Musikpædagogisk forening

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 10 - side 205-207

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

KONTOR OG SEKRETARIAT: hverdage 16-17, fru Gerda v. Billow, Skt. Thomasallé 1, V. Tlf. Vester 1693 x.

POSTGIROKONTO: 26'284, »Musikpædagogisk forening«, København F.

FORMAND: Thorvald Nielsen, Amagerbrogade 8, S. Tlf. Amager 6739.

NÆSTFORMAND OG KASSERER: Gunnar Heerup, Finsensvej 2, Tlf. Gothåb 2282. REDAKTØR: Finn Høffding, Kastelsvej 1, Ø. Tlf. Øbro 3619.

ELEVKONCERTER: Knud Leopold Nielsen, Reersøgade 6, Ø. Tlf. Ryvang 5454.

FORRETNINGSKYNDIGT MEDLEM: ORsagfører Otto Fabricius, Vester Boulevard 42, V. Tlf. Central 8178.

L,'mil Friis, Frederiksberg Allé 45, V. Tlf. Eva 1491.

Mp F afholder til Foraaret 2 Elevkoncerter i Hornung & Møllers

Sal. Den første Aften, Tirs,dag den 28. April, er forbeholdt Begyndere og lidt viderekomne Ele-,,,er. Torsdag den 30. April er forbeholidt absolut viderekomne Elever.

Programvalget er frit. Sammenspil af forskellige Instrurnenter er

nieget velkommen ved begge Koncerter. Sanglærerne bedes interessere sig for den sidste Aften.

Evenuelle Oplysninger kan faas hos Knud Leopold Nielsen, Ry

vang 5454.

4(

Ved Musilkpæ..dagogisk, Eksa-rnen i November Maaned bestod føl

gende Kandidater med K-lave,r so,m Hovedfag: Frk. Ellen Nielsen og Frkn. Agnes og Bertha Truelsen.

4~

Mellem Musikpædagogisk Forening og Det unge Tonekun-stnerselskab er d

s -er i det sidste Halvaar udvekslet følgende Skrivelser:

d. 24. 6. 1941.

Det Unge Tonekunstnerselskabs Bestyrelse.

Mp F's Bestyrelse har bragt i Erfaring, at der paa et fornylig i DUT afholdt Bestyrelsesmøde er blevet nedsat et Udvalg til Behandling af DMT""s Forhold, i hvilket Udvalg Mp F ikke er repræsenteret trods Foreningens nære Tilknytning til Tiidsskriftet.

Mp F's Bestyrelse inaa i den Anledning henstille, at den bliver repræsenteret i det nævnte Udvalg.

Med Højagtelse P. B. V.

Thortyald Nielsen, Formand.

Den 20. September 1941.

Hr. fhv. kgl. Kape-lmusicus Thorval,d Nielsen Formand for Musikpædago-gisk Forening. Amagerbro,gade 8. S.

I Besvarelse af Brev af 24/6 41 skal man, efter at Sagen har været behandlet paa Sæsonens første Bestyrelsesmøde meddele, at Bestyrelsen ikke kan imødekomme det af Musikpædagogisk Forening fremsatte Ønske om at blive repræsenteret i det Udvalg, -der skal behandle Dansk Musiktildsskrifts Nyordning. Musikpædagogisk Forening har aldrig været Medudgiver af Dansk Musiktidsskrift men fik i sin Tid Overenskomst -om at kunne benytte det som Medlemsblad.

P. B. V.

I Ærbødighed

Aksel Agerby.

Til Det Unge Tonekunstnerselskab, Komponisten Akse1 Agerby, Kongensvej 26. F.

Den 29. September 1941.

Af Deres Brev af 20. ds. erfarer vi, at der søges tilvejebragt en Nyordning af »Dansk Musiktidsskrift«. Da vi ikke ved, hvad -denne gaar ud paa, ser vi os nø-d-saget til fra den 1. Januar 1942 at opsige vor Overenskomst for derved at stille »Musikpædagogisk Forening« frit overfor det kommende Blad.

P. B. V.

I Ærbødighed

Thorvald Nielsen.

Derefter modtog »Musikpædagogisk Forening« i Slutningen af November 1941 en Skrivelse fra »Det unge Tonckunstnerselskab«, der meddelte, at »Dansk Musiktids,skrift« fra den 1. Januar 1942 vilde blive udgivet af »Dansk Tonekunstnerforening«, »Dansk Komponist Forening« og »Det unge Tonekunstnerselsk?ab« i Fælless,kab unider ny Redaktion. Man imødesaa. herefter nærmere Meddel-else om »Musikpædagogisk F,orening«,.s endelige Stilling til Sagen.

Herpaa svaredes følgende:

København, den 3. December 1941.

Til Formanden for Det unge Tonekunstnerselskab, Kongensvej 26. F.

I Besvarel,se af det ærede'Selskabs Skrivelse af 23. f. M. skal vi herved tillade os at meddele, at Forenin,gen fastho Ider det i sin Skrivelse af 29. Septernber d. A. ommeldte Standpunkt og den deri givne

n

Opsigelse af Overenskomsten pr. 1. Januar 1942.

Med Høja,.,,delse

P. B. V.

Thorvald Nielsen

Formand.

Musikpæ-dagogisk Forenings Bestyrelse har herefter, under forventet Godkendelse paa Foreningens ordinære Generalforsamling i Februar Maaned 1942, truffet den ~Ordning, at Mu-sikpædagogisk Forenings Medlemmer fra Januar 1942 som Medlemsiblad i Stedet for Dansk Musiktidsskrift vil faa tilsendt det nyudkommende Musiktidss,krift »Levende Musik«, der redigeres af Gunnar Heerup.

Årgang 16/1941, nr. 10