Danske symfonier i det 18. aarhundrede Del 2

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 10 - side 201-204

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DANSKE SYMFONIER I DET 18. AARHUNDREDE, II

AF ERLING WINKEL

Sarti (fortsat) :
Ouverturen til »Demofonte« (Findes paa det kgl. Bibliotek i Partituret fra det kgl. Theaters Arkiv. Opført i Saisonen. 1770-71 (17). G-Dur.)

Ouverturen til »Tronfølgen i Sidon« (Findes paa det kgl. Bibliotek i Partituret fra det kgl. Theaters Arkiv, kopieret af Joh. Lüdecke og Jens Musted (18). Opført 4. April 1771 (19). D-Dur.)

Ouverturen til »Deucalion og Pyrrha« (Findes i Partituret fra det kgl. Theaters Arkiv paa det kgl. Bibliotek, kopieret af Jens Musted (20). Opført 19. Marts 1772 (21). Es-Dur.)

Ouverturen til »Kærlighedsbrevene« (Findes i Partituret fra det kgl. Theaters Arkiv paa det kgl. Bibliotek. Opført 22. Maj 1775 (22). D- Dur.)

Th. C. Walter:
Ouverturen til »Silphen« (Findes paa det kgl. Bibliotek i Partituret fra det kgl. Theaters Arkiv, kopieret af Jens Musted (23). Opført 27. Oktober 17 73 (24).)

Ouverturen til »Den prøvede Troeskab« (Findes paa det kgl. Bibliotek i Partituret fra det kgl. Theaters Arkiv, kopieret af Musted (25). Opført 31. Januar 177426).)

Joh. Ernst Hartmann:
Sinfonie periodique ex D (Findes paa Universitetsbiblioteket i Lund, Kraus 396; - 2 Violiner, Viola, Basso, 2 Fløjter, 2 Valdhorn; en stærkt forvansket Afskrift af den ovenfor omtalte Symfoni; i Følge Bibliotekets Kartotek er Afskriften foretaget 1774.)

Sinfonia No. 2 - Composte mese October 1769 de Gio Hartmann (Violini 1, Viola, Basso, 2 Oboer, 2 Valdhorn, - Secondoviolinstemmen mangler. Findes paa Oslo Kathedralskoles Bibliotek. Udskriften er sikkert Hartmanns Autograf, Stemmerne muligvis kopieret af en københavnsk Afskriver, eftersom samme Haand findes i nogle Stemmer til Joh. Chr. Bach's Symfonier Op. 3 paa det kgl. Bibliotek. Toneart: G-Dur.)

Sinfonia - par J. Hartmann (2 Violiner, Viola, Basso; findes paa Universitetsbiblioteket i Oslo; Eske 22Nr. 195 i Manuskriptsamlingen. Af-skriften muligvis foretaget af en kø-henhavnsk Kopist, da samme Haandskrift findes i en Afskrift af: Schmittbaur »6 Quators pour une Flute, Deux Violons & violoncelle - Nr. 6 p.Flute, Violon, Clavecin & Violoncelle« i Gjeddes Samling, Nr. 44 af Kvartetterne; kgl. Bibliotek. Toneart: G-Dur. )

Sinfonia - par J. Hartmann (2 Violiner, Basso; findes paa Universitetsbiblioteket i Oslo; Eske 22 Nr. 194.

Samme Haandskrift som den ovenfor nævnte Symfoni i Oslo »par J. Hartmann«. Toneart: D-Dur.)

H. H. Zielche:
6 Sinfonie dal Sig. Zielche. 1774. (2 Violiner, 2 Oboer, 1 Valdhorn, - 1 Valdhorn-, Viola- samt Basstemmen mangler. Findes paa det kgl. Bibliotek, Gjeddes Samling, Nr. 13 af Symfonierne. Tonearter: Es-Dur, B-Dur, CDur, G-Dur, D-Dur og A-Dur. - Af disse findes følgende komplet:
Sinfonia dal Sig. Zielche (2 Violiner, Viola, Basso, 2 Oboer, 2 Valdhorn, findes paa Oslo Kathedralskoles Bibliotek; Nr. 3 af ovennævnte Symfonier og kopieret af samme Nodeskriver. Toneart: C-Dur.)

Sinfonia dal Sig. Zielehe (2 Violiner, Viola, Basso, 2 Oboer, 2 Valdhorn; findes paa Oslo Kathedralskoles Bibliotek; Nr. 5 af de nævnte 6 Symfonier og kopieret af samnie Nodeskriver. D-Dur.) (Nodeskriveren er sikkert københavnsk, da hans Skrift errneget almindelig i herværende Nodemanuskripter.)

Simoni dal Croubelis:
Sinfonfia 2da a Violino lmo & 2do.
Flauto lmo &. 2do 3te ad libitum, Corno1mo & 2do, Viola & Violoncello & Basso Continuo Dal Sigr. Simoni dal Croubelis. (Kgl. Bibliotek, muligvis Autograf.)

