Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 05 - side 111-112

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15. NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363. POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F. TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning oin Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adrosse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Generalforsamlingen.

Aar 1940 den 15. Maj afholdtes ordinær General-forsamling paa Hotel Phønix, København.

I Medfør af Vedtægternes § 13 var Landsretsisagfører Bilgel Dirigent.

Dirigenten konstaterede Generalforsamlingens Lovlighed. Den er indvarslet i DMT for 20/4-1940, udgaaet den 24/4-1940.

Dagsorden ifølge Indkaldelsen: ad. 1. Formanden aflægger Beretning om det forløbne Aar. Ingen ønsker Or,de-t i Anledning af Beretningen.

a d. 3. a.d. 4.

i i.

,id. 2.Kassereren, Bjørn Møller, fremlægger det reviderede Drifts-regnskab for Aaret 1939--40 og Status pr. 15. April 1940.Regnskabet godkendtes eenstemmigt.Formanden, Aksel Agerby, genvælges med Akklamation.Til Be,styrelsen genvælges !med-Akklaniation, de afgaaede Med-lemmer Johan Bentzon, Bjørn Møller og Flemming Weis.ad. 5.Til Suppleanter vælges paa Bestyrelsens Forslag: 1) Waldemar Wolsing, 2) Karl Clausen, 3) Lavard Friisholni.ad. 6.Statsaut. Revisor Steen-Hansen genvælges.ad. 7.Ingen øn-sker Ordet.Generalforsamlingen hæ-vet.

S.A. M. Bligel.Dirigent.

Bestyrelsen: Aksel Agerby (Formand), Johan Bentzon (N,--iustformand), Bjørn Møller (Kasserer), Jørgen Bentzon, Niels Borre, Arne Brieghel-Miiller, Sverre Forchhammer, Henry Skjær, Flemming . Weis og Mogens Wóldike.

_4(

Til vore Komponister.

Vi minder om, som meddelt i Nr. 4, at Værker, der ønskes opført den kommende Sæson, maa være indleveret til Formanden inden

Juni.

Det forventes, at den tidligere Bevilling paa Finansloven til Dansk Koncertfo~ening og -Det unge T'onekunstnerselskab fra indeværende Finansaar overfører Det unge Tonekunstnerselskab. Værker, som ønskes opført i den kommende Sæson, kan som sædvanlig indsendes til vort Kontor, Kongensvej 26, inden 15. Aug.

_4(

Kontoret.

Kontoret er lukket mellem 15. Juni og I. Aug. Skriftlige Henvendelser vil dog i videst muligt Omfang blive besvarede.

Til vore tinge Medleminer.

Vi anmoder de af vore Medlemmer, der maalte ønske at optræde paa »Ung Aften« i den kommende S.- a-,son, om at meddele dette til Komponisten Fleiiiming Weis, Gotfred Rohdesvej 20, Chl. ]""lf. Ordrup

1812, inden I. September. De Medlemmer, h-,,is musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrætkkelig bekendt, inaa aflægge Prøve. Denne finder Sted i første Hal-,,,del af September. Vi gør opmærksom

paa, at saa-,,el Instrumental- soni Sang-solister og E,nsem-bler kan faa

Lejlighed til at spille ve.d »Ung Aften« med delvis selvvalgt Program.