Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 05 - side 108-110

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

11 Aksel Schiøtz har i Løbet af en Maaned præsteret det enestaaende at ,give fire Sangaftener i Odd Fellow Palæet for fyldte Huse. De to første i mindre Sal -med udenlandsk Program og de to sidste i store Sal med dansk

Program: I. P. E. Hartmann, N. W. Gade, P. E. Lange-Milller, Carl Nielsen, C. E. F. Weyse, Peter Heise, 'Thomas Laub, Aksel Agerby, Povl Hamburger, Knudåge Riisager og Otto Mortensen.

1/ Sangerinden Karen Andersen debu-terede ved en egen Koncert d. 22. April under Medvirken af Pianisten Haraldur Sigurdsson og Violinisten Lavard Friisholm. Gunnar Heerups »Tre simple Sange.« til Digte af Thøger Larsen, fremførtes her for første Gang.

1/ Ved Viggo Forchhammers Elevkoncert, Onsdag d. 24. April, medvirkede Edel Andersen, Jytte Forchhammer, Willy Loudrup Jensen, Siegfried Møller, Kristian Riis og »Dameterzetten«: Edel Andersen, Elisabeth Fogh og Edith Schmidt. Ved Flyglet: Martellius Lundquist.

Af Programmet nævner vi: Sange af C. E. F. Weyse for tre lige Stemmer og .Harald Agersnap: Akvarel - Vise, Vagn Holmboe: Vuggevise, og Otto Mortensen: Foraarssang.

// Ole Willumsen spillede ved sin Koncert i Odd Fellow Palæets mindre Sal, Fredag d. 26. April, Sonatine af Lars Erik Larsson.

// Sverre Forchhammer har faaet tildelt 1000 Kr. af Emma Bærentzens Legat. Vi ønsker tillykke!

11 Unge Tonekunstneres Orkester, Dirigent Mogens W,51dike, Solister France Ellegaard og Emil Telmanyi, afholdt 30. April en Koncert i Odd Fellow Pa1.-eets store Sal for fuldt Hus med følgende Program: G. F. Händel: Concerto grosso - f-dur, W. A. Mozart: Klaverkoncert i d-dur (Kroning-skoncert) og L. v. Bee'thoven: Violinkoncert i d-dur. Vi bringer følgende Presseudtalelser:

Berl. Tidende: - Med faa Dages Varsel havde Unge Tonekunstnere sat en prægtig Koncert op i Koncertpalaeets store Sal, der var fyldt til sidste Plads. 1500 Mennesker indkaldt til Musik paa nogle faa Døgn er ganske godt præsteret. Det fortæller om, at Københavnerne trænger til Opmuntring og Tankernes Afledning. Samtidig er det ikke

.uinteressant at notere, at det netop erde store Værdier i Musikken og de store Musikanter, der trækker saa kraftigt.Det er, som alt min&e lødigt smuldrerbort for Tiden. Mogens W,51dike var denmyndige og inciterende Dirigent. Efter H.,71ndels F-dur Concerto dirigerede hanpaa brilliant Maade Aftenens to Hoved-værker, Mozarts »Kroningskoncert« med France Ellegaard og Beethovens Violin-koncert med Telmanyi som Solis ' t.

Sjældent har France Ellegaard spillet Mozart saa henrivende. Fint og afdæmpet, klokkeklart og perlende i Teknikken, men samtidig med Verve og

V-arme, luende og dog bundet, brærl-dende og dog køligt, elegant i Ydre,men med sjælelige Perspektiver. Detvar intet mindre end en Mesterpræsta-tion af Balancektinst mellem klassisk Holdning og følsomt Indhold. Samme Begejstring, hvormed Publikum hilste France Ellegaard, slog Emil Telmanyii Møde for hans karakterfulde og faste Gengivelse af Beethovens Violink~on~cert.E. A br.

Nationaltidende: - Naar Tivoli aabner, lukker Koncertpalæet sine Døre. Det er-en god gammel Regel, og det er kun faa Efternølere, der bryder den. I Aar kunde det nok være nødigt, at der blev sat et værdigt Punktum. Trods Vinterens mange Vanskeligheder, har Koncertsæsonen 1939-40 været af høj Kvalitet, og Slutningen hør svare til det hele Forløb.

Det blev Unge Tonekuastneres Orke-ster, der efter en hastig Beslutning komtil at lukke Dørene i Odd Fellow Pa-læet. Og det blev gjort med Maner.Salen var ful ' d og det musikalske Hu~mør højt. Med Mogens Wóldike i Spid-sen blev Begyndelsen gjort' med en Concerto grosso af Händel, men ellersvar Aftenen lagt an paa Solisterne.Først France Ellegaard, der spillede Mozarts Kroningskoncert med en saa-dan mozartsk Ynde og Klarhed, somkun virkelig store Musikere kan lokkefrem. Larghettoens semplice blev en Oplevelse af de sjældne. Og efter dennedejlige Mozart strøg Emil Telmanyi Beethovens Violinkoncert med et virilt Temperament, der slog Gnister. Mogens Wijldike ledede i begge Koncerter Orke-*strets Akkompagnement med Aarvaa-genhed og fik alligevel sine Musikeretil at spille sig. fuldt ud og ol) til Soli-sterne. s.

