Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 03 - side 60-63

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16--17, fru Gerda v. Billow, Skt. Thomasallé 1, V. Tlf. Vester 1693 x.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282. REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

ELEVKONCERTER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

F0RRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7,

K. Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V.- Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Paa Sekretariatet henligger til Gennemsyn:

Prospekt fra »Deutsches Mu;siklinstitut H1r Auslånder«.

»Mandolin og Guitar«, Tids,skrift for Mandolin-Guitar-Foreninger

Danmark.

»Køben,havns Folke-Mu-sik-skole«, Medlemsblad.

»Optakten«, Akademisk Orkesters Medlem,sblad. Rubrikannoncer koster i dette Blad 2,00 Kr. pr. Gang. Ved flere Indrykninger 15 % Rabat.

4(

Lørdag d. 8. Marts afholdtes, Medlemsmøde hos Fru Gerda v. Billow. Rudolph Simonsen talte om »almen mus,ikpædagogiske Problemer«. Der var mødt, saa mange, Tilhørere at Mødet med Nød og Næppe kunde gennemføres under de private Former, som Møderne ellerser anlagt paa. Foredraget var, som man kan tænke sig, naar det er Rudolph Simonsen, der holder det, spirituelt og levende med den forunderlige Blanding af -dyb Alvor og inciterende Skæmt, der er egen for -ham. Paa s,in meget personlige. Maade og ud fra,sit rige Erfaringsmateriale baade -som Pædagog og Kunstner greb Rudolph Simonsen om et Par af de talrige Problemer -som beskæftiger vore Dages Musikkærere. For blot at nævne nogle: Forholdet mellem Kunstneren og Pædagogen, Tempofornemmelse, Stilfornemmelse, Hol-dun- dervisningen og d-ens Teknik, Øveproblemer, Analyse af Form, Respekt eller Ikkerespekt ho,s Eleven overfor Læreren. Foredraget der var spækket, med fortrinlige og karakteriserende, Anekdoter gav ogsaa Anledning til smaa Demonstrationer paa Klaveret. Det blev en saare vellykket Aften. Efter Foredrag-et fulgte en længere Diskus,sion indleldet. fortræffeligt af Alexander Stoffregen og med Bidrag fra Lektor Viggo Forchhammer, Valdemar Esbensen, Gerda v. Bfilow, F-inn Høffding og Walther Zacharias. Bagefter var der ved Kaffebordene Lejlighed til yderligere Drøftelser ogsaa af andre Emner; det var med Nød og Næppe man naaede sidste Sporvogn.

_4(

Tilmeldelse til Elevkoncerterneden 21. og 23. April inaa ske inden 1. April til Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tilmel-delsen maa sendes skriftligt med nøjagtig Angivelse af Kompositionernes Titel og Varigheld, samt Elevernes Navne; for Børneelevers Vedkommende maa. desuden tilføjes Alider og hvor lang Tid, de har faaet Undervisning.

Censuren finder Sted i Hornung & Møllers Sal Mandag den 7. April; Tidspunktet vil blive meddelt hver Lærer.

_4(

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING D. 28.. FEBRUAR 1941

Formanden, Thorvald Nielsen, byder velkommen og foreslaar Overretssagfører 0. Fabricius valgt til Dirigent. Dirigenten konstaterer Generalforsamlingens Lovlighed og giver Ordet til Formanden.

Formanden indleder sin Beretning med at mindes Fru M. Kramer Jensen og Herr 0. Sandberg Nielsen, der er gaaet bort i Aarets Løb. (Forsamlingen rejser sig.)

Medlemstallet var ved Aarets Begyn~ delse 266, udmeldte i Aarets Løb 11, 2 døde, nytilmeldte 17, Medlemstallet ved Aarets Slutning 270.

Formanden fortsatte: I det forløbne Aar har vi haft 9 Bestyrelsesmøder, hvor vi som sædvanlig har drøftet og taget Stilling til de forskellige Spørgs~ maal, som har meldt sig indenfor MPF.

Angaaende vore Elevkoncerter havde vi oprindelig planlagt 2 Aftener d. 9. og 12. April, men desværre maatte vi aflyse -dem p. Gr. af Mørkelægningen. I Efteraaret fastlagde vi en Sammenspilskoncert, som overordentlig vellykket løb af Stabelen d. 6. Oktober.

