Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 07 - side 147-147

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

1/ Hørelærekursus for Musikpædagoger.

I Oktober begynder paa Københavns

I,'olke-Musikskole under Ledelse af

Komponisten Finn Høffding et Kursus i

Ilørelære for Musikp~edagoger. Delta-

gerne undervises 2 Timer ugentlig (hver

Fredag Kl. 19--21 paa Sjællandsgades

Skole fra Oktober til April) og faar

Lejlighed til selv at arbejde med et

Hørelær~hold af Folke-Musikskole Ele-

ver samt i en 3. Time at overvs~re Mar-

tellius Lundqvists Prøver med KFM's

1-,,ffitekor. Prisen bliver Kr. 6.- pi,. X1d.

Oplysninger: KFM's Sekretariat, 61. Kongevej 162 B. Tlf. Vester 8520.

~ /1 Musikpædagogen Liselotte Selbiger paabegynder til Oktober et Kursus i Baroktidens Klavermusik, hvor det er Hensigten i Studiekresform. at gennemgaa en Del af det 18. Aarhundredes Klaverlitteratur, særligt med Henblik paa Frasering, Ornamenti*k og Fingersætning, idet Datidens teoretiske Værker og den »ubearbejdede« INIxisik lægges til Grund. Se iøvrigt Annoncen.