Dansk Komponist-forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 02 - side 45-46

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK KOMPONIST-FORENING

FORMAND: Knudågege Riisager.

JURIDISK KONSULTATION: Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgsniaal, Jfr Lovenes § 4, skal ske gennem Foreningens Kontor.

KONTOR: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. 'Telefon: Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

Foreningens ordinære Generalforsamling fandt Sted den 11. Februar Kl. 16. Formanden, Bestyrelsen og Revisoren genvalgtes. Bestyrelsen bemyndigedes til at optage Forhandlinger med Dansk Musikforlæggerraad og Dansk Forfatterforening om en Ordning med Hensyn til Udgivelsen af Sange med Tekster af beskyttede Forfattere. Om dette Forhold vil der til sin Tid fremkomme nærniere Meddelelse lier i Bladet.

Dansk Koniponist-Forening har Tid efter anden udsendt Cirkukerer til Medlemmerne om saadanne Forhold, som bør erindres ved Indgaaelse af Kontrakter,' Afstaaelse af Konipositionerl Opførelse i Statsradiofonien og mange andre Lejligheder.

For at Medlemmerne paa en neni Maade kan have disse Besteminelser -,,ed Haanden, optrykkes i dette og følgende Nuinrc Uddrag af de Besterninelser, livis Indhold stadigt bør iagttages.

Foreningen har truffet Aftale med Firmaet Fotocopist, Ny Østergade 2, gaaende ud paa, at der ydes Medlemmerne en særlig Rabat paa 15 p Ct. paa Katalogpriserne ved fotografisk Frem-stilling af Nodefacsimiler. Gengivelserne leveres h«-~eftede. Bestyrelsen henleder Medlenimernes Opmærksom-hed paa denne praktiske og -forholdsvis, b.illige Forin for hurtig og nøjagtig Gengivelse af Partiturer og lign.

Medleinnier, (ler ønsker korte Meddelelser oin nye Arbejder, deres Opførelser og lign. gengivet i Tidsskriftets Nyhedsrubrik, bedes til,stille Redaktionen saadanne.

Paa gi-,,en Foranledning henledes Opmærksomheden paa, at Medleninier, soni ønsker selv at lade. trykke Værker til Ekspedition geni~en-1 Dania, ikke bør henvende sig direkte til noget Trykkeri, nien ma.- a rette Henvendelse heroin til Danias Kontor, Kronpriiisessegade 26, København K., C. 2355.

Opniærksoniheden henledes paa, at Dagbladene (ofte paa et lidet synligt Sted i Spalterne) af og til indeholder følgende Passus:

Aftryk af Digte i Bladet som Tekst for musikalske Kompositioner er ikke tilladt.

Da manglende Hensyntagen til et saadant Forbehold vil kunne faa vidtrækkende forfatterr-etlige Følger for Komponisten og eventuelt paadrage denne 1,1'rstatningsansvar for uretmæssig anvendte Tekster', er det nødvendigt, at man altid forud sikrer sig Forfi-itterens Tilladelse til Benyttelse af Digte,