Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 06 - side 130-132

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DE~T UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Ryparken 52, St., Ø. Tlf. Ryvang 5139 u. KASSERER: Bjørn Møller, Jens Kofodsgade 4, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTQ: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning om Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Favorabelf Tilbud til vore Medlemmer.

Da vi staar overfor at skulde makulere fra 3. til 14. Aargang af DMT kan vi tilbyde -de af vore Medlemmer, der maatte have Interesse heri, de na-,,vnte Aargange for en saa billig Pris,af Kr. 2.50 pr. Aargang, saa længe Beholdning 'haves. Tilbudet gælder til 15. September 'og et saa billigt Tilbud kommer selvsagt aldrig igen.

4(

Unge Tonekunstneres Orkester.

Optagelses- og Placeringsprøve til Unge Tonekunstneres Orkester finder i Aar Sted for Bratsch og Cello, Torsdag d. 5. September og for Violiner', Fredag (d. 6. September i Sangskolen. Indgang: Hindegade 4'«.

Prøven bestaar af enfri og en bunden Opgave. For Violin: Händels

Sonate Nr. VI, E-dur, 3. og 4. Sats, Largo og Allegro..Nøjagtig Tid vilblive meddelt hver enkelt Deltager. Deltagelse i Prøven meddelesskriftligt til vort Kontor, Kongensvej 26, F, eller telefonisk mellem Kl. 13-15, Fasan 826. 3C

Ung Af ten.

Vi erindrer de af vore unge Medlemmer, der maatte ønske at op-

træde paa »Ung Aften« i Sæsonen 1940-41, om at meddele dette til Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rode,svej 20, Chl., Tlf. Ordrup1812, inden 5. September. De Medlemmer, hvis musikalske Kvali,fika-tion,er ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig -bekendt, maa. aflægge Prøve.Denne finder Sted inden 15. September. Af Hensyn til nye Medlei-rimer,gør vi opmærk,som paa, at saavel Instrumental- som Sangsolister og Ensembler kan faa Lejlighed til at spille ved »Ung Aften« med delvisselvvalgt Program. _4(

Statsradiofoniens Torsdagskoncerter.

Vi bringer følgende Uddrag af Brev fra Statsradiofonien angaaende Torsdagskoncerternes Generalprøver:

......at der under de enkelte Numre maa kræves absolut Ro paa

Tilskuerpladsen. Den Uskik, der efterhaanden har indsneget sig, atmange inøder for sent, og andre gaar inden Numrene er fuldført, med~f ører Uro og Støj. Der er fra saavel Dirigenter som fra Orkestret kla-get herover, og man beklager meget, at det overhovedet skal værenødvendigt at fremføre dette, men- den Uro i Salen, der har været iafvigte Sæson, maa bringes til Ophør og vil ikke fremtidig blivetolereret.

Bestyrelsen anmoder indtrængende Medlerninerne om at rette sig efter -denne Henstilling og ønsker hertil at føje: Lad være ined at lue'se Aviser under Generalprøverne. 4(

Unge.Tonekunstneres Fond.

Den 29. Maj -modtog følgende unge Kunstnere Belønning af Unge Tonekunstneres Fond: Komponisten Karl Clausen, Violinisten Lavard Frii-sholm, Violoncelistinden Grete Je'spersen, Komponisteh Erik Jør~ gensen og Fløjtenisten Erik Thomsen.

4(Unge Tonekunstneres Orkester gentager Koncerten fra d. 30. April.

Paa talrige Opfordringer, og ligesom sidst med Wilh. Hansens Musikforlags Garanti, gentager Unge Tonekunstneres Orkester, Dirigent: Mogens Wóldike, Solister: France Ellegaard og Emil Telmanyi, sin Koncert fra April i Odd Fellow Palæets store Sal, Tirsdag d. 17. September, 1940, Kl. 20.

Programmet bliver uforandret: G. F. Händel: Concerto i F-dur for 2 Horn, 2 Oboer, Fagot og Strygeorkester med Cembalo. - W. A. Miozart: Klaverkoncert i D-dur (Kronings-Koncert). - L. v. Beethoven: Violin-Koncert i D-dur, Op. 61.

Billetter å Kr. 1, 2 og 3 +'Skat og Garderobe faas i Wilh. Hansen, Musik Forlag, Gothersgade 9-11, C. 5457. Sindahl-Pedersen, Gl. Kongevej 113, C. 12.829. B. T'. Centralen, C. 1660. Politikens Billetsalg, C. 6348, samt Koncertaftenen fra Kl. 19 v. Indgangen.

Medlemskort giver- ikke Adgang, men vi beder vore Medlemmer om at agitere for Tilslutning til Koncerten. Mød selv og tag Venner og Bekendte ined, saa vi ligesom -sidste Gang kan faa fuldt Hus. Lad denne Koncert b,live en -festlig Optakt til Sæsonen.

Aksel Agerby.

Årgang 15/1940, nr. 06