Dansk Komponist-forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 03 - side 67-67

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK KOMPONIST-FORENING

FORMAND: Knudåge Riisager. Juridisk Konsultation: Alle Henvendelser vedr. juridiske Spørgsmaal, jfr. Lovenes § 4, skal ske gennem Foreningens Kontor. KONTOR: Tietgensgade 30, København V. Kontortid: 10-16, Lørdag 10-14. Telefon: Palæ 5405. Postgirokonto Nr. 3252.

// Vi erindrer om, at alle nye Værker, for at blive afregnet, skal anmeldes til KODA og Dansk Komponist Forening.

// Foreningen giver hvert Aar i Januar Indstilling til KODA-Præmien for det foregaaende Aar. KODA-Præmien blev for 1941 tildelt Komponisten Emil Reesen for hans Virksomhed i det hele taget og for fortjenstfuld Indsats med Operaen »Historien om en Moder«.

// Med Henvisning til tidligere ofte gentagne Paarnindelser om, at man aldrig bør forære sit Arbejde gratis bort, heller ikke Melodier til Gengivelse i Sangbøger, undlader Foreningen ikke paany at erindre om dette Forhold.

For det første maa Komponisterne naturligvis altid være paa det rene med, at Melodier, der er udgivet paa Forlag, ikke kan overlades andre til Benyttelse. I saadanne Tilfælde skal man blot henvise til Forlaget, der da varetager det videre fornødne.

Men for det andet medfører Bestemmelserne i Forfatterlovens § 14. at en Melodi, der godhedsfuldt er »overladt« en Udgiver, 2 Aar efter Udløbet af det Aar i hvilket en saadan Udgivelse har har fundet Sted, uden videre bliver »fri«, det vil sige, at alle og enhver kan trykke den af i Skolesangbøger o. lign., og dette har man næppe tænkt sig, naar man giver sit Arbejde fra sig. Foreningen kan derfor ikke ofte nok

tilraade Medlemmerne at forlange en rimelig Betaling for Optagelse af Melodier i saadanne Sangbøger. I alle Tvivlstilfælde er Foreningen rede til at give Raad og Vejledning, herunder ogsaa med Hensyn til Betalingens Størrelse.

//Efter Reglerne i KODÅs Driftsregulativ deles Opførelseshonoraret for Værker, der er udgivet paa Forlag, som bekendt med 2/3 til Komponisten og 1/3 til Forlaget.

Ved Opførelse af i Manuskriptværker eller Værker udgivet paa eget Forlag faar Komponisten 3/3, d. v. s. det hele.

Medlemmerne anmodes derfor indtrængende i egen Interesse om at bemærke de Bogstaver, der staar til venstre ud for alle Afregninger:

W. H. (Wilhelm Hansen),

Sk. (Skandinavisk & Borup),

H. og S. (Engstrøm & Sødring),

Th. (Thorsing),

Bo. (Boesen) osv. osv. og som betyder, at der er fradraget Forlæggerandel. - Da Medlemmerne ikke altid indberetter selve Overdragelsesdatoen til Foreningen, og der saaledes kan opstaa. Tilfælde, hvor saadanne Fradrag er foretaget for Opførelser, der har fun(let Sted, inden Kontrakten var traadt i Kraft mellem Komponisten og det paagældende Forlag, henledes Opmærksomheden paa Forholdet.