4. Marts. Fru Jytte. Gorki Schinidt indledte ined nogle korte Beniærkninger oin Guitarens Historie, dens Blomstringstid i ~~enaissancetiden og dens, uhyre Popularitet omkring 1800, der førte til dens »Degeneration«, li N- ad den musikal-ske Smag angaar. Fru Gorki Schmidt gav derpaa nieget sniukt og overbevisende Pro-,,er paa, forskellige Stilperioders Guitar i -n usik assisteret af Fru Lis Jacobsen og Fru Gerda v. Billow. Man hørte først 3 engelske Madrigaler med Gui Larakkonipagnenient af John Dowland (1597); derpaa fulgte Variationer af Gasj)ard Sanz (ca. 1700), en Suite af Louis XIV's Hofguitarist Robert de Visée og Bach's a inoll Præludiuin, der oprindelig er ,skrevet for Luth, alle 3 'Væ-rker for Guitar solo. Der sluttedes af ined Händel's Sonate g ni.oll for Violin med Generalbas for Guitar. Den lille intinie Koncert vakte Tilhørernes Glæde og Interesse og egnede sig fortræffeligt til netop den private Ramnie.

n

Man gik derefter o N-er til Aftenens 2. Punkt: der søges Lærerkræ- fler ined speciel Uddannelse. Søin Formand for Københavns Folkemusikskole gjorde først Fru Lis Jacobsen udførligt Rede for Sk'olens Arbejde, Organisation og Planer. Efter at have indtaget 'rheen, diskuteredes de specielle Krav, der stilles af Københavns Folkernusikskole til X1p F.s, Medlemmer. ('Se Artikeli. Efter Opringningerne den næste Dag at ~dømnie har den 5. Medlemsaften ikke v,,x- ,ret den inindst in Leressev~a--,-kkende I

_4(

6. og si(Iste Medleinsaften vil finde Sted Tirsdag d. 2. April Kl..8 hos Fru Gerda v * Billow, St. T!homasallé 11. Magister Kai Aage Bruun vil holde et Carl Nielsen Causeri med Grarn-niofondemonstrationer.

,rilnieldelse om Deltagelse i Kaffel)ordet (7,5 Øre) 3 Dage fiir til Foreningens Sekretær (Palæ 4965).

4(

Medlemmer, der ikkehar beta * ]t det skyldige Medleniskontingent, m.v. pr. I. Februar, -har faaet tilsendt Postopkrævning. Hu'

sk at indsende

Beløbet, for Opkrævningen gaar retur.

Indsamlingen til Stotte for nødlidende fiiiske Musikpwdagoger har foreløbig indbragt,,henved 1000 Kr. Indsamlingen afsluttes d. I. April; saafremt De endnu ikke -har indsendt Deres Bidrag, anmodes De indtrængende om at gøre det snarest. Bidrag rnodtages paa Postkonto 32153 ORS. Fabricius, København K.

Elevkoncerter. Medlenimeriie erindres oni Elevkoncerterne Tirsdag d. 9. og Fredag d. 12. April. Censuren finder Sted Torsdag d. 28. Marts, og Tilmeldelse maa ske til Knud Leopold Nielsen (Ryvång 54,54, nyt Numiner) in,den d. 23. Marts.

_~K

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAi MLING 1). 26. FEBRUAR 1940

Formanden, Thorvald Nielsen bød Velkommen, og foreslog ORS. Fabricius til Dirigent. ORS. Fabricius konstaterer Generalforsamlingens lovlige Indvarsling og giver Ordet til Formanden.

FORMANDENS BERETNING:

Inden jeg begynder min Beretning, vil jeg meddele, at vort Medlern Frk. ""l'hora Ottosen er afgaaet ved Døden. Skal vi rejse os og mindes hende.

.N.1p F havde den 1. Januar 1939 274 Medlemmer, udmeldte og slettede i Aarets Løb 17, 1 Dødsfald, Tilgang 10 Medlemmer, saaledes at Medlemstallet den 1. Januar 1940 var 266.

