Nye noder og bøger

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 01 - side 20-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

NYE NODER OG BØGER

CARL ALLERS FORLAG

».MUSIKBOGEN«

AF GUNNAR NYBORG-JENSEN

Paa Allers Bogforlag er udkommet »~,-lusikbogen« skrevet af Gunnar Nyborg-Jensen. Forfatteren siger selv i Forordet, at (let drejer sig om en lille, lettilgængelig Haandbog til en overkommelig Pris, og som saadan betragtet maa, den ogsaa siges at opfylde sin Mission. Den falder i 4 Afdelinger, den første omhandler alt, hvad (ler kan komme ind under Begrebet: Musikudtryk, og det er forbavsende saa mange Ting Forfatteren har faaet med paa de knapt 50 Sider denne Afdeling fylder, ihvert Fald tilstrækkeligt til det Publikum som Bogen i første Række henvender sig til. 2den Afdeling hedder: Komponister, og bortset fra nogle mindre Uklarheder, mangler næppe her nogen Komponist, Læserne skulde komme ud for. Under Titlen: »Musikværker« bag i Bogen fin

(les en Fortegnelse over (le Værker, som hyppigt ses paa Programmerne ved Koncerter, i Teatrene og Radioen, forsynet med Komponistens Navn og Kompositionens Art. Endelig er der et 'Af""Dit OM Musikinstrumenter, med dertil hørende Fotografier.

Den lille Bog vil sikkert vinde Udbredelse, da den jævnt og ligetil henvender sig til de mange 'Musikinteresserede, der i Dagliglivet kommer ud for alle de mange Spørgsmaal, som opstaar under Nydelsen eller Udøvelsen af Musik og Sang. Den giver kort og klar Besked, og skulde denne v,,.~ere ufyldeszgørende for den særlig videbegærlige Læser, findes (ler bag i Bogen en fyldig Litteraturfortegnelse. - Pris Kr. 5,00.

Sv. S. Schultz.

BOESENS FORLAG

1,1 JNT. 0. Raasted har komponeret et Tidsskriftet vil senere bringe en nær Hefte med Klaverstykker med Titlen, 12 mere Omtale heraf. - Pris: Kr. 2,00. smaa. Historier fortalt paa Klaveret.

. WILHELM HANSEN., MUSIKFORLAG

/1 Knudåge Riisager har komponeret en ægte dansk Sang til Kaj Bangs Digt, .Mit Land. Tempobetegnelsen er Med Rejsning, og denne Indstilling gaar gennem. hele Kompositionen. Den er en værdig Modsætning til Mogens Lorentzens Mor Danmark, der viste den danske Mildhed. Skønt Ordene ikke bringer Bud om Dagens Danmark, vil Sangen alligevel føles født af Tiden. Den udtrykker Trangen til at tage Arbejdet op »tro mod min Slægt med de ældgamle Minder«. -- Pris: Kr. 1,80-.

i. s.

Paa Wilh. Hansens Forlag udsendte Ravn-Jonsen i Efteraaret en Samling Musikhistorier med Tegninger af -Vald.

Møller. Bogen har sikkert været stærkt efterspurgt paa Julemarkedet. Den er fuld af lun Humor. Mange af Historierne kender vi maaske, men de er med Omhu ført tilbage til deres oprindelige Form og danner dermed Grunden til en systematisk Indsamling af »Musikbegivenheder«, der indtræffer i Musikerens Hverdag og kan give den en befriende Latter midt i Arbejdets Alvor.

fi Poul Schierbeck har kompoucre~ 4 Sange Op. 54 med Titlen DANSK SIND. Digtene er af Alex Garff. Der er tydeligt tænkt paa at knytte en Krans til vor Sanglitteratur, der i Krigens Tid vil mindes, hvad der er vort. Det er vel ogsaa, Grunden til at alle Sange er lioldt i enkle ""l'oncarter, og at, alle begynder med nogle Takter i unison Sats. Harmoniseringen er stort set enkel, (log

Imninier man ikke udenom, at den tre(lie Sang om (let danske Sind er noget sværere at faa paa Linie med (le øv

riges mere folkelige ""l""one. Digtene er smukke og understøttes af (le diærve, danske Melodier, der s-ikkert, vil vinde Udbredelse ikke mindst, sunget uden Ledsagelse af nogen Aart. Dertil egner (le sig fortræffeligt. - Pris: Kr. 2,00.

SKANDINAVISK &- BORUPS MUSIKFORLAG

/1 Kjell Rojkjer har faaet udgivet seks Bagateller for Solo Børnekor med lille Orkester og Klaver. Teksten er af Ilarald H. Lund og Titlen lyder: »En Sommerfugls Historie«. Roikjer har i Tidens I,øb komponeret meget, men det liar ind imellem været svært at finde hans, Fysiognomi. Her synes lian at have fundet en Form, som lian helt og flildt kan gaa ind i. Sangene er i~yaelige, smukt og rent harmoniseret, og de vil sikkert berige (le Børn, som kan raa Lejlighed til at synge med i (lem. Som Opgaver at løse for Skolerne, I,andet. over synes (le ikke for svære. Man kan maaske indvende, at de ikke burde kaldes Bagateller, for det er aldrig en Bagatel for en Skole at stille et stort Apparat paa Benene, og forresten er aet ogsaa for beskedent af Komponisten. Det er ikke let at indordne sig under (le strenge Love for livfuld og lødig 'Musik for Børn og Unge. S. &,, 13. har i 'Fidens Løh udgivet ikke saa helt lidt Musik af denne Genre, og fortjener at I-tave Fornøjelse af den sidste Publikation. - Pris: Kr. 5,00.

fi Paa Skandinavisk S,, Borups Musikforlag er udkommet fire dejli,,le og saf~ tige jyske Sange -af vor store Fynbo, Carl Nielsen; det drejer sig om eiterladte N'ærker, der i eet og alt vidner om deres Skaber. Man undrer sig over at (le ikke kom frern i Trykken inden lians Død. ""l'eksterne er af Anton Berntsen og skrevet i det bredeste jyske Maal. De vil sikkert traske paa Træsko lige ind i Dagliglivets Sange. Maaske mindst den første, (ler cx lang og sindrig i sin Form, men den vil sikkert lyde rigtigst og morsomst foredraget af en ægte Ravjyde. - Pris: Kr. 2,295.

/1 Samme I,orlag har vist (len Idealisme at udsende Carl Nielsens SERENATA-IN~""ANO i Lommepartitur. N'ærket daterer sig helt tilbage til Maj 1914, og bærer tydeligt Præg af at tilhøre denne mellemste lleriode i Mesterens Skaben. Heftet bører naturligt, bjemi-ne i Partiturlæsernes Samlinger. --- Pris: Kr. 3,00.

i. s.