Undervisningslitteratur

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 07 - side 146-147

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

UNDERVISNINGSLITTERATUR

11 l»aa Willi. Hansens Musikforlag er udkommet »Ungdommens Melodialburn« i en nyrevideret. og forøget Udgave ved S~,end S. Schultz. Foruden kendte Klaverstykker indeholder Heftet Udtog fra Operaer, Symfonier, Syngestykker og et Udvalg af Sange. Hovedvægten er lagt paa at samle en Række populære NMelo(lier, som ved en udmærket fyldig, let spillelig Klaversats »lyder af noget« og derigennem stimulerer Elevernes Øvelyst. Med dette Formaal m,-ia det siges, at Udvalget af Stykker gennemgaaende er godt; enkelte gamle Arier fra længst forsvundne Operaer og enkelte for banale Sange kunde uden Skade være, udeladt til Fordel for anden Musik, f. Eks. Udtog fra danske Balletter, »Der var engang« o. s. v. Dansk Musik er dog ogsaa repræsenteret i Samlingen med Melodier fra »Drot og Marsk«, »Liden Kirsten«, »Elverhøj« og Magdelones herlige bansescene fra Carl Nielsens Opera: Maskarade.

Det er absolut et Hefte, der vil virke som en oplivende Saltvandsindsprøjtning paa lidt træge Elever.

11 Paa samme Forlag er udkommet

»Smaa Stykker af gamle Mestre« samlet af Martin Sundberg. '

Her er samlet ca. 90 lette, kronologisk ordnede Klav erstykker spændende fra Clavecinisterne over Baroktidens Mestre, Wienerklassikerne til Romantikerne. .

Der findes et Billede af liver af Komponisterne samt kortere biografiske Oplysninger, hvad der sikkert vil interessere Eleverne.

Udgiveren oplyser i Forordet, at lian kun i ringe Grad har brugt'Pedaltegn, da Pedalens Brug beror paa et individuelt Skøn; men det synes dog noget besynderligt, at lian forsyner Kompositioner af J. S. Bach med Pedal 'paå Steder, hvor det absolut ikke er paakrævet, medens flere romantiske Kompositioner, som fordrer Pedal ikke har nogen Pedalangivelse. Ligeledes kan det diskuteres, om Chopin skal repræsenteres ved en Vals i Ges Ddr Op. '70, naar kun Trioen er taget, og den for Nemheds Skyld er transponeret til G. Dur, hvorved Kompositionen helt mister sin Karakter. En af de lettere Mazurkaer havde her været paa sin Plads.

Bortset herfra er det et udmærket Udvalg af forskellige Tiders Kompositioner, og Stykkerne er hvad Stil og Karakter angaar ret afvekslende og egner sig baade til Børn og voksne Begyndere.

/1 Musikpædagogen Frk. Inga Greisen har hos Skandinavisk og Borups Musikforlag udgivet 6 udvalgte Klaverstykker af Niels W. Gade taget bl. a. fra Albumblade og Akvareller samt en enkelt hidtil utrykt Komposjtion. Der findes ikke meget af nogenlunde let overkommelig

Klaverlitteratur fra Romantikkens Tid i Danmark, saa disse Stykker vil afgjort kunde finde Anvendelse i Undervisningen. I Vanskelighedsgrad kan de sidestilles med Schubert: Scherzo B Dur eller de lettere af Mendelssohns Lieder ohne Worte, og det er smukke melodiske Kompositioner, som lidt viderekomne Elever kan spille med stort.Udbytte.

Knud Leopold Nielsen