Angaaende Bestyrelsens Virksomhed i det forløbne Aar, blev vi enige om at

' fastsætte en Mødeaften den første Tirsdag i hver Maaned saa vidt gørligt. Vi har saaledes haft 11 Sammenkomste-r. Bestyrelsen konstituerede sig efter forrige Generalforsamling, som det er Medlemmerne bekendt gennem 'Jeddelelsen i D.MT. Endvidere har Gerda v. Billow, som Vikar deltaget i Møderne. Formaalet, med at komme sammen autømatisk paa fastsat Tid og Sted ligger lige for: det er gavnligt, at vi i Besty

relsen er i stadig og nær Kontakt med liverandre. -- 'Med Hensyn til de resterende 2 Jubilæumskoncerter ,,ennem

.1

forte Elever af Mp F.s Lærere og Lærerinder en Aften med Musik af romantiske Nilestre og en afsluttende, Koncert med Arbejder af nyere og milevende Komponister. Den sidste, som jeg selv overværede gav et udmærket Billede af, hvor grundigt og alvorligt, men ogsaa med hvor godt Humor der arbejdes indenfor den moderne Pædagogik. Begge Koncerter blev afholdt i Foraaret. --

Sammen med Talepædagogisk Fore~ ning havde vi en Foredragsaften. Mødet, fandt Sted paa Statens Institut for Talelidende. Frk. Gerda Alexander talte over Emnet: Forholdet mellem Stemme og Legerne. At Foredraget vakte Interesse fremgik af den efterfølgende Diskussion. Aftenen var alt andet end kedelig. Beklagelig Vis havde kun

faa af vore Medlemmer givet Møde o.,,, det er meget at ønske, om man i Fremtiden udviste en større Deltagelse, naar Foreningen arrangerer virkelig værdifulde Aftener, ,som det i dette Tilflelde niaa siges at være.

I Samarbe Jde ined Statsradiofonien

har vi haft. 2 Udsendelser. Den første, som blev transmitteret her fra Musikkonservatoriet, begyndte med et orienterende Foredrag af Knud Leopold Nielsen under Titlen: Ny Veje indenfor Musikpædagogikken. Det øvrige Program udførtes af Elever af forskellige Lærere indenfor 'Mp F. - Den anden Transmission foregik fra Studiet i Radiofonien under Serien: Børnetinier. Kn. L. N. talte under Devisen: Hvad Nyt Hi-. Spillelærer og, demonstrerede. med egne Elever. Vi tror, at disse Udsendelser fik et saa vellykket Forløb, at de kan danne et Grundlag for et fortsat Samarbejde med Radiofonien - hvad vi meget gerne ønskede indenfor Mp F. Det vilde glæde Bestyrelsen, om -der vilde indkom Me Forslag fra Medlemmer til -lignende Udsendelser.

Dansk Musikhandlerforening afholdt en. Propagandauge i Begyndelsen af September i Tivoli. Ved en Koncert medvirkede Mp F. med Elever, som spillede en Sonate af Corelli. Det lille Ensemble gjorde megen Lykke. - Paa Opfordring af forskellige Medlemmer og paa Initiativ af Gerda v. Billow har Foreningen arrangeret 4 Medlemsaftener. 'Møderne har fundet Sted hos G. v. B., og vi skylder hende Tak, at hun har villet stille sit Hjem til vor Disposition, herved har vi haft den Fordel at kunne spare Udgifter til Lokale.

1. Aften havde som Dagsorden: Erfaringer vedrørende Holdundervisning. Einar Boesen, Asta Whitta Jørgensen og Kn. L. N. indledede med efterfølgende Diskussion.

2. Aften gennemgik man forskellig Undervisningslitteratur. Fru Veibel fremførte Exempler af Schfingelers Etudeskole »Der neue Weg«. Desuden spillede Andre Stykker af den nyere Mu'sik. Flere unge Komponister var kommet til stede for at drøfte Problemer angaaende den moderne Undervisningslitteratur.

3. Aften havde vi to Indlæg af Margrethe Dahl og Else Printz om Melodiog Formlære under Udnyttelse af Elevernes produktive Evner.

Paa den 4. Aften var Emnet: Solfége. ~'i havde den Glæde at se Kapelinester Erik Tuxen som Gæst. Hr. Tuxen holdt det orienterende Foredrag, medens Fru Henny Prior demonstrerede Fremgangsmaaden med 4 Børneelever.

