Dansk Komponist-forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 01 - side 22-23

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Neo Arte Synthesizer of Arts
  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK KOMPONIST-FORENING

FORMAND: Knudåge Riisager. Juridjsl~ Konsultation: Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgsmaal, jfr. Lovenes §1, 4, skal ske gennem Foreningens Kontor. KONTOR: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Telefon: Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

Fra l. Januar d. A. vil alle vore Medlemmer vederlagsfrit faa Bladet -tilsendt. Det udko-ininer som sædvanlig med 10 Hæfter aarligt. Foreningen har fremtidig i hvert Nummer en selvstændig Side, paa hvilken Meddelelser af almindelig Interesse for Medlemmerne vil fremkomme.

Skulde det ske, at et Nuninier udebliver, bedes dette paatalt overfor Postvæsenet.

I Januar skal Kontingentet for 1942 indbetales (evt. paa Postgiro).

Husk at kun gyldigt Medlemskort giver Adgang til Generalforsamlingen, der finder Sted i første Halvdel af Februar. Sa-,,rskilt Indkaldelse -med Dagsorden vil i Overensstemmelse med Lovenes § 8, Stk. 4, blive tilstillet hvert enkelt Medlem.

Paa given Foranledning gør vi opmærksom paa, at Spørgsmaalet om Forholdet til Tekstforfatterne stadigt er aktuelt. Det tilraades enhver Sangkoniponist, forinden Arbejdet paabegyndes, da at træffe skriftlig Aftale med Forfatteren om Vilkaarene for Benyttelsen af Teksten. Som tidligere oplyst er Teksten beskyttet mod Udgivelse, saafremt der er taget Forbehold; men dette kan ikke altid ses umiddelbart. Giv- er Tekstforfatteren sin Tilladelse, kan denne enten være uden Forbehold, saaledes at Komponisten frit kan slutte Kontrakt Dm Udgivelse uden Hensyn til Tekstforfatteren, eller med det Forbehold, at Tekstforfatteren faar Andel i Tantiemen af Nodesalget. I sidstnævnte Tilfælde kræver Musikforlæggerne den samme, Andel i Forfatternes mekaniske Rettigheder som den, der gennem KODA y~es dem af Komponisternes tilsvarende Rettigheder, og saadanne Kontrakter maa »Dansk Forfatterforening«s Medlemmer ikke underskrive. Det bemærke-s, at Opførelsesretten for Tekster ikke er beskyttet. efter dansk Lovgivning.

Oni alle herhenhørende Spørgsmaal gives nærmere Oplysning ved Henvendelse til Foreningens Kontor.

I Anledning af 50 Aars Dagen for Førsteopførelsen af August Ennas Opera »Heksen« finder der Lørdag d. 24. Januar en Forestilling Sted paa »Det Nye Teater«, ved hvilken Lejlighed opføres »Den lille Pige med Svovlstikkerne« og »P'rinsessen paa Ærten«. Fór Overskudet af Forestillingen -skal der opretf es et Legat fil Minde om Prof essor August Enna.

Medlemmerne opfordres til i videst muligt Omfang at støtte denne Sag ved at overvære Forestillingen.

Årgang 17/1942, nr. 01