Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 04 - side 78-79

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE' OG 11JEINEMI"",

// Gerliard Rafns l~oncert paa lians 50 Aars Fødselsdag fik et ineget festligt Forløb, og Publikum. var mødt talrigt ol) for at hylde den skattede Kunstiler. Efter Rafiis storslaaede Gengivelse af 13achs Chaconne eksploderede Salen.

// Grete Jespersen, Sverre Forchhamiller og Kjell Olsson, assisteret af Ejvin. Andersen havde stor Succes paa deres I~oncert (1. 25. Marts i Palæets mindre Sal.

/1 Eyvind Møller, (ler har gaaet i Musikeonservatoriets Solistklasse, havde (1. 29. Marts en meget vellykket Klaverdebut i Conservatoriets Sal.

1/ Arion. sang (1. 1. April i Aarlius I-laandværkerforening et alsidigt dansk Program, dirigeret af den i dansk Mandskorsang stærkt interesserede Georp, Fjelrad:

Ad. Riis-Magilliss Cil:

Folkevandringssang,.

Den evige Sile. N. 0. Raast ed:

,Malersvenden.

Græm (lig aldrig. Jolis. Ander,,sen:

Vandrerens Morgensang.

Foraarsmarch. Oluf Ring:

Spillemændene.

Ung Vise. Osear Gyldmark:

Min I-fjemmen. Aksel Agerby:

Havren.

Danmark, kære Moder. Kjell, Boikjær:

Sommerregn. Paul Hellmuth:

Xlajvise.

F""leniming Weis:

Den danske Sommer.

Visen om Frk. Desniaralda. I~nudågc Riisager:

Høvl og Knast.

Mor Danmark. Carl Nielsen:

Sangen om Danmark.

// Else i N-larie Bruun, Minna Nyegaard,

Ellen Marquard og Grete Jespersen

111

spillede ved deres ~oncert el. 4. April:

Johs. Brahms: Kvartet a-moll, 01). 51,

Ni-. 2, Hermann D. Koppel: Kvartet Nr.

2, 01). 34 og W. A. i Mozart: Kvartet

l~6cliel Ni-. 387.

Paa Willi. Hansen, Musikforlag tidkommer i nær Fremtid Flemming Weis: Serenade for 131,-eserkvintet, Part. og Stemmer. Endvidere har Willi. Hansen sikret sig Svend Schultz: Serenade for Strygeorkester, 1940, som ol)f4rt*es af I..,avard F""riisholm. med Studieorkestret ved 3. Ung Aften og Knufflåge Riisager: Frederik d. Il i Ditmarsken, Spagfær(lig Bernærkning til et krigerisk rema, 01). 39, som fremførtes af Launy (,',røndahl, ved DUT's 5. Koncert, endvidere af s,-imine Komponist »Partita«, 01). 35.

// Vi bringer nogle meget smigrende Omtaler af Grammofonoptagelser af (len danske Kvartet, af hvilke (let ses, at danske Kunstnere Iiævder sig smukt i (len udenlandske Bedømmelse. - - 7'he Steintvay Review of Perinanent Music. Januar 1941. Ne-w, York.

Beethoven: Adagio, 'k""ariations and Rondø for piano, violin and cello on »Ich bin der Schneider Kakadu« 01). 121 a. Messrs Lund Christiansen, Erling Bloch and Torben Anton Svendsen og the Danish Quartet. 4 sides 2-12"" disc-s. Victor Album 1N1. 279.

Dette fine danske Ensernbles Indspilning ~-- den eneste Grammofonoptagelse af Beethovens lidet kendte Variations-Værk, bygget over en populær Sang af Wenzel MUller »Ich hin (ler Sehneider Kakadu« - blev allerede anmeldt her i Steinway Review of Permanent Musie i April 1940 som et His Masters Voice Produkt. Disse Plader er nu frigivet og udkommet som et »Victor«-Produkt og det er os en Glæde at hilse (lem velkommen paa vort hjemlige, Marked, thi (lette N1""ærk er ligesaa dejligt som (let er forfriskende ukendt og Klangens Tillokkelse o,, Spillets Friskhed forenes i denne henrivende Fortolkning til Fiildkommenhed i disse Plader.

Eneyelopedia of Recorded Musie - The (,'raminophone Shop, Ine. Record Supplement for Nonember 1939, Nezv 1'ork.

