Undervisningsmusik

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 06 - side 130-130

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

UNDERVISNINGSMUSIK

Det er efterhaanden ikke saa faa af (le yngre danske Komponister, der har interesseret sig for at komponere Stykker, der er. beregnede for Børneundervisningen eller Begynderundervisningen i det hele taget.

Det er utvivlsoiht ikke nogen let Opgave for Komponisten, at faa de musikalske Ideer og Stof indordnet under den lille Form, hvor der ogsaa maa tages HeÉsyn til Elevernes tekniske Formaaen. I mange Tilfiælde maa. det dog siges, at Resultatet har været vellykket, saaledes at der virkelig er skabt en nyere Undervisningslitteratur, der virker frisk og afvekslende samtidig med at være musikalsk værdifuld.

Nu er det Pædagogernes Pligt i Stedet for Aar ud og ind at benytte det samme Repertoire, at gøre sig bekendt med disse Kompositioner og sætte sig ind i dem, samt benytte dem i Undervisningen til de Elever, for hvem de er egnede.

Komponisterne spinder ikke Guld ved deres Arbejde til pædagogisk Brug, og (lette kan eventuelt føre med sig, at de opgiver dette Arbejde, hvis Pædagogerne ikke * viser tilstrækkelig Interesse for det, og anvender det i Praksis.

/1 Svend-Ove Møller har udgivet et Hefte kaldet »Peter Spillernand« (Engstrøm & Sødrings ~lusikforlag), som i høj Grad er anbefalelsesværdigt til Klaverundervisningen. Heftet indehol

der femten kortere Klaverstykker, der 'hver især indeholder et teknisk Problem, som samtidig er betinget af den musikalske Helhed, og derfor glider naturligt ind i denne.

Nogle af Stykkerne lægger Vægt paa' Staccatospil, andre paa Legatospil og atter andre paa Polyfoni. Til -den sidste Kategori hører »Canon« og »Cantabile«, to meget smukke Stykker, som vil være udmærkede, at benytte til voksne Begyndere, der skal til at arbejde med den polyfone Stil.

Heftet byder paa en Række Stykker, der er pædagogisk godt tilrettelagt foruden at være afvekslende, baade hvad Stemningen og det tekniske angaar.

Det kan benyttes baade til Børn og voksne paa Begynderstadiet, men er vist fra Komponistens Side tænkt nær~ mest til Børn, hvad Stykkernes Titel og Heftets Omslag tyder paa.

// Paa Steingråbers Forlag er udkommet 2 Hefter Etydé~ af Martin Frey kaldet »Etilden, die nicht. ermilden«.

Det er en Samling melodiske Etyder, hvor Klaverets forskellige tekniske Problemer er taget op til Behandling paa en udmærket virkningsfuld Maade.

Komponisten har, foruden at tage Hensyn til de tekniske Spørgsmaal- ' lagt' Vægt paa at gøre Stykkerne. underholdende samtidig med at de er musikalsk forsvarlige.

Knud Leopold Nielsen.