Kordirigentforeningens første korkonkurrence

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 02 - side 43-44

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

KORDIRIGENT-FORE'NINGENS FØRSTE, KORKONKURRENCE

AF ORGANIST ALFRED B. PEDERSE.V

I Anledning af (le stærke Bebrejdelser, der i »Dansk Musiktidsskrift« er rettet mod »Kordirigent-Foreningen«, skal jell paa. dennes Vlegne oplyse:

Da den bundne Opgave ved en Konkm-rence, af denne Art kommer til at virke som en Eksamensopgave, maa. (len

1) yde saa vidt muligt 100 p Ct.'s Sikkerhed for, at ingen af Deffiigerne gives noget Forspring, hvad Tid eller Mulighed for Forkundskab angaar,

2) være af en saadan teknisk Struktur, at det gamle velskolede Kor faar Anledning til at dokurnentere dette uden dog at være saa vanskelig, at (let yngre og derfor ikke saa teknisk velfunderede Kor skræmmes fra i det Hele taget at give sig i Lag med Opgaven,

3) være af en saadan Karakter, at den ikke favoriserer (let store Kor frem for (let mindre, f. Eks. i klanglig Henseende, og

4) have et saadant musikalsk Indhold, at den giver Koret med den gennem mange Aars Arbejde erhvervede høje Sangkultur uindskrænkede Muligheder for at udfolde denne og dog ikke udelukke det Kor, der ikke endnu er naaet saa langt paa (lette Omraade, fra at opnaa et pænt og respektabelt Resultat.

Den bedste Maade at faa, en fuldt ud egnet Korsang frem 1)aa var efter vor Formening derfor en Konkurrence mellem vore Komponister, men da Tiden for (let første var meget knap og K. D. F.s økonomiske I~esourcer for det andet ikke saa store, at (le tillod os at honorere Vinderen paa anstændig Vis, maatte vi for denne, første Gang gaa en anden Vej, idet vi samtidig besternte, at der af det Overskud, vi haaber, Koncerten vil give, skal dannes et Fond, der skal hjælpe os til allerede næste Gang at kunne søge Samarbejde med Komponisterne paa en ogsaa. for dem tilfredsstillende Maade.

Da vore Bestræbelser for at finde (let helt rigtige Emne i allerhøjeste Grad bestemtes af Ønsket om at forebygge enhver berettiget Bebrejdelse fra de deltagende Sangeres Side paa (let i Punkt 1) nævnte Omraade, turde vi ikke vælge en allerede trykt eller paa anden Maade udgivet Sang, og da vi som ovenfor sagt ikke mente at kunne faa. en Sang i Manuskriptform - hvad vi nu senere, beklageligvis for sent, har erfare-t, nok kunde have ladet sig gøre -- valgte vi det omtalte Arrangement udfra den Forudsætning, at en Klassikers - og ikke mindst ,%ehuberts ---- Vwerker i 'saa høj Grad er blevet internationalt Fælleseje, at (let tinder disse af Begyndelsesvanskeligheder prægede Forhold var en fuldt forsvarlig Løsning, der endvidere havde (len Fordel, at Indtægten ved Udgivelsen i givet Fald kunde blive et kærkomment Tilskud til (len Kasse, der afholder Forhaandsudgifterne ve(I Konkurrencens praktiske Arrangement.

Intet er os derfor fjernere end at ville tilsidesætte de danske Komponister, iie J, vor Hensigt me(I disse tilbagevendende Konkurrencer er ikke mindst gennem et nært, Samarbejde med Komponisteriie at gøre én Indsats, til Fordel for en meget iiødvendig Forøgelse - i nwn,,e Tilfælde inaaske f,ornyelse - af vore Arnatørlzors Repertoire.