Statens musikpædagogiske eksamen

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 07 - side 152-152

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

STATENS MUS-IKPÆDAGOGISKE EKS.A.MEN

Undervisningsministeriet har beskikket følgende til Med,l~~mer af Eksamenskommissionen: 'Finn Høffding (MU'sikpædagogisk Forenings Repræsentant), Formand; Suppleant: Thorvald Niel,sen. Rudolph Simonsen (Musikkon,servatoriets Repræsentant) ; Suppleant: Christian Christiansen. Erik Abrahamsen( Universitetets Repræsentant). 0. Kruu,se-Andersen (Mu,sikraadets Repræsentant).

Eksamenskommissionens Adresse er:

Kommi:s,sionen for Statens musikpædagogi-ske Eksamen,Det kgl. danske,Musikkonservatorium,Vester Boulevard 36,København V.

Al.le Henvendelser angaaende den musikpædagogiske Ek,samen maa rettes til. ovenstaaende, Adre,sse som ogsaa alle Henvendelser fra Lærere, der ikke er Medlemmer af »Musikpædagogisk Forening«, om at opnaa, Prædikatet »statsprøvet, Musikpædagog«.