Det unge tonekunstnerselskabs sæson 1939-40

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 05 - side 81-83

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABS SÆSON 1939-40

OVERSIGT VED AKSEL AGERBY

I afvigte Sæson afholdt Det unge Tone.kunstnerselskab 3 ordinære Koncerter med 4 udenlandske Orkesterværker (3 Førsteopførelser), 7 Kammermusikværker, heraf 5 danske og 2 udenlandske (2 Uropførelser - 1 Førsteopførelse) og 8 danske Sange. Naar der har været saa faa Uropførelser for Kammermusiken skyldes det, at vi arrangerede en Opus 2 Koncert, med Værker af fire Komponister i Fyrrerne. Denne Idé vakte betydelig Interesse og Sandheden tro, taalte de'ea. 20 Aar gamle Værker udmærket, at blive spillet igen, saa den Ængstelse, som nogle af Komponisterne paa Forhaand følte, ved at skulle høre et af deres første Arbejder, viste sig at være grundløs. Det lykkedes kun at arrangere 2 »Ung Aften«, med 2 klassiske og 3 danske Orkesterværker (1 Uropførelse), 3 danske Kammermusikværker, alle uropførte, og en Septet af Franz Berwald. Endvidere 7 danske Sange.

I Samarbejde med Dansk Koncertforening afholdtes 3 Koncerter. Her opførtes 5 Orkesterværker (2 Uropførelser - 2 Førsteopførelser), 6 Kammermusikværker (2 Uropførelser - 2 første Gang i Koncertsal - 1 første Gang i Danmark), 1 Klaverstykke (Uropførelse), 1 Recitativ med Bas og Klaver (Uropførelse), og 7 Sange.

Der var planlagt 2 Koncerter med Unge Tonekunstneres Orkester, garanterede af Wilh. Hansen. Den første fandt Sted d. 23. Januar 1940 o.g Dr. Fritz Busch havde vist os den store Velvilje at dirigere Orkestret. Programmet bestod af Haydns Paukeslagsymfoni, Mozarts Symphonie concertante med Waldemar Wolsing, Poul, Allin Erichsen, Wilhelm Lanzky Otto og Kjell Roikjer som Solister, og Beethovens Symfoni Nr. 1. Det blev en smuk kunstnerisk Sejr for Orkesteret og vi bringer Dr. Fritz Busch en hjertelig Tak for den store musikalske Oplevelse, han her skænkede os. Den anden Koncert, en Wieneraften, der skulde have fundet Sted d. 16. April under Nils Grevilius Ledelse, med Edith Oldrup Pedersen som Solist, maatte desværre, grundet paa de indtrufne Omstændigheder, udsættes til Efteraaret. Det lykkedes derimod, med kortest mulige Varsel, at arrangere en Koncert d. - 30. April i Odd Fellow Palæets store Sal med Unge Tonekunstneres Orkester, Dirigent Mogens Wöldike og med France Ellegaard og Emil Telmanyi som Solister. Det blev en straalende Succes med fuldt Hus, saavel Dirigent og Orkester som Solister hyldedes Dagen efter i overstrømmende Anmeldelser i Pressen.

I Samarbejde med Københavns Kommunes Fortsættelseskursus, Sprog og Handelsfag, arrangerede vi 3 Koncerter med Foredrag i Thorvaldsens Musæum, 2 Kammermusikkoncerter og 1 Orkesterkoncert. Vi takker Skoleinspektør Thomas Højlund og Komponisten Karl Clausen for det storartede Samarbejde. Endvidere Musæumsinspektør Sigurd Schultz for venlig Gæstfrihed paa Musæet.

Det lykkedes at danne vort Studieorkester, efter nogle forgæves Forsøg paa Samarbejde med Studentermusikforeningen. Takket være Lavard Friisholms energiske og dygtige Arbejde, afholdt dette nydannede Studieorkester, der foreløbig kun bestaar af Strygere, sin første Koncert i April Maaned, og det smukke Resultat lover godt for det fremtidige Arbejde.

I September afholdtes som sædvanlig den aarlige Konkurrence til Orkesteret med følgende Dommere,: Aksel Agerby, Julius Koppel, Thorvald Nielsen, Gerhard Rafn og Mogens Wöldike. Vi besluttede os til kun at have et fast Orkester paa 30 Musikere saaledes, at Orkesteret i paakommende Tilfælde kan suppleres op med rutinerede Assistenter.

