Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 07 - side 147-150

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Gerda v. Billow, Skt. Thomasallé 1, V. Tlf. Vester 1693 x.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, København F.

FOR~f AND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

ELEVRONCERTER: Knud Leopold Nielsen,' Reersøgade 6, Ø. Tlf. Eyvang 5454.

FORRI~TNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Chr. IX's gade 7, K. Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Ved Musikpæ-dagogisk Eksamen i Maj Maaned bestod følgende

Kandidater med Klaver som Hovedfag: Frk. Selma Christensen, Fru Rigmor Jensen, Frk. Margot Keller, Frk. Ragnhild Nielsen og Fru Edel St~tulund; med Violin-som Hovedfag: Hr. Even Meyer.

Vi minder Medlemmerne om Elevkoncerten, Tirsd ag den 7. Okto

ber Kl. 20 i Hornung & Møllers Sal.

Medlemsinøde. I* Samarbejde med »Talep.,,édagogisk Forening« og

»Konservatoriets Lærerforening« afholder »Musikpædagogisk For-

ening« et Medlemsmøde med Diskussion over Emnet »Sangpædagogiske Problemer«. Mødet finder Sted i Musikkonservatoriet Torsda,4 d. 16. Oktober'Kl. 20; Indledere bliver Gunnar Heerup, Operainstruktør Johannes Fønss og Lektor Viggo Forchhammer.

I e n Skrivelse fra Bestyrelsen til Medlemmerne den 17. August hed det bl. a.:

»Musikpædagogisk Forenings Fælle-sannonce »Statsprøvede Musikpædagoger« vil fremkomme i »Berlingske Tidende« og »Politiken« Søndagene den 31. August, 7. og 28. September. I »Nationaltidende« og »Socialdemokraten« vil Foreningen paa de samme Dage indrykke en Annonce med Henvisning til Musikp2edagogisk Forenings officielle Medlemsfortegnel-se.«

Det hermed givne Løfte har det imidlertid været Bestyrelsen umuligt at opfylde, fordi »Nationaltidende«, efter at have søgt at erhverve sig den store Annonce, -har nægtet, at optage den omtalte mindre Annonce, da det var uforeneligt med »Nationaltidendes« Prestige at bringe en mindre Annonce fra Foreningen, samtidig med at »Politik-en« og »Berlingske Tidende« bragte en større.

Om denne Sag er der udvekslet følgende Skrivelser:

København, den 1. S'epteiiiber 1941.

Til

»Natioii,,iltideii(Ic«s Redaktion,

hersteds.'

Musikpædagogisk Forenings Bestyrelse beklager i'høj Grad, at det æ- rede Blad har nægtet at optage den af Foreningen indsendte Annonce, under Henvisning til, at den er væsentlig mindre end de i »Berlingske Tidende« og »Politiken« indrykkede Annoncer.

- Vi vil gerne i den Anledning understrege -- hvad Magister Heerup

allerede har oplyst over for Bladets Forretningsfører - at dette ude-

lu.kkende skyldes økonomiske Hensyn. Priserne er i Aar væsentlig

højere end i Fjor og vore Medlemmer har derfor ikke Raad til at be-

tale for den store Annonce i me~e end 2 Blade. Paa den anden Side har

vi lovet vore Medlemmer, at den mindre Annonce skulde fremkomme

baade i »Nationaltidende« og i »Social-Demokraten«. Sidstnævnte

Blad har uden mindste Indvending optaget Annoncen og vi henstiller

n

derfor høfligst, at ogsaa »Nationaltidende« imødekommer vor 'Anmodning om Optagelse.

Skulde den ærede' Redaktion imidlertid fastholde sin Vægring, vil vi se os nødsaget til at redegøre for Sagen i »Dansk Musiktidsskrift«, der ogsaa er Medlemsblad for Musikpædagogisk Forening.

En hurtig Afgørelse'er paakrævet af Hensyn til vore Medlemmers, Tarv og vi beder derfor den ærede Redaktion venligst svare os saavidt muligt omgaaende.

Det er vort oprigtige Haab, at Svaret maa blive imødekommende.

Med Højagtelse

P. B. V.

Otto Fabricius. Thorvald Nielsen.

København, den 5. Septeniber 1941. Til

Formanden for Musikpædagogisk Forening, Herr Thorvald Nielsen,

Amagerbrogade 8, S.

Deres Brev af 1. ds., der var stilet til vor Redaktion i Stedet for til vor Direktion,,ha.r vi rigtigt modtaget og skal i Besvarelse af samme meddele Dem følgende:

Medens Musikpæ-dagogisk Forening hidtil har averteret ensartet i, de 3 store københavn,ske Morgenblade, Berlingske Tidende, Nationaltidende og Politiken, fik vi i Aar den Besked, at Foreningen slet ikke vil avertere i NATIONALTIDENDE i Aar.

Det er os uforstaaeligt, at Musikpædagogisk Forenings Medlemmer ikke skulde have Interesse af en Henvendelse til de ca. 44.000 Hjem (om Søndagen over 50.000), der læser NATIONALTIDENDE; nin . vi har naturligvis maattet. tage til- Efterretriing, at Musikpædagogisk Forening. havde indtaget- det Standpunkt, at vor Læserkreds ikke var af..Interesse for dens Medlemmer.

, Den af os senere afviste Annonce - der iøvrigt ikke'kunde op-

tages allerede af den Grund, at den i sin Form v . ar illoyal over for

andre af vore Annoncører - er blevet næ-gtet Optagelse under Hen-

visning til vore Salgsbetingelser og med den Motivering, soin vor

Annoncechef Herr Werner Jacobsen allerede har givet Dem.

Med Højagtelse

NATIONALTIDENDE

Holger Cohen.

adm. Direktør.

København, den 17. September 1,941. Til

Direktionen for »Nationaltidende« hersteds.'

Vi anerkender Modtagelsen af den ærede Direktións Skrivelse af 5. d s.

Det er rigtigt, at vi tidligere Aar ogsaa har indrykket vor store Annonce i »Nationaltidende«, men det er urigtigt, at vi skulde have givet den Besked, at vi slet ikke vilde avertere i Bladet i Aar. Tværtimod - vi har jo netop ønsket at avertere, og at vi ikke har haft Raad til at indrykke den store Annonce er ikke vor Fejl, men en simpel Følge af de herskende økonomiske Vanskeligheder, der i ganske særlig Grad rammer vore Medlemmer.

Det er ligesaa urigtigt, at vi skulde have indtaget det Standpunkt, at »Nationaltidende«s Læserkreds ikke skulde være af Interesse for vore Medlemmer. Det har vi aldrig sagt, og det har vi'aldrig ment.

Vi maa tilbagevise Paastanden om, at vor Annonce i sin Forni ,,kulde være illoyal overfor andre af Bladets Annoncører. Den -Siger det samme som vor store Annonce, og denne vilde Bladet jo netol) gerne oplage.

En saadan Paastand er da ej heller frenisat af de andre. Blade, i hvilk~ vor Annonce har været optaget.

Med Højagtelse.'

P. B. «V.

Thorvald Nielsen.

Årgang 16/1941, nr. 07