Statsradiofoniens kompositions-konkurrence

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 02 - side 34-35

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

STATSRADIOFONIENS

KOMPOSITIONS-KONKURRENCE

3 SKRIVELSER

Fra Statsradiofonien:

Til Opførelse ved Festkoncerter i Anle-dning af Indvielsen af Statsradiofoniens nye Koncert-studie ud,skriver Statsradiofonien en Kon

kurrence for danske Komponister om følgende Værker.

A. Et symfonisk Værk i een eller flere Satser. Varighed mindst 20 Minutter. Præmie 1.200 Kr.

B. En Indvielseskantate til given Tekst. Præmie 1.200 Kr.

C. Et Værk for Kor og Orkester. Præmie 1.200 Kr. Tekst efter eget Valg, eventuelt til ny Tekst i Samarbejde med en Forfatter, der, saafremt Værket antages, ligeledes honoreres med 1.200 Kr.

D. Et Værk for Orgelsolo med Orkester. Præmie 1.200 Kr.

1) Konkurrencen staar aaben for alle Komponister med dansk Indfødsret.

2) Værkerne, der skal være hidtil uopførte og uudgivne, indsendes (ved Kopi af Manuskript) i Partitur anonymt til Statsradiofonien, forsynede med et Mærke, der ogsaa paaføres en for-seglet Konvolut med Navn og Adresse.

3) Værkerne skal være Statsradiofonien i Hænde inden 1. Januar 1942.

4) Saafremt Dommerne finder det rimeligt, kan uddeles ekstra Præmie paa 500 Kr. i de forskellige Afdelinger. Er der i en af Afdelingerne ikke indsendt noget kvalificeret Værk, uddeles ingen Præmie.

5) De præmiere-de Manuskripter forbliver Statsradiofoniens Ejendom, og Statsradiofonien ud-skriver for egen Regning Materialet, -der til enhver Tid kun anvendes til Statsradiofoniens egne Udsendelser. Til andre Opførelser kan det kun benyttes med Komponistens Billigelse. Da Statsradiofonien udskriver Materialet, udbetales ingen Uropførelsesafgift (se Aftale med Dansk Komponist-Forening) for de præmierede Værker.

6) Hvis Statsradiofonien skulde ønske at reservere sig Opførelsen af et eller flere af de ikke-præmierede Værker, vil for disse blive betalt Uropførelsespræniie, uden Hensyn til om de opføres ved offentlige Koncerter eller i Studiet.

_4(

Fra Dahsk Komponist-Forening til Medleininerne:

Til Brug ved Indvielsen af Koncertstudiet i -den nye Radiofonib Ygning har Statsradiofonien udskrevet en Konkurrence om 4 Musikværker, saalede.s som det fremgaar af medfølgende Bilag.

Vedrørende Teksten til Indvielseskantalen vil der blive udskrevet en særlig Konkurrence, og Teksten vil blive forlangt indsendt til Bedømmelse senest den 1. Maj 1941.

Dommerkomitéens Sammensætning -vil senere blive. meddelt.

Det tilføjes, at Dansk Komponist-Forening har optaget en Korrespondance med Statsradiofonien om Ændring af visse af Betingelserne, der synes uopfyldelige eller utilfredsstillende. For saa vidt der maatte fremkomme Resultater heraf, vil dette senere blive meddelt.

Pli. F. V.

Knudåge Riisager,

Formand.

-4K

Fra St.~itsradiofonien:

Med Henvisning til Skrivelse -herfra af 18. f. M. vedrørende Konkurrence om 4 Musikværker skal man med-dele, at man efter Korrespondance med Dansk Komponist-Forening har overladt til Konkurrencedeltagerne selv at bestemme, om de -vil indsende Manuskript i Kopi eller paa eget Ansvar indsende Originalpartituret.

Endvidere, at man ikke har noget imod, at Komponisten selv lader fremstille Nodematerialet, i hvilket Tilfælde Komponisten selv overtager Ansvaret for Materialets Velegnethed og Korrekthed, og at Statsradiofonien derefter refunderer den paagældende et Beløb, der svarer til Fremstillingen beregnet efter No:deskriverforeningens Tarif.

Paa given Foranledning skal man desuden -tilføje, at Bestemmelsen i Punkt 4 er at forstaa saaledes, at alle Værker, som Dommerkomitéen finder at svare til den Kvalitet, Statsradiofonien kræver for Uropførelse, og som ikke honoreres med en Førstepræmie, vil blive honoreret med en ekstra Præmie paa 500 Kr.