Simphonie ex C a Violine lmo 2do, Flauto lmo & 2do, Oboe lmo 2do, Corno lmo & 2do (ex C), Corno lmo & 2do (ex G) Tromba lma &, 2da & Timbale, Fagotto lmo &, 2do, Alto Viola, Violoncello & Contra Basso Dall Sigr. Croubelis. (Kgl. Bibliotek, muligvis Autograf.)

Sinfonia a Due Violini, Flauto, Due Oboi, Due Corni, Alto Viola, Violoncello &, Contra Basso Composta Dall Sigr. Dall Croubelis. (Kgl. Bibliotek, muligvis Autograf.)

Sinfonia 5ta a Violini line &, 2de, Flauto lmo & 2do, Corno lmo & 2do., Alto, Violoneello & Basso Dal Sigr. Simoni Dal Croubelis. (Kgl. Bibliotek, muligvis Autograf.)

Sinfonia a 8 instrumente Composee Dans Le Gout asiatique Par D. s. de Croubelis. (Kgl. Bibliotek, muligvis Autograf.)

(Om Simonfdal Croubelis vides ikke meget; paa det kgl. Bibliotek findes en Mængde af hans Kompositioner, der hidrører fra det yngre Hofmusikarkiv (27) og har sikkert tilhørt Kammerherre Gjedde(28). Alt er skrevet af samme Haand. Simoni har levet i København i Tiden ca. 1780-90, har kendt Gjedde og den spanske Gesandt, Marquis de Musquize samt været Kapelmester hos et Medlem af det Russiske Gesandtskab. Tillige findes paa det kgl. Bibliotek en Række Kompositioner uden Komponistangivelse; men skrevet af samme Haand, og i hvilke man inden for Kammermusikværkerne finder en Nummerering, der stemmer med Nummereringen i Simonis Kammermusikværker. Af disse »anonyme« Symfonier(29) skal vi nævne: 2 Kompositioner med Betegnelsen Simphonia, 1 betegnet Symfoni og 1 med Betegnelsen Simphonie Chinoise.)

Kunzen:
Sinfonie g-moll (Partitur) (Findes i Følge Eitners Quellen-Lexikon paa Preussische Staatsbibliothek i Berlin. Autograf. 2 Oboer, 2 Valdhorn, 2 Violiner, Viola, Basso.)

Weyse:
Sinfonie 1 (Kgl. Bibliotek, Weyses Samling, Partitur, komponeret 1795, omarbejdet 1805 og benyttet 1832 i »Balders Død« g-moll.)

Sinfonie 2 (Kgl. Bibliotek, Weyses Samling, Partitur, komponeret 17. August 1795, omarbejdet 7. September 1797. C-Dur.)

Sinfonie 3 (Kgl. Bibliotek, Weyses Samling, Partitur, komponeret September 1795, omarbejdet November 1800. DDur.)

Sinfonie 4 (Kgl. Bibliotek, Weyses Samling, Partitur, komponeret 24. August 1795, omarbejdet og benyttet som Ouverture og Forspil til henholdsvis 3., 4. og 5. Akt af »Macbeth«, som opførtes 1817. e-moll. Symfonien findes endvidere i et Partitur, dateret 1809 og antagelig kopieret af Grønland; samt i Partituret fra det kgl. Theaters Arkiv paa det kgl. Bibliotek(30).)

Sinfonie 5 (Kgl. Bibliotek, Weyses Samling, Partitur, komponeret 7. Oktober 1796, omarbejdet 10. Marts 1838. Es Dur.)

Sinfonie 6 (Kgl. Bibliotek, Weyses Samling, Partitur, dateret 3. Marts 1798, c-moll. Se u. trykte Symfonier.

Sinfonie 7 (Kgl. Bibliotek, Weyses Samling, Partitur, dateret 19. Oktober 1799. Es-Dur.) Se u. trykte Symfonier.

(Dateringen stemmer ikke ganske overens med den tidligere citerede Udtalelse af Weyse, hvori det hed, at Symfonierne var komponerede i Tiden 1795-97; da Citatet hidrører fra et langt senere Tidspunkt, er Fejlhuskning fra Weyses Side ikke udelukket. Dateringen i Originalpartiturerne er af Berggreen lagt til Grund ved Kronologiseringen (31) .)

Med lidt god Vilje kan vi under Begrebet »Danske Symfonier« henregne en Række Kompositioner af Joh. Daniel Berlin, og dennes Søn Joh. Henrik Berlin, som findes paa Videnskabernes Selskabs Bibliotek, Trondheim; - Stemmerne er i alle Tilfælde forsynet med J. D. - eller J. H. Berlins Navnetræk; - det drejer sig om følgende Værker:

Concerto a 4 Del Sig. J. D. Berlin (2 Violiner, Viola, Basso. A-Dur, defekt.)

Concerto a 4 Del Sigr. J. D. Berlin (2 Violiner, Viola, Basso. B-Dur.)

Sinfonia a 5 del Joh. Dan. Berlin (Cornetto, 2 Violiner, Viola, Basso. DDur.)

