Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 06 - side 131-131

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIV

DANSKE UDE OG HJEMME

Den 23. Maj afholdt Mogens Wóldike med Københavns Drengekor sin 100. Kirkemusikaften. Ved denne Lejlighed bestod Programmet af ældre d,,~nsk Musik og »Unge Tonekunstneres d~kester~~ medvirkede.

11 Unge Tonekunstneres Fond.

Den 29. Maj modtog Else Jena, . Palle

Nehammer, Franz Syberg og Holger Valbjørn Belønning af »Unge, Tonekunstneres Fond«. Fondens Bestyrelses faste Medlemmer var i Aar efter Lovene suppleret ved Lodtrækning med det foregaaende Aars 'belønnede: Lavard Friisholm, Erik Jørgensen og Erik Thomsen.

//Lange-Milllers Stipendium paa1000

Kr..er for indeværende Finansaar tildelt Sv-end S. Schultz.

// Ejvin Andersen Kvartetten, der be

staar af Ejvin Andersen, Viggo Lund,

Jørgen Olsen og Helge Ramsøe har i Aar i Juli Maaned spillet en Række, klassiske Kvartetter paa »Brønnurns P&,yillon« foran Statens Museum for Kunst.

/1 Hos Wilhelm Hanse n er udkommet Serenade for Strygeorkester af Svend S. Schultz Partitur og Stemmer.

// Ved Koncerten i Stefans Kirken (len 9. September spiller Svena-ove M4er Buxtehudes Koralvariationer over »Rind nu op i Jesu Navn«, som han har fundet blandt andre ukendte Værker af Buxtehude i en Sl~egtsbog, som tilhører Postmester Ryge Nykøbing F. Denne Slægtsbog har været i Familien Ryges Eje i ca. 200 Aar. Værket opføres for første Gang til en offentlig Koncert i København ved df~nne Lejlighed.

11 Kodas Direktør, Hr. Ravn-Jonsen, fylder (len 15. September 60 ~kar.

Aksel Aflerby.

Årgang 16/1941, nr. 06