Da Julius Koppel i Efteraaret opnaaede den Ære, at blive ansat som tredie Koncertmester ved det kgl. Teater, overtog Else Marie Bruun Stillingen som Koncertmester i Unge Tonekunstneres Orkester. Vi benytter Lejligheden, til at takke Julius Koppel for hans værdifulde Indsats i vort Orkesterarbejde.

Vi har lykønsket Kontorchef R. Rydberg i Tivoli paa hans 60 Aars Fødselsdag og Kapelmester Fritz Busch paa hans 50 Aars Fødselsdag og har deltaget i Festen for Johanne Stockmarr.

Vi har sendt Blomster til Ludolf Nielsens Baare og deltaget i Afsløringen af Mindesmærket for Carl Nielsen d. 17. December.

Vi har stadig staaet i nær Forbindelse med Sverige og Norge og der var planlagt nordiske Koncerter i Lund d. 18. og 19. April som, grundet paa Tidernes Ugunst, maatte opgives. Det bør ogsaa, nævnes, at den nydannede, norske Forening »Ny Musik«, havde indbudt vor Blæsererkvintet til at spille i Oslo i December ved to Koncerter og en Radioudsendelse. Vi takker »Ny Musiks« energiske Formand, Pauline Hall og Tonos Formand Komponisten David Monrad Johansen, for den overstrømmende Gæstfrihed, der er blevet Kvintetten til Del. Vi glæder os til ved Lejlighed at gøre Gengæld hernede.

Grundet paa Formandens Sygdom, vedtog Bestyrelsen at opgive Aarsfesten i Aar.

Fra Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat har vi modtaget Støtte til Afholdelse af Orkesterprøver i Samarbejde med Københavns Drengekor og fra Københavns Magistrat har vi modtaget Støtte for Finansaaret 1940-41, til Afholdelse af Koncerter og Foredrag i Forhindelse med Københavns Kommunes Fortsættelseskursus, Sprog og Handelsfag. Vi glæder os meget til det interessante Samarbejde, vi her faar Lejlighed til at udbygge.

Vi takker Undervisningsministeriet, Den kulturelle Fond, Koda og Carl Julius Petersens Hjælpefond for den værdifulde Hjælp, vi atter i Aar har modtaget til vort Arbejde. Vi takker Direktionen for det kgl. Teater for Adgang paa lempelige Vilkaar til Opera- og Balletforestillinger og Statsradioifonien for gratis Adgang til Torsdagskoncerternes Generalprøver. Sidst, men ikke mindst, takker vi Dirigenterne Martellius Lundquist, Erik Tuxen og Mogens Wöldike og de Ensembler og Solilster der,ved deres værdifulde Arbejde, kunstnerisk har været med til at støtte Det unge Tonekunstnerselskabs Indsats i dansk Musikliv.

I Sæsonens tre sidste Maaneder overtog Næstformanden Johan Bentzon Ledelsen af Foreningen, og vi siger ham hjertelig Tak for den store Interesse, hvormed han har udført Hvervet.

Vi udtaler Ønsket om fortsat Fremgang for Det unge Tonekunstnerselskab, der den 10. April havde bestaaet. i 20 Aar.

Det er ikke mufigt at afslutte denne Beretning, uden at kaste Blikket fremefter og uvilkaarlig melder Spørgsmaalet sig: - Hvorledes vil Vilkaarerne for Musiken blive i Fremtiden i disse vanskelige Tider?

Det unge Tonekunstnerselskab vil se det som sin Opgave, at gøre ,alt hvad der er muligt, for at udvikle Interessen for Musiken og holde den vaagen. - Kan vi staa enige om dette Maal, er der ingen Tvivl om, at vi selv i disse mørke Tider vil kunne naa det. Vi trænger til mere effektiv Støtte til Oprettelse af de nødvendige Orkestre i Danmark. Der er dygtige Dirigenter og gode Musikere nok, men Myndighedernes Interesse er for ringe for Musiklivet og den Støtte der ydes er for pauver Publikum maa atter oplæres til at høre god Musik, saa den Forfladigelse af Smagen,der i de senere Aar har fundet Sted maa afløses af en større og dybere Forstaaelse og Glæde, saavel over klassisk, som over romantisk og samtidig Musik.

De gode Tider som Danmark har gennemlevet, gav stadig Musikens Udøvere ringere Kaar. Herfra selvfølgelig undtaget Statsradiofonien. Skulde de svære Tider, vi nu skal igennem, bringe en Ændring heri og der er Tegn der tyder paa, at Musikinteressen er vaagnende, vilde meget være opnaaet. Og der maa vel være Grænser for, hvor karrigt et Samfund har Lov til at være overfor et af Kulturens største Goder: Musik.