Den livlige Diskussion efter hvert Foredrag og I-iver Demonstration er en Borgen for, at vore Medlemmer har

haft. rigt I..,dbytte af disse Sammenkomster. De har affødt nyt Initiativ og styrket Sammenholdet. Tilslutningen har været voksende, saa der er Grund til at fortsætte med denne udmærkede Idé. 'Møderne er anmeldt i DMT, og de har ydermere fremkaldt Artikler af pædagogisk Art. Mp F. benytter denne Lejlighed til at bringe vor Tak til de forskellige Foredragsholdere, som (uden Ifonorar) har anvendt deres Tid til at glæde vore ~,Iedlemmer i-ned deres '~.'jden og værdifulde Erfaringer indenfor Musikpædagogikken.

Vi har haft en. Henvendelse fra »Sammenslutningen af danske Aandsarbejdere« med Opfordring til at træde ind som Medlemmer. Paa et Bestyrelsesmøde gjorde cand. polit. Zeuthen Rede for Organisationens Arbejde og Formaal. Men. efter senere at have gennemdrøftet Henvendelsen blev vi enige om, at vor Interesse derfor maatte siges at være mere periferisk, hvorfor vi ikke har ment det formaalstjenligt at melde os ind i Sammenslutningen paa nuvæi-ende Tidspunkt. Paa den sidste Generalforsamling foreslog Hr. l'aldemar Es,bensen Bestyrelsen at tage under Overvejelse at give de Lærere, som fremførte Elever til Elevkoncerterne, gratis Adgang til disse. Vi synes at dette er i høj Grad rimeligt, og de paagældende Lærere vil herefter kunde erholde et Adgangskort ved Henvendelse til Wilhelm Hansen og ved Dokumentation af .M.edlemsskab.

Martin Andersen-Sagen har nu fundet sin Afslutning. Resultatet er Medlemmerne bekendt gennem Referatet i DMT's Januar Hefte. Retten har talt, og dermed anser vi Sagen .som sluttet for vort Vedkommende.

Der har hos vore Medlemmer været stærke Ønsker om at kunne opnaa Adgang til Det kgl. Teaters Generalprøver - i første Række Opera

Ballet, naturligvis. I det Haab, at faa disse Ønsker opfyldt, søgte jeg før Sommer Teaterchef Hegermann Lindencrone. Chefen var i Grunden venligt stemt og sagde: »at det kunde have sin Rimelighed«, men føjede samtidig til, at Teatret i Øjeblikket var inde paa en Indskrænkning af Adgangen til Generalprøverne, saa Tidspunktet for en yderligere Udvidelse var ikke heldig. Dog vilde Chefen tænke over Sagen og bad mig komme igen efter Sommerferien -- hvilket jeg gjorde. Ved dette Møde medbragte jeg vor Medlemsliste, men efter at have ,jort sig bekendt ine(1 denne, lod Chefen mig straks forstaa, at et saa stort Antal kunde der absolut ikke være Tale om. Chefen foreslog -som eventuel eneste Udvej at udvælge 50 særlig kvalificerede indenfor Foreningen. I saa Fald vilde lian yderligere tænke over det. Jeg ytrede at det vilde være en vanskelig Sag, da jeg maatte anse alle, som havde bestaaet den musikpædagogiske Examen for ligeberetfigede. Inderst inde var jeg selv paa (;~t i-ene med, at jeg som Formand aldrig vilde gaa med til en saadan Udvælgelse. Men for ikke at afgøre dette Spørgsmaal paa egen Haand spurgte jeg Bestyrelsen, der selvfølgelig var enig med mig. Efter dette har vi anset dét for formaalsløst at foretage yderligere Henvendelse. Jeg beklager meget at min Aktion ikke førte til noget positivt Resultat.

Foreningen liar modtaget en anonym C',ave paa 500 Kr. til Fremme af Foreningens Formaal. Jeg benytter her Lejligheden til at udtrykke vor Taknemmelighed for denne Gave.

