Brev fra og svar til Musikanmelderringen

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 03 - side 63-64

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

BREV FRA OG SVAR TIL

MUSIKANMELDERRINGEN

Fra formanden for »Det unge tonekunstnerselskab«, Aksel Agerby, har jeg i min egenskab af an,,svarshavende redaktør for »Dansk musiktidsskrift« modtaget følgende. skrivelse i kopi:

Musikanmeldcr-Ringen af 1924. 14/3-41.

Til Formanden for Det unge Tonekunstnerselskab,

Komponis,ten Hr. Åksel Agerby.

, Undertegnede Sammenslutning »Musikannielde-r-Ringen« beder Deni høfligst ta,ge Deni af følgende:

Dansk Musiktidsskrift bragte i sit sidste Nummer en Artikel om »Holger Danske« af Sven Lunn, der indeholdt et Angreb paa Musik og Teatermedarbejderne, hvis u-sømmelige Tone vi ikke kan lade være upaatalt.

Vi gør samtidig opmærksom paa, at vi fra Sammenslutningen af Teatermedarbejdere og T'eaterkritikere ved de københavnske Dagblade har Mandat til at udtale overfor Tidsskriftet, at man finder Hr. Lunns Angreb paa Kritiken utilbørligt.

Vi henstiller, at Tidsskriftet i sit næste Nummer bringer en Undskyldning af følgende eller lignende Form:

»Vi beklager, at Sven Lunns Artikel om »Holger Danske« i forrige Nummer af Tidsskriftet var optaget uden redaktionelt Forbehold med Hensyn til den utilbørlige, Form, i hvilken Angrebet paa. Dagspressens Musik- og Teateranmeldere var ført«.

Ærbødigst P. B. V.

sign, Kai Flor.

Til dette brev er følgende at bemærke:

1) »Det unge tonekunstnerse!Iskab« hæfter ikke under nogen form for det stof der bringes i »Dans,k mu,siktild-&s~krift« udenfor det egentlige forenings,stof.

2) For enhver signeret artikel i »Dansk musiktidsskrift« er pågældende forfatter fuldt og ene ansvarlig, forsåvidt han ikke overskrilder den jurildisk fastslåede ytringsfrihed.

'Jeg anmoider derfor »Musikanmelder-ringen« og »Sammenslutningen af teaterme.darbej&-re og teaterkritiker ved de køben,havnske,dagblade« o,m i en s,krivelse -til »Dan-sk musiktids,skrift« at anføre d- et

eller de steder af usømmelig eller utilbørlig art, som har forårsaget ovenciterede brev. Jeg skal da søge foranlediget et svar fra Sven Lunn

og, forsåvidt det gøres nødigt, selv tage stilling til sagen.

Gunnar Heerup.