Musiklivet

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 01 - side 19-20

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKLIVET

fi Leif Kayser modtog i December det Anckerske Legat.

// Niels Viggo Bentzon har bestaaet den store Examen ved det kgl. danske Musikkonservatorium med et saa enestaaende Resultat som 2 Udmærkelser.

// Palladium har optaget en Turistfilm fra Isefjord, hvo~rtil. Ebbe Hamerik'har komponeret Musikken. Medlemmer af Unge Tonekunstneres Orkester har under Komponistens, Ledelse indspillet Musikken til Filmen, (ler var arrangeret for Blæsdrkvintet, Strygekvintet og Harmonika.

11 Komponisten N. 0. Raasted fuldendte i September ifjor sin 2. Symfoni, 01). 73. Den er tilegnet Knudåge Riisager. Statsradiofonien har nu antaget den til Opførelse, og vi gør Lyttere opmærksom. paa, at den sikkert kan forventes opført i Sæsonens Løb.

// Ved Konservatoriets Jubilæum. overrakte Formanden for Lærerforeningen, Komponisten Sv. Erik Tarp, paa dennes, Vegne et pragtfuldt Særtryk af (,le nyligt fremdragne og hermed for første Gang publicerede Cembaloværker af Didrik Buxtehude indbundet i Svinelæder samt en Pengegave til Biblioteket.

1/ Til Statsradiofoniens store Konkurrence om ny dansk Musik i Anledning ,tf Indvielsen af Radiohusets Koncertsal.s-Studie blev (ler før Fristens I.Td

løb indleveret 27 Kompositioner. Konkurrencen faldt som bekendt i 4 Afdelinger: Et symfonisk Værk for Orkester, en Koncert for Orgel og Orkester, en Kantate til bunden Tekst eller et Korværk med frit valgt Tekst.

/1 1 Anledning af Premieren paa Finn Høffdings Holberg-Opera »Kilderejsen« henleder vi Læsernes Opmærksomhed paa, at DMT i sit Januarnummer 193,9 bragte en Artike J om Operaen paa Grundlag af Klaverudtoget skrevet af Richard Hove.

// Den 19. December i Fjor bragte Radioen. en Udsendelse lidt ud over det sædvanlige. Det var en Aftenunderholdning, som havde fundet Sted paa det 1,zl. Teater netop foi- 100 Aar siden den 19. December 1841. Pudsigt nok var det, at Underholdningen bestod af en Række Numre fra den Tids kendte Operaer, og hvortil ingen ringere end H. C- Andersen havde leveret en morsom forbindende Tekst paa Vers, viste sig at være som skabt til Radioudsendelse. Magister Jørgen Jersild havde fremdraget de gamle Sager fra Teatrets og det kgl. Bihlioteks Arkiver og fortalte som Indledning om selve Aftenen, der jo efter hvad vi kan se af Samtidens Anmeldelser gjorde stor Lykke. En Radioudsendelse med Idé!

PRON""INSENS, MUSIKLIV

Silkeborg Koncertorkester, der nu er gaaet. ind i sin tiende Sæson, aabnede denne med en meget fin Koncert, hvor

bl. a. Beethovens l' Symfoni og Webers 1'reciosa, Ouverture blev spillet. Solist var Aage Oxenvad med Mozarts Klarinetkoncert. I~oncertorkestret havde en

ineget stor Succes, hvad det i første

Række kan takke sin utrættelige Diri-

,,ent Hr. Johs. Jensen for. Der var stu-

.I

vende fuldt Hus, og der har ved Begyndelsen af denne Sæson meldt sig saa

man,,e nye Medlemmer, at (ler er oprettet en Venteliste. Silkeborg med sine ca. 15,000 Indbyggere er en af (len Slags kulturelle Aandehuller, man som oftest desværre forgæves spejder efter ude i Provinsen.

Årgang 17/1942, nr. 01