Efter at jeg paa den forrige General-forsamling havde hørt Finn Høffdings Aarsberetning og ved yderligere at havegennemgaaet det stenografiske Referatderaf, stod det mig klart, at det vig-tigste Spørgsmaal indenfor Mp F var voi,Ansøgning til Ministeriet om Statens Autorisation af den musikpædagogiske Examen. Jeg besluttede derfor at hen-vende mig til Ministeriet for nærmereat orientere mig om, hvordan Sagenegentlig stod. I Foraaret havde jeg en Samtale med Departementchef Graae.Til min store Glæde udtalte Departe-mentchefen, at man havde Interesse for Sagen i Ministeriet, men at der varvisse Spørgsmaal, som maatte nøjeregennemdrøftes ined Ministeren, f. Eks.Overgangsbestemmelserne og Benævnel-sen. Ministeriet har saa arbejdet med Sagen og efter yderligere Samtale med Departementehefen, blev Musikraadets Udvalg. for musikpædagogiske Spørgs-inaal + Rudolph Simonsen og Finn Høffding indkaldt til et Møde, somfandt Sted (1. 11. December 1939 i I ' ', n-dervisningsministeriet. Herefter er Sa-gen i god og tilfredsstillende Gænge.

Angaaende den nærmeste Fremtid har Foreningen planlagt endnu 2 Medlemsaftener, til livilke Program er eller vil blive meddelt i DMT. Endvidere har Bestyrelsen planlagt et NMedlemsmøde her i Konservatoriet i Begyndelsen af

.1

.Nlaj illeet 11""Innet, »hvad kan ni gøre 1'01» at faa flere Elenem.

Gunnar Heerup fremlagde Regnskabet og gjorde Rede for de Reformer, som var indført. Gjorde opniærksom paa et Par Fejl i det udsendte Statusregnskab, dels var der en Sammentællingsfejl paa 10 Kr., dels var Restancerne ansat for lavt. Restancerne skal være 227.30 Kri Stedet for 180.70 Kr., hvorved Kapitalkontoen bliver paa ialt 999.00 Kr. Regnskabet blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog to nye Revisorer idet de to tidligere Revisorer Frk. Ida Andersen og Hr. Eigil Christensen til Bestyrelsen ha'vde ytret Ønsket om ikke at blive genvalgt. Bestyrelsens Forslag var en Bankmand Hr. Bankbogholder .Borge Dyekjær og en Tillidsmand for Foreningens Medlemmer Komponisten Vagn Holmboe. Generalforsamlingen vedtog Bestyrelsens Forslag eenstern Inigt.

Frk. Ingeborg Strøgberg forespurgte, hvad man i Eksamensbestemmelserne niente med Udtrykket »elementært 1~endskab til de, anatomiske og fysiologiske Forhold, der danner Grundlaget for den manuelle Færdighed«.

Finn Høffding svarede at denne Bestemmelse var blevet optaget i Kravene, efter at Eksamensbestemmelserne ,,~ar blevet refereret i Musikraadets Plenarforsamling; de giver Udtryk for et Ønske om at Fremtidens Musiklærere, naar der herom foreligger Litteratur, ,,,,il sætte sig nærmere ind i disse Forhold. Eksaminationen paa dette Omraade, vil saalænge der ikke findes Litteratur, holde sig til det almene Spørgsmaal. om Afslapning og Vægtfor~ deling.

Beate Noui foreslog alle Medlemmer at rette. en Tak til Gunnar Heerup for det store Arbejde han havde udført nied Regnskabsordningen. Enstemmigt Bifald.

Gunnar Heerup kvitterede for denne Tak ved at lienstille til Medlemmerne, at anse det for en Pligt at have St Jerne slaaende ned sit Navn i Telefonhaandbogens Fagbog. V'ed den ene Krone, det koster, gavner man ikke alene sig selv, inen støtter ogsaa i høj (,,rad Forenin,gen.

0B.S. Fabrieius henledte Opmærksomlieden paa, Bestyrelsen,-» Ikundskrivelse om en Indsamling til de finske Musik1)ædagoger. 1)a nogle Medleminer ønskede at give. Beløb direkte til de finske Soldater, betonede ORS. F., at hele Befolkningen er krigsførende i grusomste Forstand. Man kan ikke drage nogen Sondring mellem Soldater og ikke Soldater. Man kan trygt gaa ud fra, at al Musikundervisning er indstillet, saa Nøden blandt Musikpædagogerne er

umaadelig stol,. Bad Forsamlingen fremføre dette N-ed Drøftelse med Kolleger, og anmodede -,,armt om at støtte Indsamlingen.

