Det unge tonekunstnerselskabs sæson 1940-41

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 04 - side 85-87

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABS SÆSON 1940-41

OVERSIGT VED AKSEL AGERBY

Det unge Tonekunstnerselskab har i den forløbne Sæson 1940/41 afholdt 7 Koncerter (3 Orkesterkoncerter, 4 Kammermusikkoncerter) og 3 »Ung Aften«. Paa disse Koncerter er der tilsammen blevet opført 19 Orkesterværker (12 af nulevende danske Komponister, 3 af afdøde danske Komponister, 1 af en nulevende svensk Komponist, 3 klassiske Værker), 19 Kammermusikværker (8 af nulevende danske Komponister, 3 af afdøde danske Komponister, 4 af nulevende udenlandske Komponister, 4 af afdøde udenlandske Komponister) og 22 Sange (13 af 5 nulevende danske Komponister, 3 af nulevende, udenlandske Komponister, 6 af afdøde udenlandske Komponister).

Ved -den første Orkesterkoncert dirigerede Jens Schrøder, ved den. anden Launy Grøndahl og Karl Clausen, -der, som Bel Cantos Dirigent, ledede Fremførelsen af Finn Høffdings Værk »Christofer Columbus« for Kor og Orkester. Vi takker Bel Canto for velvillig Medvirken ved denne Koncert.

Ved Aarsfesten var Poul Allin Erichsen, Sverre Forchhammer (i den sygemeldte Waldemar Wolsings Sted), Lavard Friisholm, og Erik Thomsen Dirigenter. Ved de to Koncerter paa Thorvaldsens Museum med Studieorkestret, d. 28. Marts ved Afslutningen af Studiekredsene for Arbejdsledige og d. 28. April Thorvaldsens Museums Folkekoncert, har Lavard Friisholm. og John Frandsen dirigeret.

Da det var saa godt som umuligt at fremskaffe Stemmemateriale til nye udenlandske Værker, besluttede vi os til, i endnu højere Grad end hidtil, at lægge Hovedvægten paa den danske Musik.

Da Dansk Koncertforening ved Udgangen af forrige Sæson ophørte at eksistere, ophævedes af sig selv det Samarbejde, der i en Aarække havde bestaaet mellem den og Det unge Tonekunstnerselskab. Samtidig overførtes Dansk Koncertforening.s offentlige Tilskud til Det unge Tonekunstnerselskab og vi har derfor bestræbt os for fortsat at løse de Opgaver, som tidligere paahvilede Dansk Koncertforening. Vi bringer Generalkonsul Johan Hansen en Tak for den Tillid, han har vist os og det gode Samarbejlde, der i mange Aar har bestaaet mellem de 2 Foreninger.

Unge Tonekunstneres Orkester har afholdt 5 Koncerter, 4 med Mogens Wöldike og 1 med Thomas Jensen som Dirigent i Anledning af Orkestrets 10 Aars Bestaaen. Ved de tre første Koncerter var France Ellegaard og Emil Telmanyi Solister og ved den, fjerde Johanne Stockmarr, Else Marie Bruun og Julius Koppel. Vi takker Dirigenter og Solister for den kunstneriske og økonomiske Forstaaelse de viste overfor Orkestret ved paa Delingsprincippet at gøre det muligt at arrangere disse Koncerter, og ligeledes takker vi Wilh. Hansen's, fordi de garanterede Udgifterne ved A,fholdelsen af Koncerterne. Endvidere har Unge Tonekunstneres. Orkester haft et udmærket Samarbejde med Mogens Wöldike og Drengekoret ved Slotskirkemusikaftenerne. -og de store Koncerter i Odd Fellow Palæet samt i Koncerter i Grundtvigskirken.

