Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 04 - side 80-81

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: liverdage 16--17, fru Gerda v. Bfflo-w, Skt. Thomasallé 1, V. Tlf. Vester 1693 x.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forenin,«, Købenliavn F.

~1 .1

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 67.39.

NÆSTFORNMAND OG KASSEIRER: Gunnar Hecrup, Finsensvej 2, Tlf. Gotliåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding,, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

ELE,VKONCE'RTE'R: Knud Lcopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

1,'ORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7,

K. Tlf. Central 8178.

1,,'mi-I Friis, Frederiksber, Allé 45, V. Tlf. Elva 1491.

.1

FORENINGSMEDDELEILSE,1R

Miisikpæ(Iagogisk Forenings Elet)koncerter finder Sted i Hornung & Møllers, Sal, Mandag den 21. April Kl. 19.30 (beinæ-rk Tidspunktet) og Onsdag (len 23. Aj)ril Kl. 20.00.

Den første Aften spiller 1,1lever. førskellige Stadier, og (Jer bliver en Afdeling, hvor flere Børneelever faar Lejlighed. til at. synge og spille egne Ko,rnpositioner. Forud for Korn1)os-itioiierne vil Koinponisten Finn Høffdhig holde en lille Indledning.

I

Anden Aften er udelukkende forbeholdt, vi-derekomne Elever, o,,, (ler opføres Kornpositioner for Klarinet, Kla-ver og Violin.

De Lærere, der har Elever, der n-ledvirker ved Elevkone,~rterne, l~an gratis mod Fore'visning af MPF- Medleniskort afhente en Billet hos Wilh. Hansen til den A ften, deres Elever deltager.

4(

Til 1-,,Meraaret, antagelig i sidste Halvdel af September vil. For~ eningen begynde Sæsonen med en Elevaften, kaldet »Nyere Undervisningslitteratur«. Medlemmerne opfordres til at interessere sig for Sagen og i Ti-de begynde at indstudere Opgaverne med Eleverne. Til Orientering for Programmets - Retningslin,ier vil nedenfor et Prograin blive anført, inen andre Kompositioner i Smag med -disse kan naturligvis ogsaa frernføres. For at flere Lærere il--,,ke skal indstifflere -de samme Opgaver, er det tilraadeligt før Arbejdet, sættes i Gang at telefonere til Knud Leopold Nielsen og meddele, hvi We Korn1)ossitioner, De tæ, nker at gaa i Gang med.

Klauerkompositioner: Carl Nielsen: r-emtonige Klavei-stykker---5 Klaverstykker Op. 3 og Humoreske Bagateller 01). 11, Sv. Erik Tarp: Mosaik, Flemming Weis: 16 smaa Klaverstykker, Fini Henriques: Børnelyrik og Billedbogen, Knudåge Riisager: En glad Trompet, Rich. Østerfelt: Klaverstykker 01). 4, 5 og 7, Erling Brene: Dagens Musik, Svend-Ove Møller: Peter Spillemand, Niels Viggo Bentzon: 7 smaa Klaverstykker, Svend S. Schultz: Sonatine, Klaverstykker fra »Vor Tids Børnemusik« samt Kompositioner af Bernhard Christensen, Børge Roger Henrichsen og Vilfred Kjær.

Af udenlandske Kompositioner kan nævnes: Béla Bartók: FUr Kinder og Ru-månische Volks-tånze, Stykker fra »Das neue Klavier-Bueli«, Igor Stram.,insky: Les cinq Doigts, franske Kompositioner fra l' Ex Position (for viderekomne Elever) og Hindemith: Kleine Klaviermusik.

Af 4 hændige Kompositioner kan nævnes Beate Novi: 4 hæ-ndige Kanons, Viderø: Lille Suite og 2 danske Folkeviser, Igor Straw- insky: Cinq Pi~ces Faciles. Hvis en Lærer raader over (let tilstrækkelige Elevmateriale eller evt. et Par Lærere sluttede sig sammen er Hindemith: »Wir hauen eine Stadt« meget mor

SOM.

Fløjtekompositioner: Louis Moyse: Trois Piéces Faciles og Jacqiies Ihert:' Histoires.

Vi(Unkompositioner: Karl Clausen: Stykker for Violinkor, Jørgen Bentzon: Instrumentale Duetter, Fini Henriques: Sammenspil. Hefte I og II, Beate Novi: Seks Violinstykker for 2 ejler flere *Violiner, Sandberg Nielsen: Introdtiction og Kanon, Walter Zacharias: Folkeviser udsat for tre Strygere, Béla Bartók: Duetter, Paul Kadosa: Bauernfledel, Hindemith: St Uicke, Klang und Rhytmus, Gretehaninoff: In aller Frilhe.

Sang og andre Instrtimenter er selvfølgelig ogsaa yderst velsete til denne Elevaften.

4C

3. Medlemsaften finder Sted Torsd-ag den I. Maj Kl. 290 hos Fru Gerda v. Bfilow, Set. Thomasallé 1, 4. Gunnar Heerup -,il indlede' en Drøftelse af den forestaaende Reiklameringskan-lpagne og (le derhen hørende, Spørgsmaal (Brochurer, Vedtægter, Nfedlenis,,liste in. ni.). Forslag medbringes.

Deltagelse i »Kaffe«- o,,, »""Plie«~bor(Iet koster 1,00* Kr., o- Annieldelse inaa. ske senest tre Dage for til Sekretæren Vester 1693 x. Medlemmerne anmodes om at o-,,erholde Annieldelsesfristen og ikke melde Afbud i sidste Øjeblik.

4(

Alle Adresseforandringer maa. omgaaende og skriftligt meddeles Sekretariatet.

_4«

Den af Undervisningsministeriet godkendte og kontrollerede Musikpædagogiske Eks4men begynder omkring Midten af Maj,- den afholdes paa det kgl. -danske Musikeonservatorium, Vester Boulevard 36, V. Tilmeldelse til Eksamen adresseres til Eksanienskonii-nissdonen sammesteds inden 1. -Maj; her udleveres ogsaa Eksamensbesteniniel~ serne, Skeinaer til Pensuinopgi-%,,elser m. ni.