Vi har haft 3 Medlemsaftener - det blev ikke til mere grundet paa de ekstraordinære Omstændigheder. Første og tredie Aften mødtes vi ligesom i forrige Sæ-son hos Gerda v. Billow, det andet Møde fandt Sted i Musikkonservatoriets Sal. Vi havde først den Fornøjelse at høre Fru Jytte Gorki Schmidt i korte Træk gennemgaa Guitarens Historie. Herefter fik vi særdeles interessante og smukke Prøver paa Guitaren som Soloinstrument og assisteret af I,""ru Lis Jacobsen og Gerda v. Billow hørte vi ogsaa, hvad der kunde præsteres til Akkompagnement og Sammenspil. 2` Aften drøftedes Foreningens Arbejde. Vi var bl. a. ude efter Oplysning om, hvorvidt Fællesannonceringen og Brochuren havde virket efter Be

stemmelsen. Flere af de tilstedeværende Medlemmer aflagde Beretning om ny Elever, de havde faaet. i den Anledning, saa vi maa. anse det for at være en god Taktik at annoncere i Fællesskab, og ikke mindst maa Brochuren have gjort stor Nytte som Middel til Erhvervelsen af ny Elever. Den sidste Aften fik et særlig festligt Præg, idet Magister Kai Aage Bruun holdt et Fore~ drag om Carl Nielsen. Fængslende og med stor Klarhed trak Magistren Linierne op for Forløbet af Carl Nielsens Skabervirksomhed. Den Varme, hvormed Magister Bruun omfattede sit Emne og det Temperament, som han udfoldede under Udviklingen, undlod ikke at gøre et stærkt Indtryk paa os Tilhørere. Beklageligvis var der for faa af vore Medlemmer tilstede, de som ikke var mødt op har snydt sig selv for en lærerig og indholdsrig Aften. Vi har grundet Haab om at Magister Bruun vil holde endnu et Foredrag om Händel, hvor han selv vil dirigere et Kammerorkester, som kommer til at bestaa af Medlemmer og Medlemmers Elever. Der bør da blive fuldt Hus.

Bestyrelsen arbejder stadig paa at tilrettelægge, Emnerne til vore Medlerns~ møder paa saa bred en Basis, at alle kan være med. Mød derfor op til disse Aftener. Jeg benytter Lejligheden tii at opfordre vore Medlemmer til kraftigt aktivt Arbejde, fremkom med Forslag, naar De har noget paa Hjerte.

Vort Samarbejde med Radiofonien resulterede i 3 Udsendelser. Den første fandt Sted i Forbindelse med Musikhandlerforeningens Propagandauge, hvor Gerda v. Billow demonstrerede Undervisning under Devisen: Stadier paa Musikkens Vej. Den 2. Udsendelse var under Børnetimerne med Emnet: Hvorfor altid Violin og Klaver? Ogsaa-her demonstrerede Gerda v. Billow Sammenspil med de forskellige Instrumenter. N'ed den 3. Transmission foranstaltede Frk. Ellen Lehmann en Fremførelse af Haydns Børnesymfoni. Vi haaber meget at dette vort Samarbejde med Radioen bestandig maa kunde fortsættes.

Finlandsindsamlingen indbragte ca. 1000 Kr.

Den centrale Begivenhed for MPF i Aar var dog unægtelig Statens Overtagelse af den musikpædagogiske Examen. Der er allerede talt og skrevet saa meget i denne Anledning, at det ikke er nødvendigt yderligere at komme ind paa dette Emne, men jeg kan dog ikke undlade endnu engang at henlede Opmærksomheden paa det store og uegennyttige Arbejde som vor tidligere Formand, Finn Høffding, har nedlagt denne Sag vedrørende, ligesom vi har hilst det med særlig Glæde, at Høffding blev valgt som Formand for Ministeriets Examenskommission. Jeg vil bede Forsamlingen rejse sig, idet vi siger ham Tak for hans betydningsfulde Indsats. Ligeledes staar vi i stor Taknemmelighedsgæld til Landsretssagfører Helsted for det mægtige Arbejde med den juridiske Side af Sagen. Vi gav Udtryk for denne vor Taknemmelighed ved en Festlighed, som vi afholdt i Overretssagfører Fabricius Hjem. Ved den Lejlighed overrakte vi ham en Gaye i Form af en Grammofonindspilning af Beethovens Pastoralsymfoni ved Toscanini, og yderligere udnævnte vi ham til extraordinært kontingentfrit Medlem af i NIPF.

Lektor Forchhammer henstiller til Bestyrelsen at sørge for, at MPF's Møder ikke falder sammen med DUT's Møder. Lektoren anker over, at der findes for faa, Medlemmer i MPF. Dette vanskeliggør at tilfredsstille Forespørgsler om at anbefale Lærere til Undervisning. Han spørger, om der kan gøres større Propaganda for at hverve flere prominente Medlemmer.

