Musiklivet

Af
| DMT Årgang 17 (1942) nr. 03 - side 63-65

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKLIVET

1/ Ved en Højtidelighed paa Rigsdagen (len 9. Marts fik Komponisten Knudåge Riisager overrakt den kålturelle Fonds A,""resstipendium for Aaret 1942.

// Dansk Musiker-Tidende aftrykte hele Februarnummerets Leder om Radioork~strets Opgave, saaledes at her,med alle Landets ,Musikere har haft Lejlighed til at lære vor Opfattelse at kende. D.M.T. (= Dansk Musiker-Ti

dende) bringer ogsaa en smuk Anmeldelse af Tidsskriftet og henstiller til os, at vi forandrer (len hidtil brugte Forkortelse D.M.T. til noget andet, da det kan give Anledning til Forvekslinger med Musikernes Fagblad. Da dette i 31 Aar har forkortet sig til D.M.T. finder vi det naturligt at rette os efter Opfordringen, og vor Forkortelse vil herefter være D.M.

// Flemming ~Veis fik sin Serenade tiden reelle Hensigter opført ved Blæserkvintetten af 1932's Matiné d. 7. Marts.

,1/ Pianisten Kjell Olsson havde en yderst vellykket Koncert i Odd Fellow Palæets lille Sal den 3. Marts, hvorefter han rejste til - Aalborg, hvis Musikselskal) havde engageret harn til at live en hel Klaveraften.

/1 Karl S. Clausen er ved at revidere sit Partitur til Skoleoperaen »Klokken«. Den lever endnu i bedste velgaaende, o-i£ skal nu oi)føres i Sveri e nærmere

I

he,tegnet i G~)teborg. Partituret vil blive lystrykt.

/1 - Søskendeparret Aktrid og Carl Georg Reissinger gav den 6. Marts en 1~oncert i Palæets lille Sal.

1,1 Liselotte Selhiger, Poul Birkelund' og Ejvin Andersen afholdt den 9. Februar en Kammerkoncert i Palpeets mindre Sal under Medvirken af: Grete Jespersen, Inger Therkildsen, Sverre Forchhammer, Gudrun Jespersen, Bolette Schiøler, Erling Sell, Jørgen Olsen og Wassily Holm Andersen. Der opførtes bl. a. Fløjtekoncert i G-Dur af Quantz, Violinkoncert i c-rnoll. af Vivaldi og Cembalokoncert i D- Dur af Haydn. I

Koncerten hjev gentaget den efterfølgende Søndag for Københavns Kommunes, Fortsættelseskursus i Thorvaldsens 1N1u,,seum.

/1 »Nordiska Musikdagar« i Stockh04m.

Der er al mulig Grund til at være glad for, at den kulturelle Samfølelse (le nordiske Lande imellem stadigvæk kan vise sig i Praksis, saaledes som (let skete i Stockholm i Dagene 10.14. Februar ved en ]Række Koncerter med nordisk Program. Tanken maa nok siges at være Tor Manns, nordisk Musiks, ihærdige Frontkæmper, hans Idé i~ied den aarlige nordiske Musikrnesse i G,5teborg er sammen med sin Ophavsmand flyttet til Stockholm, hvor Rammerne for Musikmessen ganskenaturligt har kunnet udvides, bl. a. til ogsaa. at omfatte Opera og Konservatorium. Saaledes bød Musikfesten. i Aar paa en Operaaften, 2 Orkesterkoncerter, 2 Radioudsendelser, en Prornenadekoncert paa Nationalmuseet og som Afslutning en Koncert paa Kungl. Musikh6gskolan. Programmet som Helhed kunde ikke undgaa at præges, af, at Kontakten med de nordiske Lande udenfor Sverige er blevet svækket i

den senere Tid, saa n ieget mere prisværdigt er Initiativet, Viljen til at vise, at (ler findes en sund o,,, rodfæstet Kultur i Norden, hvis frie Udslag særligt maa sikres i tunge Tider. Skulde man fremhæve noget i Programmet, maatte det i første Række blive et Tonedigt af Sibelius efter Beretningen i Kalevala om Verdens Skabelse, ypperligt sunget af Aune Antti. Bemærkelsesværdigt var iøvrigt Gåsta Nystroems »Hommage å la France«, en Bratschkoncert, eminent spillet af Tage Brostr,5m, og paa den sidste Koncert, hvor blandt andet Musikh6gskolans eksemplariske Kor optraadte, stiftede man Bekendtskab med et sundt og oprindeligt Talent, Karl Birger Blomdahl, som sikkert ikke bliver (len svageste Røst i det nordiske Kor, hvis da hans Udvikling sker Fyldest. Alt i alt en Buket, vi skylder'Sverige Tak for. Og lad os trods onde Tider ikke glemme et Øjeblik, at vi ligesaavel som vore Frænder maa, vaage, trofast over det aandelige Sam- menhold i Norden.

Leif Kayser.

11 Et Lytterbrev, som er kommet os l Hænde fra Sverige, indeholder bl. a. f ølgende Passus: »Spånningen blev olidlig, som det heter, når det visade sig, att det danska radioprogrammet som tyvårr så ofta gick sina egna vågar och inte brydde sig om att f~31ja den av Rijsler i Radio offentliggjorda. planen«. Det var et Hørespil, (ler havde 20 Minutters Overspil (len paagældende Aften.

/1' Som bekendt er Parkettet, særlig Damesiden, i det kgl. Teater utvivlsomt det akustisk set sletteste Sted i Teatret; alligevel har saa at sige samtlige Musikanmeldere deres Pladser her. Man burde formaa Teatret til at lade Anmelderne faa Pladser evt. paa Balkonen. Naturligvis kan en øvet Musiklytter skelne mellem god og daarlig Akustik, men det maa være ulideligt altid at skulle høre Musiken' fra dens mindst flatterende Side, hver Gang en Anmelder 'i Embeds Medfør skal overvære en Fore~;tilling.

/1 Kordirigentforeningens Korkonkurrence blev vundet af Mandskoret »KFUM«s Sangere, der i sidste Omgang konkurrerede med *Sangerlogen, »Sextus« under Poul Sørensens Ledelse og Lyngby & Gentofte Sangforening dirigeret af Cai l Vendelboe-Jensen. Det sejrende Kor blev anført af Gunnar Jensen, (ler fik overrakt (len Sølvpokal, Wilhelm Hansens Musikforlag havde udsat.

fi Lørdag d. 7. Marts afholdt Komponisten Ludvig Dolleris en Kompositions-Koncert i Hornung & Møllers Sal, med en Række Sange (sunget af Rita Røndrup og Ejnar Nørby) og en Strygekvartet (spillet af Ejvin Andersen-Kvartetten).

// Jørgen Bentzon har nylig fuldendt sin Kammerkoncert Nr. 3 for Soloklarinet og Orkester.

// Franz Syberg har komponeret en Del Musik til »Et Drømmespil«. Det var ""l'anken. at fremføre det Paa Aarhus Teater.

/1 Rosinen i Pølseenden: Babs kom ikke til Danmark. Egentlig havde - vi -,erne i den Anledning skrevet en længere Artikel for at trøste de af vo re Læsere, (ler havde købt Billetter, rn e n vi raader ikke over Ord, (ler kan udtrykke vort Lands Sorg over en gan.ske almindelig og sød lille Piges Udcblivelse.