Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 05 - side 114-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826. KONTORTID: Hverdage 13-15.

NÆSTFORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, Bredgade 47, K. Tlf. Byen 8363 *

POSTKONTO: 3474, »Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

TEATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning oin Legitimationskort til det kgl. Teater maa, sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Aar 1941 d. 12. Maj Kl. 16 afholdtes ordinær Generalforsamling i Odd Fellow Palæet i København.

I Medfør af Vedtægternes § 13 var Landsrets-sagfører Bilgel Dirigent. Han konstaterede Generalforsamlingens Lovlighed.

Dirigenten bemærkede, at foruden den sædvanlige af Bestyre-Isen udsendte Meddelelse om Generalforsamlingen indeholdende Dagsordenen i Hen-hold til Lovenes § 10, var der fra Gunnar Heerup i rette Tid i Medfør af Lovenes § 12 indkommet nogle Forslag, der var omsendt til Medlemmerne.

Formanden Aksel Age-rby var fraværende paa Grund af Sygdom.

(Hospitalsopholid med alvorlig Operation).

Heerup bad om Ordet til Dagsordenen, og gør opmærksom. paa, at der i de to Forslag, der er fremsat under Punkt 6 og 8, ikke ligger nogensomhelst Sigtelse m-od Formand eller Bestyrelse. Vig-go Forchhammer foreslog, at Heerups Forslag behandledes som Punkt 3. Næstformanden slutter sig paa Bestyrelsens Vegne hertil, og da Generalforsamlingen paa Dirigentens Forespørgsel intet hav-de imod denne: Fremgangsmaalde vedtoges det.

ad Dagsordenens Punkt 1:

I Formandens Fraværelse. aflagde Næstformanden Beretning om, det forløbne Aar.

Heerup rettede forskellige Henstillinger til Bestyrelsen angaaende

Koncerterne og takker Bestyrelsen for dens Arbejde i Aarets Løb. Viggo Forchhammer slutter sig til Heerups Tak. Han ihenstiller, at der ved Koncerterne lægges mere Vægt paa Sangkompositioner for at fremkalde nye Arbejder.

Næstformanden Bentzon lover, at Bestyrelsen skal overveje Henstillingerne.

Derefter tages Beretningen til Følge.

ad Dagsordenens Punkt 2:

Kassereren Bjørn Møller fremlægger det reviderede Regnskab for Aaret 1940/41 og Status pr. 15/4 1941. Dirigenten oplæste Revisor Steen Hansens Paategning paa Regnskabet samt. Revisionsberetningen.

Heerup henstillede til Kassereren at foretage visse Ændringer i Regnskabsopstillingen, idet han fore-s.laar, at vis-se Repræsentationsudgifter i Forbindelse med Koncerterne ikke, delvis optages i Regnskabet under Koncertudgifter, men udskilles, saalede-s, at Medlemmerne kan se, hvilke Repræsentation-sudgifter, der har været afholdt i Aarets Løb. Han henstiller, at det tages til Overvejelse, om Formanden ikke burde have en fast Løn eller et fast Beløb til Afholdelse af Repræsentationsudgifter og Kontormedhjælp, idet han eksempelvis. n2evner, at Foreningens Sekretær ogsaa arbejder privat for Formanden.

Bjørn Møller -svarer, at Regnskabet til Fore-lægg.e.lse for Generalforsamlingen maa have en vis sammentrængt Form, og at han iøvrigt er rede med alle Oplysninger, -der maatte ønskes fra Generalforsamlingens Side om de enkelte Poster paa Regnskabet.

Wolsing ønsker præciseret, om der ligger nogen som helst Sigtelse fra Heerups Side mod Formanden i Heerups Bemærkning bl. a. om, at Sekretæren benyttes til privat Arbejde. Heerup erklærer, at det paa ingen Maade har været hans Hensigt at rette nogen Sigtelser. Dirigenten ønsker uldtrykkeligt at konstatere dette.

