Fra provinsens musikliv

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 01 - side 18-18

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Seismograf søger ansv. redaktør
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

FRA PROVINSENS MUSIKLIV

I Oktober Maaned overraskedes jeg ved en Dag at modtage en Opfordring fra Silkeborg-Koneertorkester om at skrive et Stykke til deres 1. Koncert i denne Sæson. Man lod mig vide, at der var et Orkester paa, ca. 30 Mand til Raadighed, og at Orkestret »efter Provinsforhold arbejdede ret flinkt«, saaledes havde haade Tuxen, Gr,5ndahl, og Reesen ved flere Lejligheder ledet Orkestret og udtalt' Anerkendelse af de opnaaede Resultater. Efter at have sendt et Stykke for Strygere over til dem, modtog jeg en Maaneds Tid efter Besked om at Prøverne var i fuld Gang samt en Indbydelse til at overvære Koncerten, da den p. Gr. af Forholdene ikke- blev transmitteret.

Dagen før Koncerten var jeg til Generalprøven, der ligesom selve Koncerten afholdtes i en udmærket Sal paa et af Byens førende Hoteller. Salen kunde rumme ca. 500 Mennesker, og Koncertaftenen var der stuvende fuldt Hus.

Det var vidunderligt at se den Interesse og Iver, hvormed Orkestret arbejdede - ingen af dets Medlemmer modtager det mindste Honorar undtagen lige Rejseudgifter der fremkommer ved, at man henter en Fagottist fra Aarhus, en Paukist fra Aalborg og andre Instrumenter, som ingen af Byens Indvaanere trakterer tilstrækkeligt fyldestgørende. Alene Idealisme og Musikentusiasme bærer dette Foretagende, selv om naturligvis de lokale Myndigheder, og forøvrigt ogsaa andre, holder deres økonomisk-beskyttende Haand over det hele, f. Eks. ved ugentlige kommunale Koncerter i Sommersæsonen,

Transmissioner, Jazzkoncerter o. s. v. Der er ca. 400 passive og ca. 25 aktive Medlemmer, første Aar maatte man bløde med over 14 Kr. for at være med, nu er det aarlige Kontingent helt nede paa 3 Kr., og for disse Penge faar man 3 Symfonikoncerter og Landets bedste Solister.

Ved denne Koncert var Programmet Haydns Paukeslagssyrnfoni, mit Stykke, Beethovens Es Dur Klaverkoncert med Victor Schiåler og Elverhøjouverturen. Udførelsen var absolut upaaklagelig, naar man tager Forholdene i Betragtning; skal jeg frernhæve noget maatte (let blive Orkesterpartiet til Klaverkoncerten; der var kun een Prøve med Schibler, men efter denne var Sammenspillet ogsaa fuldstændigt. i Orden, og det hikkede ikke een eneste Gai~g ved selve Koncerten. Det var absolut en Præstation, der maatte aftvinge den største Respekt for den utrættelige Dirigent, Hr. Johs. Jensen. Sine Par~iturer kunde han forfra og bagfra, hans tydelige Taktering og ildfulde Ledelse i Forbindélse med hans umiddelbare musikalske Intentioner ildnede Qrkestret til at yde alt hvad det forma Aede.

Efter Koncerten havde vi en hyggelig Sammenkomst med Orkestret, -og vi sluttede, selvsagt med at udbringe et Leve for Musiklivet i Silkeborg - og lad mig her for egen Regning tilføje, at mange andre Provinsbyer kunde og burde have en lignende Institution, saaledes at den rigtige Orkestermusik og ikke disse Pseudoorkester-ensembler virkelig kom ud i det danske Folk.

Sv. S. Schultz.

Årgang 16/1941, nr. 01