Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 06 - side 132-132

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, Kongensvej 26, F. Tlf. Fasan 826.. KON'~0RTID: Hverdage 13-15.

N.ESTFORMAND: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, Btedgade 47, K. Tlf. Byen 8363.

POSTKONTO: 3474,.»Det Unge Tonekunstnerselskab«, Kongensvej 26, F.

""l'EATERTELEFON: Fasan 826. Forestillingsdagen Kl. 16-16,20. Anmodning oin Legitimationskort til det k-gl. Teater maa sendes med frankeret Konvolut med egen Adresse til Det unge Tonekunstnerselskab, Kongen . svej 26, F.

FORENINGSMEDDELELSER

Ung Af ten.

Vi erindrer de af vore unge Medlemmer, der maatte ønske at optræde paa »Ung Aften« i Sæsonen 1941-42, om at meddele dette til Komponisten Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl., Tlf. Ordrup 1812, inden 5. September. De,Medlemmer, hvis musikalske Kvalifikationer ikke er Bestyrelsen bekendt, maa aflægge Prøve. Denne finder Sted inden 15.'$eptember. Af Hensyn til nye Medlemmer, gør vi opmærksom paa, at saavel, Instrumental- som Sangsolister og Ensembler kan faa Lejlighed -til at spille ved »Ung Aften« med delvis selvvalgt Program.

-IK

Statsradi,6fonien~ Torsdagskoncerter.

Vi. bringer følgende Uddrag af Brev fra Statsradiofonien- angaaende Torsdagskóncerternes Generalprøver:

---. . . . dét har vist sig nødvendigt at skaffe mere Prøvetid til de daglige Udsendelser, hvorfor man vil se sig nødsaget til at disponere over Torsdag Formiddag som Arbejdsprøve til Torsdagskoncerterne. Som Følge heraf -,.,il der først fra Kl. 12 være Adgang til de afsluttende Prøver paa Torsdagskoncerterne, og Koncerternes Programmer vil kun undtagel,sesvis blive gennemspillet i deres Helhed ved denne Del af Prøverne. .

bet indskærpes, at de udstedte Kort er til personligt Brug.

4(

Unge Tonekunstneres Orkester.

Optagel,ses- og Placeringsprøve til Unge Toflekunstneres Orkester finder i Aar Sted i første Halvdel af September, nøjagtig Oplysning om Tid og Sted vil kunne indhentes efter den 20. August. Deltagelse i Prøven ineddeles skriftligt til vort Kontor, Kóngensvej 26, F, eller telefonisk inelleni Kl. 13-15, Fasan 826.

- Prøven bestaar som sædvanlig af en bunden og en fri Opgave