Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 15 (1940) nr. 10 - side 209-210

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: liverdage 16-17, fru Aniia Dauer, Fiolstræde .9, 1~Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26284, »Musikpædagogisk forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

ELEVKONCERTER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade. 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabrieftv.,,,, Chr. IX's gade 7, K. Tlf. Central 8178.

E'mil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Musikpædagogisk Forening afholder i Slutningen af Sæsonen 2 Elevkoncerter i Hornung & Møllers Sal, Mandag den 21. og Onsdag den 2,3. April 1941.

Den første Aften skal Børn og ikke altfor fren-iskredne Elever medvirke, og der vil desuden blive en Afdeling, hvor Børn kan spille egne Kompositioner, enten de har lavet smaa Musikstykker eller Melodi til en Tekst.

Den anden Aften skal kun medvirke absolut viderekonine Elever dels i Solospil og dels i Kammermusik. Medlemmerne bedes notere Dagene for Elevkoncerterne og i god Tid begynde at indstudere Opgaverne med Eleverne. Som sædvanlig finder der en halv Snes Dage før Koncerten en Censur Sted, hvor 1~,'levernes Præstationer og Konipositioner bliver bedømt.

Henvendelse angaaende Elevkoncerterne niaa ske til Knud Leopold Nielsen, Tlf. Ryvang 5454.

-.)K

Tirsdag den 3. Deceinber holdt Magister Kai Aage Bruun et Foredrag om Carl Nielsen. Det foregik som sædvanligt under private Former hos Fru Gerda von BUlow. Det blev en af de bedste Aftener, vi har haft. Kai Aage Bruun forinaaede gennem musikalske Eksempler, .gennem Citater af Carl Nielsens Skrifter og ikke mindst gennem mange

smaa Anekdoter fra sit eget ,samkvem ined Komponisten at ridse « et klart og ualmindeligt le-,,,ende Billede op af vor store Tonekunstner. K,ai Aage Bruun havde et lykkeligt Grel) om sit Emne og forstod at give ,sit F,oredrag Form efter Situationen, d. v. s. formede det for den lille intiine Kreds. Forudsætningerne for Carl Nielsens Musik, baade de nationale og de internationale fremstilledes klart; interessant -,,ar saaledes Redegørel:sen for den Betydning Hornemans Opera »Aladdin« har haft for Carl Nielsens »Saul og David«; paa samme Maade v'ar de Oplysninger vi fik oni C. N.s Aladdinmusik af stor Interesse.

Foreningen er Magister Bruun særdeles taknemmelig for denne Aften, som mange flere Medlemmer burde have nydt godt ,if.

Den 20. og 21. November afholdtes den første af Undervisningsministeriet godkendte og kontrollerede Eksamen i Klaver. Eksamen foregik som sædvanligt paa det kgl. danske Musikkonservatorium. Censorer var Hr. Alexander Stoffregen, Hr. Rudolph Simonsen og Hr. Knud Leopold Nielsen (som Specialist i Børnepædagogik).

Alle Eksaminander bestod: Hr. Aage Bredahl, Frøken Rigmor Jacobsen, Frøken Anna Jacobsen, Frøken Sonja Just, Frøken Inge

1,5

Schrøder.