Nyt brev fra Musikanmelderringen

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 04 - side 87-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

NYT BREV FRA MUSIKANMELDERRINGEN

Musikanmelderringen af 1924. København, den 1. Maj 1941.

Til Formanden for Det unge Tonekunstnerselskab. Komponisten Hr. Aksel Agerby.

Paa Musikanmelderringens Vegne beder jeg Dem venligst foranledige, at ogsaa dette Indlæg optages i Dansk Musiktidsskrift.

Musikanmelderringen af 1924 og de københavnske Teatermedarbejderes, Forening har allerede tidligere paatalt det utilbørlige i Hr. Sven Lunns Artikel i Dansk Musiktidsskrift af 16. Marts d. A.

Ligesaa lidt som vi har villet imødekomme Hr. Gunnar Heerups Ønske om at paapege de Steder i Hr. Lunns Artikel, der er utilbørlige, da disse maa være indlysende for enhver normal Læser - ligesaa lidt kan vi finde Hr. Sven Lunns Svar med dets delvise Beklagelse af et enkelt Udtryk eller Hr. Gunnar Heerups dertil føjede, Kommentarer tilfredsstillende. Og dette saa meget mindre, som -de staar i indbyrdes Modstrid, idet Hr. Lunn ikke har ment sit Udtryk rettet mod en enkelt Person, mens Hr. Heerup tværtimod understreger sit Syn paa en enkelt Musikanmelder.

Københavns Redaktørforening, de ansvarshavende Chefredaktører for de københavnske Dagblade, der har haft Lejlighed til at gøre sig bekendt med Sagen, understreger vort Syn paa Hr. Lunns Artikel og dertil knyttede Bemærkninger af Hr. Heerup -,,ed at sende os vedlagte Skrivelse:

Formanden for Musikanmelderringen af 1924, Hr. Redaktør Kai Flor.

I Anledning af Konflikten mellem Musikanmelderringen af 1924 og Dansk Musiktidsskrift har Bestyrelsen for Københavns Redaktørforening paa sit Møde i Gaar besluttet, at de københavnske Blade ikke -vil omtale eller anmelde det paagældende Tidsskrift, før denne Sag endelig er bragt ud af Verden.

Venligst

Sv. Aa. Lund.

Denne Udtalelse fra Københavns Redaktørforening er sammen med ovenstaaende Indlæg det sidste Ord fra vor Side i denne Sag.

P. B. V.

Kai Flor.