Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 07 - side 152-153

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Anna Dauer, Skt. Pedersstræde 43, K. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26284, »Musikp Ecdagogisk forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S . Tlf. Amager 6739.

NAESTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

FAGPRØVESEKRETÆR: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K. Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

Adgangskort til Statsradiofoniens Generalprøver er afsendt til de Medlemmer af Mp F, der har ønsket at,faa det. Opffiærksomheden nen-I edes paa, at der fra Statsradiofoniens Side paa det bestemteste er nen-stillet til Tilhørerne om ikke at forlade Pladserne under Musikstykkerne og om i det hele taget at undgaa. Uro og Støj.

En Elevkoncert med Demonstration - udelukkende Sammenspilfinder Sted Søndag d. 6. Oktober Kl. 15 i Hornung & Møllers Sal.Lærere, hvi-s Elever deltager i Koncerten, kan mod Forevisning af Medlemsko,rt afhente en gratis Billet hos Wilhelm Hansen Lørdag d.5. Oktober. 4(

Spørgsmaal angaaende Elevkoncerter og Adgangskort til Radio-

foniens Generalprøver maa rette,s til Knud Leopold Nielsen, Ryvang5454. 4(

Første Medleinsmøde finder Sted paa Konservatoriet Mandag d. 14. Oktober Kl. 20. Emne: Foreningens Arbejde i Efteraaret. Diskussion af Foreningens Kampagne.: Erfaringer, Forslag og Kritik fra Medlemmerne,s Side udbedes. Det er af den -største Betydning, at Bestyrelsen bliver underrettet orn Medlemmernes Synspunkter, er De derfor forhindret i at komme. til Stede paagældende Aften, saa send Sekretariatet et Par Ord med Deres Mening.

Alle Henvendelser angaaende musikpædagogisk Eksamen maa fremtidig rettes til: Kommissionen for Statens musikpædagogiske Eksamen, Vester Boulevard 36, København K. Musikpædagogisk Forening har ikke længere noget at gøre med Administrationen af disse Sager, saa det er unyttigt at ulejlige Sekretariatet med Forespørgsler desangaaende.