Beethoven: Adagio, Variations and Rondo for piano, violin and cello. 01). 121 a o. s. v.

Her har vi et fortryllende Værk, som ligger et godt Stykke fra alfar Vej. »Disse Variationer - siger Bekker - udgør en mindre Pendant til »Diabelli Variationerne« og trods Manglen af (len dybe humoristiske Indsigt og det umaadelige Perspektiv i hine, er disse, senere Variationer paa een Gang fyldt med henrivende l-,nthiisiasme og hvas Skarphed, med vittige Overraskelser og fine sarkastiske Overgange i Mængde for (len opmærksomme Tilhører. Indspilningen og Fortolkningen af (lette Værk er exellent. Klaverklangen er brillant og Balancen mellem de tre Instrumenter er godt gennemført. Det er et Par Plader som vi anbefaler meget højt.

Reeord Siipplement for Juni 1940. Neu) )""ork.

Carl Nielsen: Sonata Ni-. 2 i G Minor 01). 35. Erling Bloch (violin) and I,und Christiansen (piano). Two 12"" dises (4 sides) Nos. G-DB 5219120 Carl Nielsen (1865---1931). Den danske Modernist, hvis Kompositioner ikke er bundet til nogen speciel Skole, har givet os en interessant Sonate i g-moll i 3 Satser: Allegro con tiepidezza; Molto adagio; Allegro piacevole. Dette Manuskript er tydeligvis et Produkt af en Aand som kender sin egen Kraft og Kompositionen, som. han bygger op paa en stærk kontrapunktisk Basis, er fyldt af en intellektuel Atmosfære, der i særlig Grad er hans egen. Den første Sats viser iblandt flere Træk af national

Indflydelse, mens den langsomme Sats har en sand Edelhed i Følelsen og en bred og skøn Melodiførelse. Den korte Finale giver Spillerne Lejlighed til at præstere nogle sindrige Krydsrytmer, (ler bygges op til en stærk Klimax. -Udførelsen er fremragende af disse to Medlemmer af den prægtige danske Kvartet og Indspilningen er excellent. Et Værk som ingen, der studerer moderne Musik, har Raad til at overse.

»Enegelope(Uar of Reeorded Musie« Februar11 1939.

Händel: Concert a quatre i d-moll e il storslaaet G r arn m o fo n i n d s 1) i I n i n g. Jeg bladede ivrigt 'blandt Instrumentalv,ærkerne i Håndel-Selskabets Bø,,,er i forgæves Søgen efter (lette Værk,'men just som (lette Arbejde syntes frugtesløst fandt jeg i New Yorks Bibliotek's Register, at Schotts Forlag i 1935 havde udgivet to, nylig fundne, Koncerter for 4 Instrumenter. Denne Håndel-Koncert i D- moll er No. 1 af disse to, der blev fundne i Grev Sch8nborns Bibliotek i Mliesentheid-Unterfranken _; Bayern. Disse to Værker er sandsynligvis komponeret omkring 1715 og da Händel paa (lette Tidspunkt var Gæst hos Grev Sch~mborn, ligger (let nær at antage at denne Koncert med dens koncerterende Celloparti er tiltænkt ("",reven, (ler -,,ar en habil Cellospiller. I ethvert Fald er (lette nærværende Stykke et af de mest fortryllende Eksempler paa Håndels Kammermusik, som jeg nogensinde har hørt paa Grammofon og (let er spillet med (len yderste Finhed i Klang og Frasering af et til Fuldkommenhed afhalanceret Ensemble og Optagelsen er lydefri.

fl Hvert Aar udsender »The Gramophone«, London, en Fortegnelse over (le foretrukne Grammofonplader. For 1.939 finder vi følgende:

Brahms: Quintet in B minor Op. 115

Buseh Quartet and Reginal Kell H. ,Nl. V. DB 3383-6.

Händel: Concerto in d minor.

Danish Quartel -- H. M. V. DB 5218 Mendelssohn: Quartet in l-I flat major

Op. 12.

Budapest String Quartet - H.M.V. DB 2511-3.

Mozart: Quintet in D major K 59.3.

Pro Arte Quartet - H. NM. N"". D13

Som danske maa vi føle os stolte over, al den danske Kvartets Optagelse af Händel er blandt de udvalgte.

Aksel Ågerby.