Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 10 - side 193-193

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

I Henhold til en mellem Dansk Komponist-Forening, Dansk Tonekunstner Forening og Det unge Tonekunstnersels.kab indgaaet Overenskomst vil »Dansk Musikfidsskrift« fra Januar 1942 blive udgivet af de tre nævnte Organisationer i Fællesskab under Redaktion af Jens Schrøder i Samarbejde med et Redaktionsudvalg, bestaaende af Dr. phil. Torben Krogh, valgt af Dansk Tonekunstner Forening, Komponisten Knudåge Riisager, valgt af Dansk Komponist-Forening og Oboisten Waldemar Wolsing, valgt af Det unge Tonekunstners,elskab.

Tidsskriftet, der som hidtil vil udkomme med 10 Hefter aarlig, vil tilgaa samtlige de udgivende Organisationers Medlemmer. .

Efter Opsigelse fra Musikpædagogisk Forening ophører Dansk Musiiktidsskrift at være Medlemsorgan for denne Forening med indeværende Aargangs Slutning.

Det unge Tonekunstnerselskab har gennem en Aarrække søgt alene at løse den Opgave at skabe et læseværdigt. Tidsskfift for den danske Musikverden; det er Selskabets Haab, at den trufne Ordning, der er blevet til i Ønsket om snævert Samarbejde med to velansete Musikorganisationer ved Forøgelse af Læsekredsen. maa virke til Fremme af Fællesfølelsen indenfor dansk Musikliv og Højnelse af Musikkulturen i vort Land.

Bestyrelsen for Det unge Tonekunstnerselskab.

Årgang 16/1941, nr. 10