Undervisningslitteratur

Af
| DMT Årgang 16 (1941) nr. 10 - side 204-204

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

UNDERVISNINGSLITTERATUR

// Finn Høffding: Øvelser til Brug ved Hørelæreundervisningen. Hefte II. Wilhelm Hansen, 1941. 67 Sider. 2.50 Kr.

Der er gaaet fire Aar, siden Høffdings Lærebog »Den elementære Hørelære« og samtidigt hans første Hefte med Øvelser blev udgivet. Nu foreligger enctelig ogsaa Hefte Il, længe savnet især paa Folke-Musikskolen. Det første Hefte indeholder et rigt Øvelsesmateriale til Indførelse i Durskalaens samtlige Trin. Hefte 11 udvider Omraadet ved de forskellige Molltonearter og Kirketonearterne. Høffdings Hovedprincip, som ogsaa dominerer det tidligere udkomne Øvelseshefte, bestaar i ikke ensidigt at paavirke Eleverne til harmonisk- funktional Melodiopfattelse (jvf. min Anmeldelse i DMT 1937, Side 166 ff.). Derfor udvider hans Tonerummet, efter ved Hjælp af Melodier i Kvintoffifang at have indført Molltertsen, med den rene Molls 7. og 6. Trin, for først derefter at vende sig til harmonisk Moll. Derfra fører Vejen videre til Dorisk og til melodisk Moll. Saa følger Mixolydisk, Dur og Moll Blanding (Xlelodier med

skiftevis stor og lille Terts), Frygisk og endelig Melodier med tilfældige Fortegn s-amt med forstørrede og formindskede Intervaller. Desuden behandler Heftet ogsaa rytmiske Problemer (skiftende Takt, Trioler, Syncoper og lign.). Største Parten af Heftets Melodistof bestaar af overordentlig skønne svenske Låtar og gregorianske Koraler. Det forekommer mig beklageligt, at de gregorianske Melodier er trykt uden Tekst (i Modsætning til Hefte I). Derimod er det en Vinding, at Hefte 11 ikke som Tilfældet var med I. Hefte, indeholder Øvelsesmelodier, hvis store Ambitus gør det vanskeligt at synge (lem med Elever uden skolet Stemme. Med Høffdings to Øvelseshefter foreligger der et Øvelsesstof til den elementære Hørelæreundervi,~ning, der ganske vist ikke er altomfattende, men dog saa overordentlig righoldigt og pædagogisk saa fortræffeligt ordnet, at Elever som under kyndig Vejledning har gennemarbejdet begge Hefter, maa formodes at beherske Teknikken i Sang fra Bladet til Fuldkommenhed. Herbert Rosenberg.

Årgang 16/1941, nr. 10