Derefter gives der Decharge for Regnskabet. ad Dagsordenens Punkt 8:

Heerup faar Ordet for at motivere sine Forslag: ad 1: Han oplæser et Forslag til en Skrivelse. til Undervisningsministeriet. Viggo Forchhammer anbefaler. Helsted tilraader en anden Fremgangsmaade, idet han mener, at det er rigtigst, at et Krav om en Musikrepræsentant i Radioraadet sker gennem Musikraadet. Riisageislutter sig her-til og anbefaler, at Heerups Forslag forkastes.

Ved Afstemnincr vedtages Heerups Forslag, der er vedføjet Protokollen. Bestyrelsen foreslaar nu, at Heerups Forslag 4 først behandles.

Heerup erklærer, at han er enig i at slutte sig til Øenne Fremgangsmaade. Helsted finder det urimeligt, at der skal nedsættes, Udvalg, idet han finder, -at en direkte Forhandling med Bestyr-elsen er mere naturlig. Riisager foreslaar, at Generalforsamlingen vedtager, -at Heerups Forslag 4 udgaar. Ved Afstemningen vedtages Riisagers Forslag. Heerup motiverer sit Forslag 5. Riisager foresluar, at og,saa. dette Punkt udgaar. Atlung anhefaler Hee-rups, Forslag. Ved Afstemningen vedtages Riisagers Forslag.

Heetup trækker herefler sine øvrige Forslag tilbage undtagen Punkt 8, hvilket han forbeholder sig at komme tilbage til ad Dagsordenens Punkt 6.

Derefter gaar man over til de øvrige Punkter paa den ordinære Dagsorden:

ad Dagsordenens Punkt 3:

Formanden Aksel Agerby genvælges med Akklamation.

,ad Dagsordenens Punkt 4:

Til Bestyrelsen genvælges eenstemmigt:

Brieghel-Milller, Niels Borre og Sverre Forehhammer.

«d Dagsordenens Punkt 5:

Paa Omvalg er Wolsing, Karl Clausen og Frii-sholm, der er villige til at modtage Genvalg. Fra Forsamilingen. foreslaas Bjerre.

Ved Afstemning genvælges. de 3 afgaaede Suppleanter i denne Rækkefølge: Friisholm, Wolsing og Karl Clausen.

ad Dagsordenens Punkt 6:

Heerup foreslaar, at der foruden en statsautoriseret Revisor vælges en Revisor blandt Forening-ens Medlemmer. Dirigenten bemærker, at der allerede ifølge Lovenes § 10, er Adgang til at vælge 2 Revisorer.

Viggo Forchhammer anbefaler, at Heerup ogsaa trækker sit Forslag 8 tilbage, hvilket Heerup derefter gør.

ad Dagsordenens Punkt 7:

Bortfalder, da ingen. særlige. Forslag fra Bestyrelsen fore-ligger.

Næstformanden. foreslaar, at Forsamlingen sender en 'Hil-sen til Formanden, hvilket vedtages med Akklamation.

Walther Zacharias henstiller til Bestyrelsen at undersøge Muligheden for at arrangere Opførelse af nyere dansk Kammermusik paa Udstillingen »Dansk Malerkunst af idag« paa.'Kunstmuseet.

Generalforsamlingen hævet Kl. 18.15.

Til vore Komponister.

Vi minder om, at Værker, saavel Orkester- som Kammermusikværker og Sange, der ønskes opført iden kommende Sæson maa, være indsendt til Formanden, Kongensvej 26, F. Grundet paa dette Nummers sene Fremkomst er Fristen forlænget, til d. 15. Juni.

4K

Kontoret.

Kontoret er lukket mellem 15. Juni og 1. August. Skriftlige Henvendelser vil dog i videst muligt Omfang blive besvarede.

--k

Til vore unge Medlemmer.

Vi anmoder de af vore Medlemmer, -der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i den kommende Sæson at meddele dette saa snart som muligt til Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. De Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen tilstrækkelig bekendt, maa aflægge Prøve. Denne fin-der Sted i første Halvdel af September. Vi gør opmærksom paa, at saavel Instrumental- som Sangsolister o~ Ensembler kan faa. Lejlighed til at spille ved »Ung Aften« med delvis selvvalgt Program.

I