Arkiv for grammofonindspilninger af danske kompositioner

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 05 - side 107-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

ARKIV FOR GRAMMOFONINDSPILNINGER AF DANSKE KOMPOSITIONER

Paa Initiativ af Dansk Komponist-Forening og med Støtte af Grammofonselskaberne indretter Musikhistorisk Museum et Pladearkiv.

I Erkendelse af, at der i de senere, Aar efterhaanden er fremkommet en Del Grammofon-plader med danske Værker i gode Optagelser, udkastede Dansk Komponist-Forening i Begyndelsen af dette Aar overfor Musikhistorisk Museum en Plan til Oprettelse af et officielt Hjem for disse Plader, der vilde faa saa meget større Betydning, som det ret ofte hænder, at saadanne Plader, naar Oplaget er udsolgt, udgaar, og disse Optagelser, da ny Produktion ikke altid kan finde Sted, gaar tabt for bestandig. Man foreslog Musikhistorisk Museum at medvirke ved Etableringen af en regelmæssig Pladeaflevering fra Grammofonselskabernes Side i Smag med Pligtafleveringen af Tryksager til Det kgl. Bibliotek under Forudsætning af, at Museet vilde paatage sig at oprette et saadant Pladearkiv.

Underhaanden erklærede Musikhistorisk Museum sig interesseret i Tanken selv om Gennemførelsen maatte være afhængig af Bevillinger til udvildet Arkivplads, nødvendige Opbevaringsforanstaltninger, Anskaffelse af egnet Gengivelsesapparat etc.

Fra Komponistforeningens Side blev der da rettet Henvendelse til de to Grammofonselskaber Skandinavisk Grammophon A/S og Nordisk Polyphon A/S med Redegørelse for Arkivets Hensigt. Det fremdroges i første Rækike, at Arkivet til Brug for Eftertiden var beregnet paa at opbevare autentiske Optagelser fortrinsvis af samtidigt levende -danske Komponister, dog saaledes at de ved Arkivets Oprettelse allerede foreliggende, dertil egnede danske Pladeoptagelser 'af ældre dansk Musik skulde med- tages heri. Man vilde herved sikre dansk Kulturhistorie saadanne Optagelser, som nu intet blivende officielt Hjemsted har og som i Tilfælde, hvor fuldstændig Bortsalg finder Sted, ikke vil kunne fremskaffes i de oprindelige Indspilninger, der er blevet til under Komponistens eller dennes samtidiges Godkendelse.

Det betonedes videre, at, for at et saadant Arkiv skulde kunne skabes, da var det afgørende nødvendigt, at de danske Optagelsesselskaber ogsaa -fra deres Side viste Tanken Velvilje og Interesse, saaledes at de kunde skabe en Vekselvirkning mellem den musikhistoriske, Pladesamling og Produktionsselskaberne gaaende ud paa, at Selskaberne paatager sig en vis Afleveringspligt til Museet, mod at der fra Museets Side gives Bemyndigelse til, at de Optagelser, som indlemmes i Arkivet, betegnes som særlig udmærkede f. Eks. ved Paategningen »Optaget i Musikhistorisk Museums Pladearkiv«.

Begge Grammofonselskaber tilsagde dette Forslag deres fulde Støtte. Denne blev ved Tilsagn fra Skandinavisk Grammophon A/S udstrakt til ogsaa, at gælde Skandinavisk Odeon A/S, -ligesom Selskabet Tono, i det Omfang Produktionen falder ind under Arkivets Rammer, har tilsagt sin Medvirkning.

Da saaledes Forslaget i Hovedtrækkene var tiltraadt fra Grammofonselskabernes Side og Musikhistorisk Museums ' Bestyrelse officielt tilsagde Arkivets Oprettelse sin fulde Interesse og Støtte og i -den Forbindelse vilde drage Omsorg for de til Sagens Realisation fornødne Foranstaltninger i Samraad med Komponistforeningen, fastlagdes ved et Møde mellem de interesserede Parter Retningslinierne ved den praktiske Ordning af Pladesamlingen.

Samtidig vedtoges det, at »Musikhistorisk Museums Pladesamling« med det samme skulde begynde sin Virksomhed.