Bestgrelsen svarer, at det ikke i Øjeblikket ligger i MPF's Magt,da Foreningen nu kun omfatter statsprøvede Musikpædagoger, og da der endnu ikke f oreligger nogen officiel ministeriel Anerkendelse, kan der heller ikke optages nye Medlemmer, før dette er sket. Finn Høffding forklarer, at der inden d. 9. Maj 1941 stadig kan indga4 Ansøgning til Ministeriet fra Musikpædagoger, der kommer ind under Kategorien »uomtvistelig«, der kun omfatter

de meget store Navne. Der er beklageligvis ikke endnu indgaaet ret mange Ansøgninger. Andre Lærere, der kommer ind under den anden Passus om Overgangsbestemmelsen (der altsaa. kun behøver at fremføre Elever ved Statsprøven), har 5 Aars Respit. Fortolkningen af disse to Passus ligger i Musikraadets og Examenskommissionens Hænder. Hr. Høffding er tilbøjelig til at tro, at Interessen for Pædagogikken for Strygernes vedkommende først kommer i anden Række efter Koncert- og Orkestervirksomheden. Han mener dog, at Forstaaelsen for Pædagogik er ved at vaagne hos de unge, idet der iaar har meldt sig langt flere Deltagere til Musikkonservatoriets pædagogiske Kursus.

Hr. Forchhammer indser Vanskelighederne, men henstiller til Bestyrelsen at tage under Overvejelse, om der kan gøres noget extra for at øge Medlemstallet.

Hr. IV. Zacharias beklager, at MPF har for meget Præg af at være en københavnsk Institution. Foreningen er jo landsomfattende, og Z. spørger derfor, om der kan oprettes Landsafdelinger i Provinsen, Angaaende Medlemsantallet spørger Z., om Musikkonservatoriet ikke kunde være særlig egnet til at vække Interesse for Musikpædagogikken.

Bestyrelsen svarer, at den synes, aet er rimeligt, at Provinsen faar deres egne Afdelinger, der kan muliggøre Adgang til Statsprøven paa en let Maade, men at dette nærmest er et økonomisk Spørgsmaal. Indtil dette er klaret, faar Provinslærere den Lettelse, at de ved Statsprøven faar tilstillet københavnske Elever, saa at Lærerne kun skal dække deres egne Rejseudgifter. Paa Hr. Z.s andet Spørgsmaal forklarer Bestyrelsen, at Konservatoriet har oprettet et pædagogisk Kursus, og at ogsaa. 4. Aars Elever, der skal tage Musikkonservatoriets store Examen, kan melde sig til dette Kursus. Bestyrelsen er iøvrigt interesseret i begge Henvendelser og opfordrer alle Medlemmer til at gøre en Indsats for at hverve ny Medlemmer.

Kassereren, Gunnar Heerup, aflægger Regnskab. Regnskabet godkendes.

Valg af Formand. Formanden genvælges enstemmigt.

Valg af den øvrige Bestyrelse. Forinanden takker Fru Anna Dauer, der ikke ønsker Genvalg, for hendes udmærkede Arbejde for Foreningen siden 1938. (Forsamlingen klapper.) Formanden foreslaar Fru Gerda v. Billow valgt istedet for Fru Anna Dauer. Fru Gerda v. Billow vælges enstemmigt. Den øvrige Bestyrelse vælges enstemmigt.

Valg af Revisorer. Revisorerne genvælges, enstemmigt.

Det ny Lovforslag.

Overretssagfører Fabricius anbefaler det ny Lovforslag. Hr. A. Stoffregen spørger, hvad der i Paragraf 1 forstaas ved musikkulturelt Arbejde og foreslaar, at MPF's, Hovedformaal skal være gensidig Belæring. Paragraf 1 faar Tilføjelsen »fortrinsvis af pædagogisk Art«.

V. Esbensen spørger, hvorfor Elevkoncerterne ikke er omtalt i Lovforslaget.

Bestyrelsen svarer, at en for detailleret Udarbejdelse af Lovene vil binde Foreningen for meget. Desuden dæk

ker »en saa virksom Propaganda som mulig« Spørgsmaalet vedrørende Elevkoncerterne.

V. Esbensen spørger, hvorfor Minimumshonoraret ikke er omtalt.

Bestyrelsen svarer, at dette vil være vanskeligt at fastsætte i disse Tider.

Bestemmelsen om passive, ekstraordinære og 'Eresmedlemmer diskuteres, idet nogle synes, at passive Medlemmer er en Fare for en Fagforening. Andre anbefaler Bestemmelsen ikke mindst af økonomiske Grunde. Paragraf 4 ændres ikke. Lovforslaget vedtages enstemmigt i sin Helhed med Tilføjelsen til Paragraf 1.

Eventuelt. Da ingen ønsker Ordet under Eventuelt hæves Generalforsamlin

gen.

Formanden takker Dirigenten for h,ans. udmærkede Ledelse.