Otto Sandberg Nielsen 6. juli 1900-22. januar 1941

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 02 - side 30-31

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

OTTO SANDBERG NIELSEN

"" 6. Juli 1900 - t 22. Januar 1941

I efteraaret, på en af sine hyppige gåture i skovene ved Holte, faldt

Sandberg Nielsen og brækkede benet. Efter et langt og meget pine-

fuldt sygeleje var han allerede begyndt at håbe på fuldstændig hel-

bredel.se- og var så småt begyndt igen at beskæftige sig med det ar-

bejde, han nu i en årrække hav.de bragt vidt frem, komponisternes

egen forlagsvirksomhed, Edition Dania. 1 1935 blev han valgt ind i

Dansk Komponist-Forenings bestyrelse. Da foreningen netop havde stiftet dette sit kommissionsforlag, blev varetagelse- af det,, forretninger overdraget Sandberg Nielsen. Med utrættelig iver gav han sig i kast med den van,skelige opgave at organisere dette helt nye område. Allerede nu kan det siges, at denne virksomhed har v,-~:eret af betydning for den forretningsma----,,,,sige udnyttelse af danske manuskriptkompositioner og for sådanne arbejder, som er trykte på komponistens egen bekostning. Disse værker savnede hidtil et distributionsorgan, svarende til den forlagsmæssige virksomhed. For koncertgi-,,ende institutioner er det af betydning at vide, at der er et Centralsted, hvor nodematerialet kan erhverves, hvorfra det expederes planmæssigt, hvormed aftaler om leje- og købevilkår kan træffes. I udarbejdelsen af det omfatten,de katalog over værker, deponeret i »Dania« havde Sandberg Nielsen nedlagt et samvittighedsfuldt og gavnligt arbejde.

»Samfundet til Udgivelse af dansk Musik« fik for et par år siden kontorfællesskab med »Dania«, og - det var da kun naturligt, at man, da lejlighed gaves, valgte Sandberg Nielsen ind i »Samfundet« og, overdrog ham posten som forretningsfører der, således at de af Samfundet udgivne værker på den måde kom til at nyde godt af »Dania«s

virksomhed og forbindelser.

For »Dania« såvel som for samfundet betyder Sandberg Nielsens død derfor et føleligt tab. Også Dansk Komponi-st-Foreninghar grund til at bringe Sandberg Nielsen en tak for den tid, han var'medlem af vor bestyrelse. Vi følger indenfor D ansk Komponist-Forenings bestyrelse det princip, at alle beslutninger er eensteminige. Kan sådan enstemmighed ikke opnås, tager den enkelte ansvaret for, at en sag standses, og dette er, som man kan forstaa, en skarp prøvelse af vægtigheden af de grunde, der måtte føre til denne udgang. Fremgangs

'_5

måden forudsætter ofte megen resignation hos den enkelte, til fordel for det heles vel. I samarbejde på dette grundlag viste'Sandberg Nielsen sig gennem hele sin bestyrelsestid udmærket egnet.

Knudåge Riisager