Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 04 - side 82-84

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Johan Bentzon, Havsgaardsvej 16, HII). Tlf. 11e1r111) 4631. KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47,-K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TE',ATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen IZI. 16-16,20. Anmodning oin Legitimationskort til det kgl. Teater maa sendes med frankeret Konvolnt med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDE1LELSER

Aarsfesten.

Aarsfesten blev en meget fornøjelig Afslutning paa den travle Sæson. De fire unge Dirigenter, Poul Allin Erichsen, Lavard Frijsholm, Sverre Forchhaminer, der var traadt, i den sygemeldte Waldemar Wolsings Sted, og Erik Thomsen hævdede sig smukt i de givne Opgaver. Efter Koncerten sa-mledes Dirigenter, Unge Tonekunstneres, Orkester og Studieorkestret til selskabelig Sammenkomst sammen med vore Gæster: Sæsonens Dirigenter: Karl Clausen, Launy Grøndahl. i-n. Frue, Joh. Hye-Knudsen m. Frue, Jens Schrøder og Mogens Wóldike. Endvidere Musikforlægger Asger Wilh. Hansen, Formand

I

for Komponistforeningen, Knudåge Riisager, Landsretssagfører'Eivind

Helsted, Museumsdirektør Sigurd Schultz, alle med Fruer, Ko-das For-

mand Ravn-Jonsen, Kontorchef Gunder Gundersen (Hornung & Møl-

ler ), Fru Ingeborg Foberg (Wilh. Hansen's Koncertbureau) og, DUT's

juridiske Konsulent, Landsretssagfører S. A. M. B~igel, tidligere Med-

lemmer af Orkestret, Mogens Steen Andreassen, Ejnar Boesen og

Wil-h. Lanzky Otto med Fruer samt Bestyrelsen og de Medlemmer,

der havde tegnet sig til at deltage i Festen. I en Tale takkede For~

manden først de to Orkestre og Aftenens Dirigenter for den udma-'r-

kede Indsats dehavde ydet, derefter de tilstedeværende Dirigenter for

værdifuld kunstnerisk Indsats i den forløbne Sæ-son, Wilh. Hansen

og Hornung & Mø,ller for ud-mærket Samarbejde, Sigurd Schultz for

Gæstfrihed paa Thorvaldsens Museum, S. A. M. Bilgel og Eivind Hel-

sted for værdifuld juridisk Hj,,ælp paa forskellig Maade. Det var et

stort Øjeblik da Formanden bad de fem talentfulde Instrumentalister

Bodil Gjodwad,. Gudrun. Jespersen, Inger Therkildsen, Rich. Dahl-

Eriksen og Arne Skjold-Rasmussen om at samles oppe ved Hoved-

bordet'for her at med-dele dem, at Bestyrelsen havde -besluttet, i An-

ledning af Det unge Tonekunstnerselskabs 21 Aars Fødselsdag d.

10. April, at uddele Kr. 100 til ~hver, som Belønning for deres kunst-

neriske, Arbejde. Beløbet er sidste Efteraar skænket, DUT af Vera og

Carl Joh. Michaelsens Legat og Bestyrelsen siger Giverne en hjertelig Tak for den store Oplevelse -det blev, at se de unges Glæde. Efter

Smørrebrødsbordet var der et P-ar Timers munter Dans i glad Fø-dselsdagsstemning.

_3(

Generalforsamling.

Ordinær Generalforsamling afholdes Mandag d. 12. Maj 1941 Kl. 16 i Kodas Mø,desal, Kronprinsessegade 26, 2, med følgende Dagsorden:

1) Formanden aflægger Beretning.

2) Kassereren fremlægger Regnskab. 3) Valg af Formand.

4) Valg af den øvrige Bestyrelse. Efter Tur afgaar Niels Borre, Arne Brieghel-MUller og Sverre Forchhammer. Alle er villige til Genvalg.

5) Valg af Suppleanter. 6) Valg af Revisor.

7) Eventuelt.

Gyldigt Medlemskort maa forevises paa Generalforsamlingen. Forslag fra Medlemmerne - herunder Forslag om Emner til de hvert Aar ledigblevne Bestyrelsespladser - som ønskes behandlet paa Generalforsamilingen, skal være indleverede skriftligt til Formanden, Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. senest 8 Dage før Generalforsamlingens Afholdelse.

København den 20. April 1941.

Bestyrelsen.

Til Komponisterne.

Nye Kompositioner, saavel Orkesterværker som Kammermusik og Sange, der ønskes opført i Sæsonen 1941-42, indsendes til Formanden, Kongensvej 26, F. senest d. 1. Juni.

4(

Thorvaldsens Museums Folkekoncerter, arr. af Det unge

Tonekunstnerselskab.

Mandag d. 28 April ~941 Kl. 20 i Thorvaldsens Museum. Medvirkende: Unge Tonekunstneres Studieo- rkester, Dirigenter: John Frandsen og Lavard Friisholm. ],-"".,nd-,,idere: Poul Birkelund, Jørgen Friisholm, Bodil Gjødwad, Gudrun Jespersen, Eddy Johansen, Hanne Nielsen, Arne Skjold-Rasmussen, Arne Aabo Sørensen og Inger Therkildsen. Program:

Francesco Geminiani (1674-1762): Concerto grosso i e-moll. Op. 3, Nr. 6 for 2 Violiner, Viola, Violoncel, Strygere og Cembalo.

Svend Schultz (1913): Serenade for Strygeorkester, 1940.

Antonio Vivaldi (1680-1743): Concerto grosso i a-moll for 2 Violiner og Strygeorkester. Op. 3. Nr. 8.

W. A. Mozart (1756-1791): Koncert i D-dur for Fløjte og Orkester.

Kbeh. 314.

Medlemskort giver ikke Adgang. Billetter å Kr. l.- + S-kat hos

Wil-h. Hansen Musikforlag og de sædvanlige Steder samt paa Thor-

N.ald-sens Museum og Koncertaftenen ved Indgangen.