Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 01 - side 22-23

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Neo Arte Synthesizer of Arts
  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETAMAT: hverdage 16--17, fru Anna Dauer, I,iolstræde 9, i~. Tlf. Palæ 4965.

POSTGIROKONTO: 26284, »Musikpædagogisk forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Ama,'«-er 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding,, Kastelsvej 1, Ø. TIf. Øbro 3619.

ELEVKONCERTER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K. Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, N"". TIL Eva 1491.

THORVALD NIELSEN 50 AAR

Thorvald Nielsen fyldte den 14. Januar 50 Aar. Det -,,ar ikke faa Lovord der offentligt østes over hans Hoved, og ligegyldig 1~vem inan den Dag mødte, saa blev det altid sagt: ja her er endelig en, der fortjener al den Ros. Thorvald Nielsen har nu i snart to Aar været Musikpædagogisk Forenings Formand og er her blevet en elsket Leder ined det samme. Det var en lykkelig Dag, da Thorvald Nielsen sagde ja t-il Formandsposten i Foreningen. Som Kunstner hører hans Navn til de bedst klingende herhjemme. Thorvald Nielsen-Kvartetten -,,ar præget af hans fine Kunstnerper,sonlighed; naar man i sin Tid hørte den fremføre Carl Nielsens F-dur Kvartet, forstod man hvad Renhed og ædel Aand er. Netop dis,se to Ting er Thorvald Nielsens Adelsmærker som Kunstner og som Menneske. Hvor han færdes, inøder han Respekt, og det er indlysende, at en Forening, (ler har eli saadan Mand i Spidsen, kan føle -sig tryg.

For nogle Aar tilbage ramtes Thorvald Nielsen af et ska A)nesvangert Uheld; en Nervelidel.se. i Armen tvang hain til at indstille Violillspillet og forlade sin Stilling i * Det kgl. Kapel. Men Thorvald Nielse.n er ikke alene en stor Kunstner, som man savner stærkt, indenfor vort Musikliv, han er tillige en fremra~ende Pædagog; flere Gange i Aarenes Løb hjalp -han Foreningen som Censor ved Violineksamen og var ogsaa Foreningens Sagkyndige ved U~,,ormningen af Elksainensbestemmelserne i Violin. Da han blev Formand gik han straks op i Arbej,det -med Liv og Sjæl og med fuld Forstaaelse af de mange Spørgsmaal, som har optaget Foreningen gennem Aarene. Det er ikke isjældent at Kunstnere af Format er u,den Forstaaelse for den mere elementære Musikpædagogik, -hvad enten det nu er,'fordi de er kommet den saa svært. paa Afstand eller paa Grund af en vis Storagtighe,d, men Thorval,d Nielsen hører ikke til den Type; han har Sans for det levende Liv og møder det med aabne og fordom,sfri Øjne; -han hader al Udvendighed og Unatur, og har et vidunderligt sikkert Instinkt overfor det ægte, en Egenskab, !der er meget værdifuld i en Tid, der er urolig og gærende ogsaa indenfor Musikpædagogikken.

Foreningen sendte Thorvald Nielsen en lille Hilsen til 50 Aars dagen, inen vi inaa. her i 13ladet have Lov ti'! at udtrykk

i e vor store

Glæde ved at have en saa el-ske-lig og evnerig Personlighe-d til at lede

os. Vi ønsker vor Formand til Lykke og ønsker for ham og for os selv,

at han-maa have en lang Række virksomme Aar for sig, hvor han kan

tjene den Kunst, han har viet sit Liv.

Foreningens Brochurer.

Brochurerne »Hvad det betyder for Dem -«, »Moderne Klaverunderv,isning« og »Moderne Violinundervisning« kan stadig faas med

I

og uden Paatryk paa Bagsiden ved Henvendelse til Universal Trykkeriet, Rigensgade 21, K.

Årgang 16/1941, nr. 01