Politiken: - I Aftes tonede Musiksæsonen ud. Smukt skete det. Med prægtig klassisk Kunst, som man maatte være født og uhelbredelig Kværulant for ikke at henrykkes over. Det var Unge Tonekunstneres Orkester der stod som Indbydere med Mogens Wåldike som Dirigent. Der indledtes med en Händelsk Concerto grosso, et Lyssynets og 'Virilitetens Nilonument. Mogens W,51dike musicerede den af karsken Bælg med sine Ungersvende.

Aftenens Hovedindhold var to af Verdenslitteraturens »store« 'Solokoncerter, to gamle Kendinge, men som man for ,sin Sjæls musikalske Saligheds Skyld skal og maa have repeteret med ikkealtfor lange Mellemrum: Mozarts be-rømte Klaverkoncert i D-dur, som bæ-rer Titlen Kroningskoncerten, og Beet-hovens endnu berømtere Violinkoncerti samme lyse og befriende Tonearts Tegn. Mozarts Fortolkerske var France Ellegaard - med sit klare og rene Spil,sin Gratie og Noblesse gjorde hun en Smule objektivt, dog yndefuldt Reve-rens for hans Rokoko. Beethoven varlagt i Emil Telmanyis mandig-stærke Haand. Har han mon nogensinde løftetden sikrere end i Aftes, i højere Gradforenet dens klassisk-distante Plastikmed dens Strøm af lyrisk Varme og Puls? Skønt var det.H. S.

B.-T.: listede jeg over til

de unge Tonekunstnere i store Sal. Derskete der noget; W,51dikesvingede Taktstokken over Byens mest musik-glade Orkester. Og France Ellegaard og Emil Telmanyi holdt yndige og intime Stævnemøder med Mozart og Beetho-ven. Sikken en Aften. Ralf.

Ekstrabladet: -- ' -*... Det lille Orkester spillede under Mogens Wb Idikes Ledelse og bidrog foruden med Akkompagnementet til de to Koncerter med er. sjælden hørt Concerto i F-dur af Händel. Ensemblet har i den forløbne Sæson indtaget en smuk Plads i Byens Musikliv, og hvis Arbejdet med at forbedre dets Kvalitet kan holde Trit med dets Vitalitet og Alsidighed, vil det snart blive en uundværlig Faktor.

J. B.

Soc.-Deni.:Det var en Glæde

at se saa mange Mennesker, der havdereageret og var mødt frem til den storeog smukke Koncert, som De unge Tone-kunstneres Orkester i Aftes uden Om-svøb og med kort Varsel har bragt i Stand. Og det var en GIæde at høresaa smukt, der blev musiceret, først ogfremmest i Händels Concerto grosso,men ogsaa i de to andre Værker, Nifo-zarts, Kroningskoncert og Beethovens Violinkoncert.

France Ellegaard spillede sin Mozart, saa det var en Fryd, og Telmanyi udfoldede hele sit ungarske Violintalent i Beethoven. Det var en imponerende Manifestation af, hvad dette Orkester

har drevet det til, og man glæder sig

til at møde det igen til Vinter.

Vikar.

11 »Kammermusikforeningen« har nu

afsluttet sin sæson, og den viser, atden gamle, hæderkronede forening erved at gennemgå en foryngelseskur. Så-ledes blev der i den forløbne sæson afnyere kammermusikværker spillet føl-gende: Sybergs strygekvartet, Jørgen Bentzons »Variazioni interrotti«, Holm-boes klaverkvartet, Hilding Rosenbergsstrygekvartet nr. 4 (1939), Honeggersstrygekvartet nr. 2 (1936), Hindemithssonate for fløjte og klaver og Børresensstrygekvartet i c-moll, desuden spille~des kammermusikværker af Carl Niel-sen.Aksel Agerby.// Nu musik:

Manuel de Falla: Koncert for cembalo og kammerorkester (12 min. 5 sternmer).

Werner Egk: »Geigenmusik mit Oreliester« (1-8 min. 28 stemmer).

Rudi Stephan: »Musik f Ur Geige und Orchester« (20 min. 29 stemmer).

Alle udkommet hos Schott, Mainz.

Marcel Poot.- »Cinques Bagatelles« for strygekvartet. Udkommet hos »Universal« Wien.

Harald Agersnap: »Interludium« for fløjte, violin og cello.

N. 0. Råsted: »Sangen om København« for kor og orkester.

Svend S. Schultz: »Sonate« for klaver. Svend E. Tarp: »Concertino« for fløjte og orkester.

Alle udgivet af »Samfundet til udgivelse af dansk musik« paa »Edition Dania«.

Svend E. Tarp: »i Nlosaik« 10 lette klaverstykker (1939).

N. V. Bentzon: »7 små klaverstykker« (1940).

Begge udkommet hos »Wilhelm Hansen«.

// Nyudgivet musik:

Nk"". Friedernann Bach: 6 duetter for 2 fløjter (hæfte I-11) (Breitkopf og Härtel).

// Bøger om musik:

Gerald Abraham: Chopins musical style (Oxf. University Press.).

A. '

NI. Buchanan: Arnerican folk music (New York 1939).