Vi havde sidste Foraar den store Glæde, at Københavns Magistrat bevilgede os en Sum for i Samarbejde med Københavns kommunale Fortsættelseskursus, Sprog & '-'Handelsfag, at arrangere Koncerter. Vi har afholdt 3 Orkesterkoncerter for fuldt Hus -i Odd Fellow Palæets, store Sal, 2 med klassisk og en med dansk Program. De to - første med Mogens Wöldike ogden tre-die med Johan Hye-Knudsen som. Dirigent. Ved disse Koncerter var Erik Starup, Emil Telmanyi og Waldemar Wolsing Solister. Vi takker Skoleinspektør Thomas Højlund og Komponisten Karl Clausen for forstaaende Samarbejde ved Tilrettelæggelsen af disse Koncerter. Studieorkestret -har i Vinter atter arbejdet med Lavard Friisholm som fast Dirigent og har opnaaet udmærkede Resultater.

I September afholdtes den aarlige Konkurrence til Orkesteret med følgende Dommere: Aksel Agerby, Else Marie Bruun, Thorvald Nielsen, Emil Telmanyi, Flemming Weis og Mogens Wöldike. Der skete i Aar en større Fornyelse end sædvanlig, og Orkesterets Resultater i den forløbne Sæson lover godt for den fremtidige Udvikling.

Waldemar Wolsing, der i mange Aar har gjort et udmærket Arbejde med at ordne og passe vort Arkiv, -har ønsket at fratræde denne Post og er blevet efterfulgt af Jens Schrøder.

Unge Tonekunstneres Fond uddeltes d. 29. Maj 1940 til følgende Kunstnere: Komponisterne Karl Clausen og Erik Jørgensen, Violinisten Lavard Friisholm, Violoncellistinden Grete Jespersen og Fløjtenisten Erik Thomsen.

Fra Vera og Carl Johan Michaelsens Legat modtog vi i Efteraaret, 500 Kr. til Uddeling efter Bestyrelsens Skøn. Det blev besluttet at uddele -det ved Aarsfesten til de 5 unge Instrumentalister: Bodil Gjødwad, Rich. Dahl-Eriksen, Gudrun Jespersen, Arne Skjold-Rasmussen og Inger Therkildsen. Vi bringer Giverne en hjertelig Tak.

Vi har sendt Blomster til Peder Møllers, Borgmester Kapers, Otto Sandberg-Nielsens og Fini Henriques Baare og deltog i Æresvagten for sidstnævnte. Vi har sendt Laurhærkrans til Johan Svendsens Grav i Oslo paa 100 Aars Dagen for Komponistens Fødsel d. 30. Sept. 1940. Vi har lykønsket Dansk Musikerforbunds Formand O. Kruuse-Andersen paa hans 60 Aars Fødselsdag og Formand og Næstformand deltog i den vellykkede Fest for ham, vi har deltaget i en Festadresse til Direktør Arne Petersen.i Anledning af hans Fratræden som Direktør for Tivoli. Vi har lykønsket Chr. Frederiksen, Fru Foberg Petersen, Gerhard Rafn og Hr. og Fru Svend Wilh. Hansen til diverse runde Fødselsdage.

Vi takker Undervisningsministeriet, Den kulturelle Fond, Københavns Magistrat og Koda for den værdifulde Hjælp, vi atter i Aar har modtaget til vort Arbejde. Vi takker Direktionen for det kgl. Teater .for Adgang paa lempelige Vilkaar til Opera- og Balletforestillinger, Statsradiofonien for gratis Adgang til Torsdagskoncerternes Generalprøver og Direktør Schultz for hans stadige Gæstfrihed paa Thorvaldsens Musæum. Tilsidst bringer vi en Tak til alle de Dirigenter, Solister og Ensembler, der ved deres kunstneriske Indsats har støttet Det unge Tonekunstnerselskabs Arbejde og slutter med at rette en Appel til vore Autoriteter om at vise stigende Forstaaelse af Musikkens Forhold og Vilkaar i Danmark, idet vi udtaler gode Fremtidsønsker for Det unge Tonekunstnerselskab.