Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 09 - side 189-190

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Gerda v. Billow, Skt. Thomasallé 1, V. Tlf. Vester 1693 x.

POSTGIROKONTO: 26 284, »Musikpædagogisk forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Hecrup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282.

REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

ELEVKONCERTER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

F,ORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Y'ester Boulevard 42, V. Tlf. Central 8178.

Emil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

FORENINGSMEDDELELSER

Lørdag den 8. November afholdt Foreningen en Foredragsaften for Medlemmer og indbudte Musiklærere, som staar uden for Foreningen. Frøken Gerda Alexander talte om sin Uddanelse af Lærerinder i Rytmik (i nær Tilknytning til Jaques Dalcråze) og viste gennem Demonstrationer, hvor langt hun efter et Aars Uddannelse var naaet. En Præsentation af Frøken Alexander -,,,ar unødvendig; gennem en Aarrække har hun været en fremtrædende Skikkelse indenfor den moderne Musikpædagogik; der var derfor mødt en meget talstærk Forsamling op for at overvære Opvisningen.

Frøken Alexander gjorde i en Indledning Rede for den rytmiske Opdragelses Formaal Og Opbygning og dens særlige Betydning for Musikopdragelsen. 'Alle Musikpædagoger -er vel klare over Afslapningens Betydning d. v. s. Vægtens og Kræfternes velafbalancerede Fordeling i Organismen under de mest forskelligartede Funktion-er; alle ved ogsaa at man »spiller med 'hele Kroppen« og ikke med isolerede Fingre eller Arme, men hvordan man opdrages. til fuldstændig Frigjorthed, det ved de færreste. Frøken Alexander byggede paa Teorier, som kan virke overraskende; ikke alene galdt det om at regulere Tyngdekraften, men ogsaa at finde ind til dens Modsætning »den opadstigende Kraft«, som saa vidt jeg forstod Frøken Alexander ogsaa Videnskaben -begynder at regne med, og som i Rytmikken har den allerstørste Betydning.

Elevdemonstrationen omfattede Øvelser i rent rytmiske Bevægelser og deres Kraftfordeling i Gang, Løb og Spring. Øvelserne, der foregik med Musikledsagelse bestod i gennem Musikken at finde den Bevægelsesart den fordrede, saavelsom at vise Overgangen fra en Taktart til en anden. To og to gik sammen, den ene i todelt den anden i tredelt Takt, senere vistes Øvelser, hvor den enkelte beherskede begge Taktarter samtidigt ved enten at slaa todelt med den ene og tredelt ined den anden Haand, eller ved at gaa i todelt og spille Bold i tredelt. Af særlig Interesse var Improvisationsøvelserne, hvor Eleverne arbejdede med opgivne Bevægel,s-esfigurer, del.s i ren Rytme og dels overført til Klaver. Nogle Hørelæreøvelser vi,ste Prøver paa Daleråzemetodens Fremgangsmaade, de samme Øvelser man kender fra Solfége..

Den sidste Del af Demonstrationen viste Elevarbejder, hvorledes man bevægelsesrytmisk udformede smaa Sange og Instrumentalstykker. Meget overbevisende virkede saalede-s, Udformningen af Couperins Rondeau »Sæur Monique« og Bachs to-stemmige E-dur-Invention.

Opvisningen fulgtes med levende Interesse af Forsamlingen, der ustan'dseligt afbrød med Klapsalver. Det hele virkede ogsaa overordentligt sympatisk, fri for al sekterisk Unatur, og viste hvor udmærkede Resultater, der naas, v-ed grundigt og metodisk velopbygget Arbejde. Frøken Alexander havde stor Ære af denne Aften og har opnaaet, at alle Musikpeedagoger spændt vil følge hendes fortjenstfulde Arbejde. Man maa ønske at hendes Idéer maa vinde Udbredelse og Paaskønnelse.