Radioorkestrets opgave

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 02 - side 25-26

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

RADIOORKESTRETS OPGAVE

RADIOORKESTRET har, som Statsradiofoniens Organisation i Øjeblikket er indrettet, to Funktioner, dels en kunstnerisk og dels en underholdende. Disse to Opgaver er forskelligartede og modstridende, den ene hindrer den anden i at komme til Udfoldelse. Paa ,samme Maade som Lytterne til den lettere Musik har Lov til at fordre en ikke ringe Mængde Underholdning, kan den øvrige Del af Radiopublikummet forlange at modtage den »højere« Musik helt færdigindstuderet. I Aarenes Løb er denne Kreds blevet større og større takket være Statsradiofoniens store Indsats. Kun Torsdagskoncerterne giver
Radioorkestret Lejlighed til at præstere det ypperlige, noget dette Ensemble Gang paa Gang har givet eklatant Bevis paa. Og disse fremragende Præstationer, baseret paa intensivt Arbejde, viser klart, at Orkestret musicerer bedst med Prøve. Uden forudgaaende Studier og Prøver faar Ensemblets ansvarsbevidste og alvorligt arbejdende Kunstnere ikke Tid til at sætte sig ind i store og smaa Opgaver, de kan ikke falde til Ro i Stoffet.

ARSAGEN kan let findes i det Faktum, at der ikke bestaar noget rimeligt Forhold mellem de daglige Udsendelser og de dertil svarende Prøver. Gæstedirigenterne ved Torsdagskoncerter har en ret bred Prøvetid, og de kan lægge deres Programmer i Forhold til denne. En god Dirigent kan ikke maales paa den Prøvetid, han kan klare
sig med. Radiofoniens faste Dirigenter har kun yderst sjældent Lejlighed til at lede Koncerter, der er indstuderet med den Prøvetid, de selv anser for nødvendig; deres
Programmer lægges for en stor Del af Ledelsen, der fordrer store Opgaver løst med saa ringe Prøvetid, at en Gæstedirigent næppe vilde vove sig i Kast med dem.

DET bør aldrig forekomme, at Studieudsendelser, i hvilke Radioorkestret medvirker under Ledelse af en af de faste Dirigenter, paa nogen Maade ligger kvalitativt under, hvad disse udmærkede Kunstnere ønsker at præstere. Den første Forudsætning for en Forbedring er, at Statsradiofoniens øverste Ledelse erkender de utilfredsstillende Arbejdsvilkaar. Hvis man ønsker at opretholde det hidtidige Antal Udsendelsestimer af Orkestermusik, som saa langt fra taaler en Nedskæring, bør det første Skridt være at begrænse Orkestrets Medvirken til den symfoniske Litteratur, heri maaske indbefattet de store .Standardværker indenfor den lettere Genre, og søge den underholdende Orkestermusik fremskaffet paa anden Vis. Radioorkestrets Indsats vil paa den Maade udelukkende blive kunstnerisk og kulturel, og skal Opgaven løses konsekvent, maa der ske en Udvidelse af Orkestret til samme Størrelse som ved Torsdagskoncerterne, saaledes at man naar hen til det faste Radiosymfoniorkester.