Foreningsmeddelelser. Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 03 - side 66-66

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FOREN IN GS, NI ED DE LELS ER

Af Pladshensyn er man enedes om for Fremtiden at bringe almindelige Foreningsmeddelelser med Petit, medens Programmer for Koncerter af tekniske Grunde maa bevares i det hidtil anvendte Tryk.

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

STIFTET 22. FEBRUAR 1903

KONTOR OG SEKRETARIAT: Raadhusstræde 1, V Sal, København K. Telefon:

Palæ 7576. Hverdage 10-16.

BESTYRELSE: Hakon Børresen (Formand), Torben Krogh (Næstformand), Axel

Kjerulf (Kasserer), Poul Schierbeck, Max Freuler.

REPRÆSENTANTSKAB: Erik Abrahamsen (Pædagog), Emilius Bangert (Pæda

gog), Ellen Beck (Sanger), Kai Aage Bruun (i Musikforfatter), Birger Wøllner Gaarn (Organist), Axel Hildingsen (Instrumentist), Georg Høeberg (Dirigent), F,inn Høff«Jing (Komponist), Thomas Jensen (Dirigent), Max Milller (Sanger), Knudåge.. Riisager (Komponist), Godtfr. Skjerne (Musikforfatter), Johanne Stockmart (Instrumentist), Mogens Wøldike (Organist). SEKRETÆR OG JURIDISK KONSULENT: Landsretssagfører Eiv. Helsted, Raad

husstræde 1, København K. Telefon: Central 2270 og Palæ 7576.

// Bestyrelsen og Repræsentantskabet ,~ifholdt Fællesmøde den 23. Februar 1942 Kl. 16.

10 Medlemmer var mødt.

Af Understøttelsesfonden uddeltes

1500 Kr. i 13 Portioner.

Sekretæren gav Meddelelse om det paa forrige Fællesmøde nedsatte Legatudvalgs Arbejde og oplyste, at der var grundet Haab om at opnaa. forskellige ikke ubetydelige Bidrag til Understøttelsesfonden til Uddeling næste Aar.

Formanden redegjorde for den med Dansk Komponist-Forening og Det unge Tonekunstners elskab afsluttede Aftale om Dansk Xfusiktidsskrift og for Foreningens Medvirkning til Afholdelse af Skolekoncerter med Støtte i Henhold til Beskæftigelsesloven.

Der var almindelig Enighed om, at (le i forrige Sæson forsøgsvis etablerede Medlemsaftener skulde fortsættes, saavidt 1,oreningens Økonomi tillod det.

// I Finansaaret 1942-43 vil del-, under Forudsætning af den fornødne Bevilling paa Finansloven, blive anvendt et Beløb til Understøttelser een Gang 'for alle i videnskabeligt og kunstnerisk Øjemed.

Disse Understøttelser kan efter de fastsatte Regler gives til:

A. Udgivelsen af videnskabelige Arbejder. Ansøgninger om Understøttelse til dette Formaal maa indpholde en Angivelse af Arbejdets Beskaffenhed og, naar der er Spørgsmaal om et større Arbejde, tillige Plan for Arbejdets Udgivelse.

B. Anden videnskabelig saavel som litterær Virksomhed, selv om Udgivelsen af et bestemt Arbejde ikke haves for Øje, herunder forberedende Studier og Forarbejder i visse Retninger. I tilsvarende Øjemed vil ogsaa Kunstnere kunne erholde Understøttelse.

C. Videre Uddannelse i videnskabelig og kunstne,risk Henseende.

Forfattere og Kunstnere, der har fast Understøttelse paa Finansloven, kan ikke vente at komme i Betragtning. Ansøgninger vil være at indgive til

Undervisningsministeriet inden i.

April 1942.

Ansøgningerne er stempelfri.

Der vil efter det foreliggende Finans-

lovforslag ikke i Finansaaret 1942--43 blive stillet Beløb til Raadighed til Uddeling af Rejseunderstøttelser til Videnskabsmænd, Forfattere og Kunstnere.