Sinfonia del Joh. Dan. Berlin (2 Violiner, 2 Clarinetter, Viola og Bas; med senere tilføjede Fløjtestemmer og en ekstra Basstemme, skrevet af samme Haand men paa andet Papir end de øvrige Stemmer. D-Dur.)

Sinfonia del Joh. Dan. Berlin (2 Violiner, Viola og Basso; med senere tilføjede Clarinetstemmer, skrevet paa anden Slags Papir; men af samme Haand. D-Dur.)

Sinfonia (af J. H. Berfin. 2 Violiner, 2 Viola, '2 Oboer, 2 Valdhorn, Fagot og Bas. C-Dur.)

Sinfonia a 6 del Sigr. J. 11. Berlin (2 Violiner, Viola, 2 Valdhorn og Basso. G-Dur.)

Sinfonia a 4 Del Sigr. J. H. Berlin. (2 Violiner, Viola og Basso. C-Dur.)

Sinfonia a 6 Del J. H. Berlin (2 Violi-ner, Viola, Basso, 2 Fløjter. C-Dur.)

Vi har i denne Liste medtaget en Del Ouverturer. Disse repræsenterer de Tilfælde, i hvilke man som Ouverture har anvendt en udpræget tresatset »Sinfonia«. Af Sarti er kun medregnet de Symfonier, som er komponeret i den Tid, han opholdt sig her i Landet eller var ansat som Dansk Kapelmester; muligvis indeholder Partiturerne til Operaerne: »La figlia ricuperata«, »Giulio Cesare in Egitto«, »Nitteti« og: andre af Sartis Operaer, der har været opført heroppe og i Følge Eitner findes paa Preussische Staatsbibliothek, - andre tresatsede Ouverturer af Sinfoniatype.

I saa at sige alle Leksikon-Artikler om, Joh. Ernst Hartmann meddeles, at Hartmann forgæves prøvede at faa udgivet nogle Symfonier. I Københavns Adresseavis 1781, 3. April findes en Opfordring fra Hartmann til at tegne Subseribtion paa Klaverudtog til »Balders Død« og »Fiskerne« samt paa 12 nye Symfonier; - saa vidt vides har man aldrig siden sporet nogen af disse paatænkte Udgivelser.

Uden at gaa nærmere ind paa de enkelte Kompositioner kan man løselig skitsere en Inddeling i følgende Grupper:

1) Ældre Sinfonia eller Concerto; Værker af J. E. Iversen og J. D. Berlin. Iversens Sinfonia er aabenbart en af de Kompositioner, af hvilke han i sin Egenskab af Koncertmester i det musikalske Societet skulde komponere 2 om Maaneden. I den Skikkelse, hvori den findes bevaret i Lund, er den antagelig noget bearbejdet under Hensyntagen til det lokale Orkester. De 2 Fløjter følger raat og brutalt Violinerne eller Oboerne; de spiller gennem hele Symfonien uden nogen længere Pause. De tre trompeter og Paukerne virker ret groft, til Tider uheldigt; - det vilde være naturligt at udføre Symfonien med Strygere og Oboer. Symfonien har 3 Satser, det stærkt treklangsbetonede Hovedtema

(nodeeksemepel)

følges af »fortspinnungs«-agtige Sekstendedelsbevægelser, der afbrydes af Hovedtemacitater (for Eksempel paa Dominanten til Subdominant eller paa Dominanten) eller af enkelte Sideepisoder, for Eksernpel Partiet med den karakteristiske Synkoperytme.

(nodeeksemepel)

(fortsættes)

Fodnoter:
(17) Overskou: »Den Danske Skueplads« 2 Side 445.
(18) Dels ved Haandskriftssammenligninger, dels Theaterkassens Regnskaber 1773-74 Nr. 380. Rigsarkivet.
(19) Aumont og Collin: »Det Danske Nationaltheatem 11 Side 366.
(20) Theaterkassens Regnskaber 1773-74 Nr. 380. Rigsarkivet.
(21) Aumont og Collin: »Det Danske Nationaltheater« I Side 135.
(22) Aumont og Collin: »Det Danske N tionaltheater» I Side 505.
(23) Theaterkassens Regnskaber 1773-74 Nr. 123. Rigsarkivet.
(24) Aumont og Collin: »Det Danske Nationaltheater« Il Side 236.
(25) Thaterkassens Regnskaber 1773-74 Nr. 270. Rigsarkivet.
(26) Aumont og Collin: »Det Danske Nationaltheater« II Side 177.
(27) Fortegnelse over de Geistlige og endeel andre Musikker, tilhørende (let kongelige Hofarkiv. Ny kgl. Samling 3503, bageste Afdeling af Kataloget, Nr. 21.
(28) Udskriften paa Simonis Kompositioner er skrevet med en Haandskrift, der forekommer flere Steder i den egentlige »Gjeddes Samling«.
(29) Kgl. Bibliotek, Katalog CI Side 85-86.
(30) Berggreen: »C. E. F. Weyses Biografi« Side. 169.
(31) Berggreen: »G. E. F. Weyses Biografi« Side 211.