Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 07 - side 151-151

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OGMUSIKLIV

I »Signale für die musikalische Welt« d. 3. april findes en artikel om »Du und Dein Fachblatt«, hvori der bl. a. skrives, at der findes to kategorier læsere af et fagblad. Den ene gruppe vil orientere sig i principielle spørgsmål, vil læ-s~ om, hvad der sker i musiklivet og om den ny musik. Disse læsere er værdifulde, for igennem dem har et fagblad sin egentlige eksistensberettigelse. Den anden gruppe læsere søger kun det i bladet, der har interesse for deres begrænsede specialgebet. Artiklen går i øvrigt ud på, at et fagblad ikke skal tjene den enkeltes, men hele musiklivets, interesser.

11 Den unge tyske komponist Paul Hóffer har fået en ny kvartet opført i »Academie der Kilnste«, Berlin. En anmelder skriver: »Værket er en konsekvent fortsættelse af den vej, Komponisten er slået ind på. Det er knapt i sin form, sluttet i udtrykket og klart i det åndelige indhold«.

/1 Milhaud's »Christophe Colombe«~ har i foråret været en stor succes ved to opførelser, der transmitteredes over »Radio flamande«.

/1 Den V, 2' og 8' marts opførte »société philharmonique de Bruxelles« Honeggers »Jeanne d'Are au Bucher« (tekst Claudel).

11 Den nationale musikpris i Tyskland blev i år tildelt pianisten Erik Then Berg og violinisten Helmuth Zernick.

1/ Komponisten Max Trapp har modtaget den tyske nationale komponistpris på 10.0,00 RM og de 2 yngre komponister Karl Hóller og Kurt Hessenber~g har hver modtaget en pris på 5.000 R1k1.

1/ Berliner-statsoperaens opførelse af Klenaus opera »Elisabeth«, der blev uropført i Kassel 1939, fik en god modtagelse. Bl. a. skriver Herbert Gerigk i »Die Musik« Nr. 9, 1940: »- - Musiken er trods dens tilsyneladende krævende iklædning dog tænkeligst letfattelig. Dens melodiske kerne går bevidst

tilbage til folkeviseagtige vendinger. Den af Klenau forsvarede 12-tone harmonik bemærker normaltilhøreren sikkert overhovedet ikke, thi Klenaus musik er også logisk og smuk, når man fører den tilbage til de sædvanlige kadenceformler«. - - »Det var en ærlig succes, der dennegang må måles efter tilhørernes grebethed og ikke efter fremkaldelsernes antal«. - -

Tilslut skriver Gerigk: »Men det særlige ved denne førsteopførelse er den omstændighed, at en danskers værk midt i krigen får en ideel gengivelse hos os, altså på et tidspunkt, hvor ethvert kunstliv er døet hen i vore modstanderes metropoler«.

1/ Paul Hindemith, der vel er en af europas mest produktive komponister, har i 1940 på Edition Schott udgivet en række sonater for melodfinstrumenter og klaver og en sonate for harpe. Melodiffistrumenterne,er: klarinet, horn, trompet og bratsch og desuden en i 1939 udkommet sonate for fagot og klaver. Især er sonaten for bratsch. (Hindemiths yndlingsinstrument) og klaver sikker på at vække interesse ved det gode og solide musikalske arbejde, der altid har præget Hindemiths musik. Lad os håbe at vi får nogle af disse sonater at høre i den kommende sæson.

11 Tidsskrif ter:

I »La Revue musicale« (jan. 1940) findes der bl. a. to interessante artikler om folkemu~ik: W. L. Landowski, Folklor musical de France og Pierre Féliné, Les rhytmes de la musique andalouse.

I »The musical Quarterly« (jan. 1940) findes bl. a. fdlgende artikler: Hans F. Redlich (London): »Egon Wellesz«, med en kompositionsfortegnelse og Rodney Gallop (London): »Otomi indian musie from Mexico«, med en del billedstof og nodeeksempler