I.""aldemar Esbensen, takkede Formand og Bestyrelse fordet store Arbejde, der var gjort i Aar.

Generalforsamlingen hæ-vedes.

HVORDAN FAAR MPF's MEDLEMMER ARBEJDE?

Der arbejdes fol- Tiden uhyre energisk indenfor Københavns Folkeinusikskole (K.F.M.), ikke mindst paa det organisatoriske Omraade; man agter at gøre Fremstød med større Propaganda i forskellige Former, for at faa netop de Mennesker i Tale, som ikke ellers har interesseret sig for 2~lusik.

Der spol-es enkelte Steder Uvilje mod 'NIp F's Samarbejde med K.F.X1., idet denne. fremhæves som Konkurrent fol Privatlærerne. Paa den anden Side har ,jeg ogsaa hørt, at der netop igennem Folkemusikskolen er blevet tilført Privatlærere Elever, der ønskede at fortsætte Instrumentalundervisningen efter endt Kursus paa Folkemusikskolen.

Hvilken af disse Paastande, der er mest begrundet, kan kun bevises statistisk, men givet er det, at jo større Interessen for Musik er blandt Folket, desto større Virkefelt vil del- være baade for udøvende Kunstnere og, Mu_ sikpædagoger.

Forstaaeligt nok vil Folkemusikskolen gerne staa parat med en Stab af Lærere, (ter fuldt ud kan honorere de stillede folkemusikalske Krav.

Men det folkemusikalske Arbejde er ikke helt det samme som almindeligt inusikpædagogisk Arbejde, der fordres særlige Evner og en speciel Uddannelse. Her gælder det for Mp F's Medlemmer at gøre deres Indsats.

- Af Mp F's Lærere, der iforvejen har bestaaet, en omfattende Eksamen, fordres der af Folkemusikskolen kun (-,li supplerende Uddannelse, nemlig: af Lærere, der ønsker at undervise i Speetalfag (alle Instrumenter og Sang) fol-langes Aflæggelse af en Prøve i Hørelære. De Lærere, der har bestaaet en supplerende Eksamen i Hørelære undtages herfra; af L~erere, der ønsker at undervise i Hørelære, forlanges foruden Hørelæreprøven, at de i en vis Tid 1

Gang ugentlig følger Undervisningen i Hørelære paa en Folkemusikskoleafdeling. De Lærere, der har Hørelære som Hovedfag vil først og fremmest komme i Betragtning; de fritages for Hørelæreprøven, men skal alligevel overvære Hørelæreunden,,isningen paa en Folkemusikskoleafdeling i en vis Tid; af Lærere, der ønsker at undervise i Korsang, forlanges yderligere Aflæggelse af Prøve i Kordirektion og Korstemmedannelse, samt at de i en vis Tid 1 Gang ugentlig ogsaa følger Undervisningen i Korsang paa en Folken- 111sikskoleafdeling; af Lærere, der aspirerer til en Lederstilling, forlange,, zille ovennævnte Betingelser opfyldt.

Folkemusikskolen har oprettet Kursus fol, alle disse Fag (Honorar 5 Kr. pr. Fag maanedlig), men Deltagelse i disse Kursus er ikke en Betingelse. (Alle nærmere Oplysninger hos K.F.~~1.'s Sekretær Vester 8520).

I Folkemusikskolens Regulativ staar der: Lærere, der ansættes ved K.F31., skal saa vidt muligt have bestaaet .N1p F's musikpædagogiske eller en tilsvarende Eksamen.

,~1p F's Nledlemmer opfordres paa. det kraftigste til at Vise deres Interesse fol- Foretagendet, ikke alene for deres e'gen Skyld, fordi det er rart at tjene Penge og Arbejdet er morsomt og interessant, og ikke heller kun fordi det cl, et godt Formaal at sprede og højne Nfusikkulturen, men ogsaa for at værne om Musikpædagogisk Forenings Stilling som Sammenslutningen af det mest kvalificerede Musiklærere.

Fol- hvad bliver Følgen, hvis ingen .N1p F-Lærere melder sig?

Gerda 1). Bål(Iv.